ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΣΧΟΛΕΣ / ΣΕΥΠ / ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Tμήμα Νοσηλευτικής

Επικοινωνία - Τομείς Απασχόλησης - Οργάνωση σπουδών - Μαθήματα

Χειρουργείο

H φιλοσοφική θεώρηση και η θεωρητική θεμελίωση της Νοσηλευτικής πράξης στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές που υποστηρίζουν, τεκμηριώνουν και κατευθύνουν την κλινική Νοσηλευτική και την Κοινοτική Νοσηλευτική σε κάθε δράση.

Η εκπαίδευση στη Νοσηλευτική, έχει στόχο την ολιστική αντιμετώπιση του αρρώστου, την απόκτηση γνώσεων και ειδικών δεξιοτήτων στο επάγγελμα.

Ο Νοσηλευτής αποτελεί τον κύριο και πρωταρχικό υπεύθυνο επιστήμονα στη λειτουργία και οργάνωση της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας αλλά και των Κέντρων Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και την ανάλογη ενημέρωση των ατόμων, οικογενειών ομάδων και Κοινοτήτων σε θέματα Υγείας. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπευτική παρέμβαση με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου που έχει ήδη νοσήσει, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της Υγείας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων Υγείας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής φέρουν τον τίτλο ΄΄Νοσηλευτής -τρια΄΄ (παρ.2 άρθρο 5 του Ν.1579/85) και αποκτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της Νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικών φροντίδων.

Οι Νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικών φροντίδων.

Οι τομείς απασχόλησης των Νοσηλευτών - τριών στη χώρα μας είναι

  • Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας
  • Δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας
  • Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Εκπαίδευση
  • Ιδιωτικοί φορείς Υγείας
  • Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με Νοσηλευτικές υπηρεσίες

Οργάνωση σπουδών

Στο τμήμα λειτουργούν τρεις ομάδες μαθημάτων στις οποίες κατανέμονται τα μαθήματα του προγράμματος.

  1. Παθολογικής Νοσηλευτικής και συναφών μαθημάτων
  2. Χειρουργικής Νοσηλευτικής και συναφών μαθημάτων
  3. Βασικών μαθημάτων στήριξης και συναφών μαθημάτων
Νοσηλευτική

Τα εργαστήρια Νοσηλευτικής πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ και Ζ εξαμήνων σπουδών σε φορείς Υγείας-Πρόνοιας (Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας-Τριτοβάθμιας) εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α. με την καθοδήγηση του επόπτη εκπαιδευτικού. Οι φοιτητές ασκούνται με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές και επιστημονικές προκλήσεις των προβλημάτων υγείας του καιρού μας.

Στο τμήμα Νοσηλευτικής υλοποιούνται δύο Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και λειτουργεί Εργαστήριο Η/Υ - Πολυμέσων που δημιουργήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ενέργεια 3.1.α “Αναβάθμιση Προγραμμάτων σπουδών” που διευκολύνει τους φοιτητές στη χρήση τεχνολογίας της Πληροφορικής και Πολυμέσων στην εκπαιδευτική τους διαδικασία.

