ΑΡΧΙΚΗ arrow Προπτυχιακές arrow Μαθήματα
Home    Contacts
Ποιοτικη Κοινωνικη Ερευνα (6015) Εκτύπωση E-mail

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

6015/6115

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (υποχρεωτικό, επιλεγόμενο) 

Υποχρεωτικό – Μ.Γ.Υ. – Μικτό

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (π.χ. πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) 

Προπτυχιακό

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

4

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

Νικολέτα Ράτσικα

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

3

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται:
Να αναπτύξουν ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ποιοτικής έρευνας κάνοντας χρήση ποιοτικής μεθόδου και αποφασίζοντας για την πλέον ωφέλιμη ποιοτική μεθοδολογία  σε σχέση με το θέμα που μελετάται. 
Να  γνωρίσουν τα εργαλεία συλλογής του ποιοτικών δεδομένων, τις δυνατότητες τους και τους περιορισμούς τους. Να μπορούν να σχεδιάζουν ένα εργαλείο συλλογής στοιχείων, να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία χρησιμοποιώντας το.   
Να γνωρίζουν βασικά ζητήματα στην ανάλυση του ποιοτικού υλικού και να αποκτήσουν εμπειρία ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. 
Να είναι σε θέση να αντιληφθούν την χρησιμότητα στης ποιοτικής έρευνας στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως) 

Δια ζώσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Ή ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κατά τη διάρκεια του θεωρητικού μέρους:
Η ποιοτική κοινωνική έρευνα στο χώρο της επιστημονικής έρευνας. Ποιοτική έρευνα και Κοινωνική Εργασία. 
Προσδιορισμός της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας σε σχέση με την ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία.
Σχεδιασμός μιας ποιοτικής κοινωνικής έρευνας.
Η Εγκυρότητα και η Αξιοπιστία στην ποιοτική έρευνα. 
Πέντε βασικές παραδόσεις στην ποιοτική έρευνα: Βιογραφία και Αφήγηση,  Μελέτη περίπτωσης, Θεμελιωμένη Θεωρία, Φαινομενολογία, Εθνογραφία. 
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
Ηθικά ζητήματα.
Το μέλλον της ποιοτικής έρευνας και η πολύ-μεθοδολογία στην υλοποίηση κοινωνικής έρευνας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου:

Μέσα συλλογής εμπειρικών δεδομένων στην ποιοτική έρευνα.
Συνέντευξη. Είδη συνεντεύξεων (Δομημένη συνέντευξη, ημι-δομημένη συνέντευξη, εστιασμένη συνέντευξη, συνέντευξη με ομάδες, elite συνέντευξη).
Η πρακτική των συνεντεύξεων εις βάθος.
Συμμετοχική παρατήρηση. Η πρακτική της συμμετοχικής παρατήρησης.
Βιογραφική – Αφηγηματική συνέντευξη. Η πρακτική της βιογραφικής –αφηγηματικής συνέντευξης.
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
Ασκήσεις προσομοίωσης.
Ασκήσεις εφαρμογής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ή ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Καλλινικάκη Θ. (2010). Ποιοτικές Μέθοδοι στην Έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: Τόπος
Κανδυλάκη Α. «Η έρευνα στην Κοινωνική Εργασία Ποιοτική Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων: Μια σύντομη προσέγγιση», Κοινωνική Εργασία, 47:150-159.
Howard K. & Sharp J. (1995), Η επιστημονική μελέτη, Αθήνα: Gutenberg.
Robson C. (2007), Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Αθήνα: Gutenberg.
Coffey A. & Atkinson P. (1996), Making sense of qualitative data, Sage Publications 
Denzin, Norman & Lincoln (eds) (1994), Handbook of Qualitative Research, London: Sage.
Greswell J.  (1998), Qualitative inquiry and Research Design, London: Sage.
Marshall C. & Rossman G. (1995), Designing Qualitative Research, London: Sage.
May T. (1993), Social research, Buckingham: Open University Press.
Mishler, E.G. (1986), Research interviewing: context and narrative, London: Harvard University Press.
Mishler, E.G. (1995), Models of Narrative Analysis: A Typology, Journal of Narrative and Life History, 5:87-123.
Nygren L. & Blöm B. (2001), “Analysis of short reflective narratives: a method for the study of knowledge in social workers’ actions”, Qualitative Research, 1:369-384.
Padgett, D., (1998), Qualitative Methods in Social Work research. London: Sage.
Reissman.K. C. (1993), Narrative analysis, London: Sage.
Shaw I. (2000), Qualitative research in Social Work, London: Sage.
Silverman D. (1993), Interpreting Qualitative Data, London: Sage.
Strauss A. & Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, London: Sage.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Διαλέξεις/ Εργαστηριακές ασκήσεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Τεστ προόδου/ Εργασία και τελικές γραπτές εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ελληνικά

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Δεν απαιτείται

 
 
< Προηγ.   Επόμ. >