Διδάσκοντες

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό:

 • Μέλη Ε.Π. (Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι.) του Τμήματος Λογιστικής, ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας διδάσκοντες Τ.Ε.Ι., καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή  Συμβασιούχοι ή Ωρομίσθιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με ερευνητικό έργο μετά τη διατριβή τους).
   
 • Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) Ελληνικών ή Αλλοδαπών Πανεπιστημίων, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ.. 407/1980 (ΦΕΚ Α’ 112), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με ερευνητικό έργο μετά τη διατριβή τους.
   
 • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.  
   
 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, ή Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, όπως πχ. Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).
   
 • Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών ή και σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες με τα πλήρη εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα.
   
 • Οι αναθέσεις διδακτικού-ερευνητικού και γενικά αυτοδύναμου, αλλά και επικουρικού, μεταπτυχιακού έργου, σε διδάσκοντες, (κατά νόμο), των παραπάνω κατηγοριών, γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από την ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ, την οποία υποβάλει στην ΓΣΕΣ ο Διευθυντής του ΠΜΣ.