Πρώτο Εξάμηνο Δεύτερο Εξάμηνο
Νοσηλευτική A1 Eισαγ.
Νοσηλευτική Α1 '' Εργ.
Ανατομία Ι
Ανατομία Ι Εργ.
Βιοχημεία
Βιοχημεία Εργ.
Υγιεινή Ι
Κοινωνιολογία
Μικροβιολογία
Μικροβιολογία
Ψυχολογία
Φυσιολογία Ι
Φυσιολογία Ι Εργ.
Βιομετρία
Φαρμακολογία Ι
Σύνολο ωρών 32
Νοσηλευτική Β1 Ρόλος
Νοσηλευτική Β1 '' Εργ.
Νοσηλευτική Β2 Βασ. Αρχ.
Νοσηλευτική Β2 '' Εργ.
Ανατομία ΙΙ
Ανατομία ΙΙ Εργ.
Φυσιολογία ΙΙ
Φυσιολογία ΙΙ Εργ.
Υγιεινή ΙΙ
Εξελικτική Ψυχολογία
Γενετική
Πληροφορική
Πληροφορική Εργ.
Επιδημιολογία
Σύνολο ωρών 32
Τρίτο Εξάμηνο Τέταρτο Εξάμηνο
Νοσ/κή Γ2 Παθολ.Χειρ.
Νοσ/κή Γ2 ''' Εργ.
Νοσ/κή Γ1 Δεοντολογία
Νοσολογία Ι
Χειρουργική Ι
Παθολογική Φυσιολογία
Ξένη Γλώσσα Ι
Σύνολο ωρών 31
Νοσ/κή Δ1
Νοσ/κή Δ1 ''' Εργ.
Πρώτες Βοήθειες
Πρώτες Βοήθειες Εργ.
Νοσολογία ΙΙ
Χειρουργική ΙΙ
Ξένη Γλώσσα ΙΙ
Σύνολο ωρών 33
Πέμπτο Εξάμηνο Έκτο Εξάμηνο
Νοσ/κή Ε1 Μαιευτική - Παιδιατρική - Δερματολ.
Νοσ/κή Ε1 Μαιευτική - Παιδιατρ. - Δερματ. Εργ.
Παιδιατρική
Μαιευτική - Γυναικολογία
Διαιτητική - Διατροφή
Ξένη Γλώσσα IΙΙ
Ορθοπεδική - Τραυματιολ.
Φαρμακολογία ΙΙ
Σύνολο ωρών 32
Νοσηλευτική ΣΤ1 Ψυχ. Υγείας - Νευρολογική
Νοσηλευτική ΣΤ1 Ψυχ.Υγείας Νευρολογ.Εργ.
Νοσηλευτική ΣΤ2 Γηριατρ.
Νοσηλευτική ΣΤ2 Γηρ. Εργ.
Νοσ/κή ΣΤ3 Νοσηλ.Ερευνα
Νοσ/κή ΣΤ4 Μέθ. Διδασκ.
Κλινική Ψυχολογία
Κλινική Ψυχολογία Εργ.
Οικονομία της Υγείας
Γεροντολογία-Γηριατρική
Ψυχιατρική-Νευρολογία
Ξένη Γλώσσα IV
Σύνολο ωρών 34
Έβδομο Εξάμηνο Όγδοο Εξάμηνο
Νοσ/κή Ζ1 Νομοθεσία στη Νοσ/κή
Νοσ/κή Ζ2 Κοινοτική Νοσ/κή
Νοσ/κή Ζ2 '' Εργ.
Νοσ/κή Ζ3 Σεμινάριο
Νοσ/κή Ζ4 Νοσ/κή Διοίκηση
Νοσ/κή Ζ5 Αγωγή Υγείας


Καρδιολογική Νοσηλευτική
Ογκολογική Νοσηλευτική

Σύνολο ωρών 31
Πτυχιακή Εργασία
¶σκηση στο Επάγγελμα
Προεραιτικά
Δημογραφία
Φυσιοθεραπεία
Ανθρ. Δικαιώματα - Ρατσισμός
Οικογενειακός Προγραμματισμός
Εισαγωγή στην Ευρωπαική Ενωσηv Νεογνολογία
Ειδική Αγωγή
Ιατρική της Εργασίας
Δυναμική της Επικοινωνίας
Σεμινάριο - εξαρτησιογόνες ουσίες
Αναισθησιολογία
Εφαρμ. Εργοφυσιολ. - Εργομετρ. (στον τομέα της Υγείας)
Πληροφορική ΙΙ
Ειδ. θέματα εφαρμ. Πληροφορικής Ι
Ακτινοπροστασία
Ειδ. θέματα εφαρμ. Πληροφορικής ΙΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ | ΝΕΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ | ΕΡΕΥΝΑ  

Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου: Τμήμα Πληροφορικής - Κεντρική Διοίκηση, Email : webmaster@staff.teicrete.gr
Τελευταία Ενημέρωση Ιστοσελίδας: