Σύνδεσμοι

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
http://www.soel.gr/el/

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
http://www.hiia.gr/
 

The Institute of Internal Auditors
https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx

 

European Confederation of Institutes of Internal Auditing
http://www.eciia.eu/

 

FEE, Federation of European Accountants
http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101

 

IFAC, International Federation of Accountants
http://www.ifac.org/

 

FCM Federation of Mediterranean Accountants
http://www.fcmweb.org/