Μπάμπης Γ. Κουτρούλης              

|εργαλεία |περιεχόμενα |

 

Αρχική
Προσωπικά
Βιογραφικό
Άρθρα-Δημοσιεύσεις
Λάκκοι-Ιστορία
Ενδιαφέροντα
Βιβλιοστάσιο
Επικίνδυνα υλικά
Εργονομία
Εργαλεία
Πολυτεκνικό Βήμα
Δημόσια έργα
Μέτρα και σταθμά
Ημερολόγια
Alfavito
Φωνητικό αλφάβητο
Κώδικας Morse
Οικισμοί Κρήτης
Χρήσιμα
Μικρό λεξικό
Ορθογραφία
Στίξη
Αρχαίες μετοχές
Δοτικές
Λατινικές φράσεις
Βιβλιογραφίες
Παραπομπές
Διορθωτικά
Επικοινωνία

 

Εκτεταμένος κατάλογος λατινικών λέξεων και φράσεων

A

Ab initio: Εξ αρχής

A contrario: Εξ αντιδιαστολής

A fortiori: Κατά μείζονα λόγο

A posteriori: Εκ των υστέρων

A priori: Εκ των προτέρων

A propos: Σχετικός με, κατάλληλος

Abalienatio: Aπαλλοτρίωση

Abalieno: Απαλλοτριώνω

Abdicatio: Αποκήρυξη (υιού),Αποποίηση αρχής (κατάθεση)

Abrogatio: Αναίρεση, κατάργηση (νόμου)

Absentia: Αφάνεια, απουσία

Absolvo: Αθωώνω κάποιον από κάτι

Abusus: Κατάχρηση, δαπάνη

Abusus juris: Κατάχρηση δικαιώματος

Abusus legis: Κατάχρηση νόμου

Accensus: Κλητήρας

Acceptilatio: Αθώωση, άφεση χρέους

Acceptor: Αποδέκτης

Accidentia: Σύμπτωση, συμβάν

Accideus: Συμβάν

Accicatorium: Προσεπίκληση

Accusator: Κατήγορος, μηνυτής

Accusatus: Κατηγορούμενος

Acquisitio: Κτήση, απόκτηση, πρόσκτηση

Acta: Δημόσιες πράξεις

Actio: Αγωγή, αξίωση

Actio ad supplendum legitimam: Αγωγή συμπλήρωσης της νόμιμης μοίρας

Actio bonae fidei: Αγωγή καλής πίστης

Actio civiles: Αγωγή αστική

Actio ordinariae: Αγωγή τακτική

Actio pauliana: Αγωγή παυλιανή

Actio publiciana: Αγωγή πουβλικιανή

Actio hypothecaria in rem: Εμπράγματη υποθηκική αγωγή

Actio negatoria: Αρνητική αγωγή ( αστικό δίκαιο)

Actor: Ενάγων, κατήγορος

Actus: Δικαιοπραξία

Actus contrarius: Πράξη αντιθέτου περιεχομένου

Actus legitimus: Νόμιμη πράξη

Ad cumen: Στο κακούργημα

Ad diem: Σε ρητή ημέρα

Ad haec (hoc): Προς τούτο, προς τούτοις

Ad referendum: Με επιφύλαξη

Ad arbitrium: Κατά βούληση, αυθαιρέτως

Ad hoc: Στην συγκεκριμένη περίπτωση

Ad nutum: Ελευθέρως

Ad probationem: Αποδεικτικός τύπος

Ad rem: Για πράγματα

Ad solemnitatem: Συστατικός τύπος

Addico: Διορίζω, επιδικάζω

Adduco injure: Οδηγώ σε δίκη

Adeo: Προσέρχομαι

Adigo: Προσάγω

Adimpleo: Εκτελώ, εκπληρώνω

Adjudico: Επιδικάζω, κατακυρώνω

Adjungo: Συνδέω

Adjuro: Ορκίζομαι, βεβαιώνω ενόρκως

Administratio: Υπηρεσία, διαχείριση

Admissum: Αδίκημα

Adoptio: Υιοθεσία

Advocatus: Σύνδικος, συνήγορος

Advoco: Καλώ (μάρτυρα)

Aequalitas: Ισότητα, ισονομία

Aequitas: Ισότητα, επιείκεια, δικαιοσύνη

Aequo animo: με ήρεμο μυαλό

Aerarium: Ταμείο (δημόσιο)

Aestimatio: Εκτίμηση

Aetas: Ηλικία

Affectio: Διάθεση

Affirmatio: Βεβαίωση

Ago: Ενάγω, κινώ δίκη

Agquisitio derivativa: Παράγωγος κτήση

Agquisitio originaria: Πρωτότυπος κτήση

Album judicum: Κατάλογος δικαστικός

Alienatio: Απαλλοτρίωση

Alienus: Αλλότριος, ξένος

Alimentum legata: Διατροφή κληροδότη

Amicitia: Φιλία

Amicus curia: Φιλική συμβουλή

Amissio: Αποβολή, απώλεια, στέρηση

Anceps: Αμφισβητούμενος

Animus: Νους, διάνοια, ψυχή

Animus domini: Διάνοια κυρίου

Animus nocendi: πρόθεση βλάβης

Annalis:Ετήσιος

Annoto: Προσδιορίζω

Annus: Έτος

Anticipatio: Πρόληψη

Antiquatio: Ακύρωση, αναίρεση

Appelio: Εγκαλώ, εγείρω έφεση

Appellatio: Έφεση, έγκληση

Appellator: Εκκαλών

Apprehendo: Συλλαμβάνω

Approbatio: Συναίνεση, αποδοχή, απόδειξη

Approbo: Συναινώ, αποδεικνύω

Arbiter: Διαιτητής

Argumentatio: Απόδειξη

Argumentum: Τεκμήριο, απόδειξη, επιχείρημα

Argumentum a contrario: Επιχείρημα εξ αντιδιαστολής

Argumentum a majori ad minus: Επιχείρημα από το μείζον στο έλασσον

Argumentum a minori ad majus: Επιχείρημα από το έλασσον στο μείζον

Argumentum a silentio: Επιχείρημα εκ της σιωπής του νόμου

Arra: Αρραβώνας, ενέχυρο, υποθήκη

Arrogatio: Υιοθεσία

Assessor: Πάρεδρος

Assigno: Απονέμω, χορηγώ

Assisto: Παρίσταμαι

Astipulatio: Συναίνεση, ομολογία

Auctor: Δικαιοπάροχος

Audientia: Ακρόαση

Auditorium: Ακροατήριο

Auditor: Ανακριτής, ακροατήςB

Beneficium: Ευεργέτημα, προνόμιο

Bona fides: Καλή πίστη

Boni mores: Χρηστά ήθη

Bonitas: «Το ποιόν»

Bonorum: Περιουσία

Bonum: Αγαθό, συμφέρον

Bonus: Αγαθός, ωφέλιμοςC

Capacitas: Ικανότητα

Capio: Κληρονομώ

Capio: Λήψη, κατοχή

Capitatio: Φόρος κατά κεφαλή

Captura: Κέρδος

Caput: Κεφαλή

Cassation: Αναίρεση

Casus: Τυχαίο, τυχηρό

Causa: Αιτία, αίτιο

Causa adaequata: Πρόσφορος αιτία

Causa lucrativa: Χαριστική αιτία

Causa mortis: Αιτία θανάτου

Causa onerosa: Επαχθής αιτία

Causa sine qua non: Απαραίτητος όρος, εκ των ων ουκ άνευ

Causa solvendi: Αιτία της εκπλήρωσης

Causidicus: Συνήγορος, δικηγόρος

Cautela: Εγγύηση

Cautio: Ασφάλεια, εγγύηση

Cautor: Εγγυητής

Casus belli: Περίπτωση ή, συνεκδοχικά, αιτία πολέμου

Cedo: Παραχωρώ

Celebratio: Συνέλευση, πανηγύρι

Censor: Κήνσορας, τιμητής

Censum: Τίμημα

Certus: Ορισμένος, βέβαιος

Cessio: Μεταβίβαση, εκχώρηση

Cetera desunt: Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται

Ceteris paribus: Και ούτω καθ’ εξής

Citatorium: Κλήση (ενώπιον δικαστηρίου)

Civilis:Πολιτικός

Civis: Πολίτης

Civitas: Πολιτεία

Clausula: Ρήτρα

Codex: Κώδικας

Coercitio: Τιμωρία, περιορισμός

Cognitio: Ανάκριση

Cognitor: Ανακριτής

Coheres: Κληρονόμος

Collatio: Συνεισφορά

Collegium: Σύλλογος

Comitium: Συνέλευση του λαού

Commercium: Εμπόριο, συνθήκη

Commodator: Χρήστης

Commodatum: Χρησιδάνειο

Communio: Κοινωνία

Communis: Κοινός

Communitas: Κοινότητα

Compactum: Συμβόλαιο, συμφωνία

Compensatio: Αντιστάθμιση, συμψηφισμός

Comprehensio: Σύλληψη

Compromissum: Συνυποσχετικό, αμοιβαία υπόσχεση,

Compromitto: Συνάπτω συνυποσχετικό για διαιτησία

Conatio: Απόπειρα

Concedo: Συναινώ

Concessus: Παραχώρηση

Concilium: Συνέδριο

Concretus: Συγκεκριμένος

Condemnatio: Καταδίκη

Conditio: Αίρεση, κατάσταση

Conditione deficiente: Ματαιωθείσης της αιρέσεως

Conditione existente: Πληρωθείσης της αιρέσεως

Conditione pendente: Ηρτημένης της αιρέσεως

Conditio turpis: Ανήθικη αίρεση

Confessio: Ομολογία

Confirmatio: Επικύρωση, διαβεβαίωση

Confusio: Σύγχυση

Conjuratio: Συμφωνία, συνωμοσία

Connexus: Συναφής

Consensus: Συναίνεση

Consilium: Συνέδριο, συμβούλιο,

Consortio: Κοινωνία

Consortium: Εταιρεία (μεταξύ φίλων)

Constitutio: Σύνταγμα

Constitutum: Συνθήκη

Consultum: Βούλευμα

Contestatio: Μαρτυρία

Contra: Εναντίον, αντίθετα

Contractus: Σύμβαση

Contradictor: Αντίδικος

Contradictio in terminis: Ορολογική αντίφαση

Contrectatio:Υπεξαίρεση

Controversia: Αμφισβήτηση

Contumacia: Ερημοδικία

Conventio: Συνθήκη

Conventum: Συνθήκη

Convoco: Συγκαλώ

Copula: Δεσμός, ένωση

Corpus: Σώμα

Corrector: Σωφρονιστής

Correptor: Κατήγορος,

Creditum: Δάνειο

Crimen: Έγκλημα, αδίκημα

Culpa: Αμέλεια, πταίσμα

Culpa in eligendo: Σφάλμα (αμέλεια ) κατά την επιλογή

Cura: Επιτροπεία, κηδεμονία, φροντίδα

Curator: Κηδεμόνας, επίτροπος, επιμελητής

Custodia: Φυλακή, φύλαξη, επίβλεψη

Custodia honesta: Αξιοπρεπής φυλακήD

Da mihi factum, dabo tibi jus: «Δώσε μου το γεγονός και θα σου δώσω το δικαίωμα»

Damnatus: Κατάδικος

Damno: Καταδικάζω κάποιον, αποδοκιμάζω κάτι

Damnum: Βλάβη, ζημιά

Damnum emergens: Θετική ζημία

De:Από, κατά

De facto: Από τα πράγματα

De integro: Εκ νέου, πάλι, εξ αρχής

De jure: Αυτοδικαίως, δικαιωματικά

De lege ferenda: Κατά το ορθό δίκαιο, από απόψεως θετέου δικαίου

De lege lata: Κατά το ισχύον δίκαιο, από απόψεως τεθειμένου δικαίου

Debeo: Οφείλω

Debitio:Οφειλή

Debitum: Χρέος

Decedo: Αποχωρώ

Decessio: Παραίτηση

Decido: Συμβάλλομαι, συμβιβάζομαι με κάποιον

Decipio: Απατώ

Declaratio: Δήλωση

Decretum: Ψήφισμα, δόγμα

Dedicatio: Αφιέρωση

Dedo: Παραδίδω

Defensio: Άμυνα, υπεράσπιση, απολογία

Defero: Καταγγέλλω

Definitio: Ορισμός, όρος

Defunctus: Θάνατος

Dejuratio: Όρκος

Delatura: Καταγγελία, κατηγορία

Delegatio: Αντίδοση, έκταξη, διαγραφή οφειλών, πληρεξουσιότητα

Delictum: Έγκλημα, αδίκημα, πλημμέλημα

Delictum sui generis: Ιδιώνυμο έγκλημα

Demonstratio: Απόδειξη, εξήγηση

Denuntrio: Αναγγέλλω

Depositum: Παρακαταθήκη

De profundis: Εκ βαθέων

Derelictio: Εγκατάλειψη, αμέλεια

Derelictum: Αδέσποτο, εγκαταλελειμμένο

Dies: Ημέρα, προθεσμία

Dies ad quem: Διαλυτική προθεσμία

Dies a quo: Αναβλητική προθεσμία

Differentia: Διαφορά

Dilatio: Αναβολή, υπέρθεση

Diligentia: Επιμέλεια

Dimissio: Λύση, άφεση, παραίτηση

Dispensatio: Διανομή, διοίκηση, συγκατάβαση

Dispensator: Ταμίας, διοικητής

Dissensio: Διαφωνία, διάσταση

Dissolvo: Διαλύω

Dissvadeo: Αποδοκιμάζω

Distributio: Διανομή, διαίρεση

Divido: Διαιρώ, διαχωρίζω

Divortium: Διαζύγιο, διάζευξη

Do: Δίνω

Documentum: Πρότυπο, απόδειξη

Dolus: Δόλος, απάτη

Domesticus: Οικείος, οικιακός

Domicilium: Οίκημα, κατοικία

Dominium: Ιδιοκτησία, εξουσία, κυριότητα

Dominus: Κύριος

Domus: Οικία

Donatio: Δωρεά, (δόση)

Donator: Δωρητής

Dos: Προίκα

Doto aliquam: Προικίζω

Dubietas: Αμφιβολία

Dubito: Αμφιβάλλω

Dubium: ΑμφιβολίαE

Edictum: Διάταγμα, παράγγελμα

Effectum: Αποτέλεσμα

Emancipatio: Χειραφέτηση

Emissio: Εκπομπή

Emolumentum: Ωφέλεια, κέρδος

Eo nomine: Με αυτό το όνομα

Ereptio: Αρπαγή, σύλληψη

Erga omnes: εναντίον όλων (απόλυτη ενέργεια)

Erratio: Πλάνη

Error: Πλάνη, σφάλμα

Error facti: Πλάνη περί τα γεγονότα

Error juris: Πλάνη περί το δίκαιο

Error in persona: πλάνη περί το πρόσωπο

Eventum: Συμβάν

Ex: Από, εξ, κατά

Ex aequo et bono: Σύμφωνα με ό,τι είναι δίκαιο και σωστό

Ex contrario: Απεναντίας, αντίθετα

Ex eo: Εκ τούτου

Ex iure proprio: Από ειδικό δικαίωμα

Ex nunc: Για το μέλλον

Ex officio: αυτεπαγγέλτως

Ex post:Εκ των υστέρων

Ex tunc: Για το παρελθόν

Examinator: Ανακριτής

Exceptio: Ένσταση, παραγραφή

Exclusio: Εξαίρεση

Excusatio: Απολογία, συγνώμη

Excuisator: Απολογούμενος

Excusio: Δίζηση

Exercitor: Ο ασκών

Existimatio: Γνώμη, τιμή

Expensa: Δαπάνη, έξοδο

Expensum: Δαπάνη, έξοδο

Expostuatio: Μομφή, τιμωρία

Exsecutor: Εκτελεστής

Exsilium: Εξορία, απέλαση

Extraordinarius: ΈκτακτοςF

Facinus: Κακούργημα, έγκλημα

Facio: Κάνω

Factum: Πράξη, έργο

Facultas: Ευχέρεια, δεινότητα

Fas: Θεμιτό, δίκαιο, θείος

Fatalis: Μοιραίος

Favor: Εύνοια

Favor matrimonii: Εύνοια προς την εγκυρότητα του γάμου

Feneratio: Τοκισμός, δανεισμός

Fenus :Τόκος

Feriae: Αργίες

Fero: Προτείνω συνθήκη

Fictio juris: Πλάσμα δικαίου

Fideicommissarius: Καταπιστευματοδόχος

Fideicommissum: Καταπίστευμα

Fides: Πίστη

Fidelis: Πιστός

Fiducia: Καταπίστευση, παρακαταθήκη

Fiducia cum amico: Διαχειριστική μεταβίβαση

Fiducia cum creditore: Εξασφαλιστική μεταβίβαση

Fiduciae causa dominus: Καλόπιστος κύριος

Fieri facias: Ένταλμα κατασχέσεως

Finis: Όριο, σύνορο

Fiscus: Ταμείο

Forensis: Δικανικός

Forensis: Δικηγόρος

Formula: Διαδικασία

Fortuna: Τα υπάρχοντα, περιουσία

Forum: Αγορά, δικαστήριο, τόπος δωσιδικίας , χρηματιστήριο

Forum: Ο δικάζων δικαστής, το δικαστήριο

Fragmentum: Τεμάχιο, απόσπασμα

Fraudatio: Απάτη

Fraus legis: Καταστρατήγηση του νόμου

Fructus: Καρπός

Fructus pecuniae: Τόκοι των χρημάτων

Fundus: Αγρός, κτήμα

Funus: Νεκρός

Furtum: Κλοπή

Furtum usus: κλοπή χρήσεωςG

Generalis: Γενικός

Gens: Γένος, φυλή

Gentilis: Συγγενής

Gentilitas: Συγγένεια

Genus: Γένος

Gradus: Βαθμός (συγγένειας)

Gratia: Χάρις, εύνοια

Gubernatio: Κυβέρνηση, διοίκησηH

Hasta: Πλειστηριασμός

Hereditas: Κληρονομιά, κληροδοσία

Heres: Κληρονόμος

Honestas: Τιμή, αξίωμα

Hostis: Εχθρός, αντίδικος

Hypotheca: ΥποθήκηI

Id est: Τουτέστιν, δηλαδή

Ignoratia: Άγνοια

Ignorantia facti: Απλή άγνοια των πραγματικών περιστατικών

Illex: Άνομος

Illicitus: Αθέμιτος

Immissio: Παρέμβαση

Res imobilis: Ακίνητα πράγματα

Impendium: Δαπάνη

Impensa: Δαπάνη

Imperfectus: Ατελής, ελλιπής

Imperium: Εξουσία, αρχή

Imperium in imperii: Κράτος εν κράτει

Impotentia: Ανικανότητα

In: Εν, σε

In abstracto: Αφηρημένα, γενικά

In capitam: Κατά κεφαλήν

In concreto: Συγκεκριμένα

In corporo: Στο σύνολο, συνολικά

In dubio pro reo: Εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου

In factum: Στο αποτέλεσμα

In rem: Εναντίον πράγματος

In personam: Εναντίον προσώπου

In scriptis: Εγγράφως

In solidum: Εις ολόκληρον

Inclusio: Κάθειρξη

Incognita: Άγνωστος

Indefensus: Ανυπεράσπιστος

Index: Μηνυτής, κατήγορος

Indicium: Μήνυση, καταγγελία

Indico: Μηνύω, καταγγέλλω

Indico: Κηρύσσω

Infans: Νήπιο

Infirmatio: Ακύρωση, αναίρεση

Inhabilis: Ανίκανος

Iniquus: Άδικος

Initia: Οι αρχές

In judicatus: Αδίκαστος

Injuria: Αδικία, παρανομία, βλάβη

Institutiones: Εισηγήσεις

Institutum: Καθεστώς, προαίρεση, σκοπός

Instrumentum:Παράρτημα

Intelligentia communis:Κοινός νους

Intentio: Έγκλημα, κατηγορία

Inter: Μεταξύ

Inter alios: Μεταξύ άλλων προσώπων

Inter alia: Μεταξύ άλλων πραγμάτων

Inter partes: Μεταξύ των μερών

Inter se: Αμοιβαίως

Intercessio: Έvσταση, μεσιτεία

Intercessor: Ενιστάμενος, μεσίτης

Interdictio: Απαγόρευση

Interdictum: Απαγόρευση

Interlocutio: Επερώτηση

Interna corporis: Τα «εσωτερικά» του σώματος (π.χ. της Βουλής)

Interpellatio: Επερώτηση, ενόχληση

Interpellator: Ο επερωτών,

Interpres: Ερμηνευτής

Interpretatio: Ερμηνεία, εξήγηση

Interpretatio extensiva: Διασταλτική ερμηνεία

Interpretatio restrictiva: Συσταλτική ερμηνεία

Interrogatio: Ανάκριση, εξέταση

Interrogo: Ανακρίνω, εξετάζω

Interruptio: Διακοπή

Interventus: Παρέμβαση

Inultus: Ατιμώρητος

Inutilitas: Αχρηστία, άχρηστο

Ipse facto: (Δια) το γεγονός αυτό

Ipso jure: Αυτοδικαίως

Irregularis: Ανώμαλος

Irritus: Άκυρος

Iure gestionis: Δικαίωμα πράξης, επιτέλεσης

Iurisdictio: Δικαιοδοσία

Ius dispositivum: Ενδοτικό δίκαιο

Ius postulandi: Ικανότητα του δικολογείν

Ius proprium: Ίδιον δικαίωμα

Ius soli: Το δίκαιο του εδάφους

Ius sanguinis: Το δίκαιο της συγγένειας

Iussum: ΔιαταγήJ

Judex: Δικαστής, κριτής

Judicatum: Δεδικασμένο

Judicatus: Δικαστική εξουσία, δικαιοδοσία

Judicium: Δίκη, δικαστήριο

Judico: Δικάζω

Juratio: Όρκος

Jurator: Ο ένορκος

Jure: Δικαίως

Juridicus: Δικαστικός, ένδικος

Juridicus: Δικαστής

Juriscousultus: Νομομαθής

Jurisdictio: Δικαιοδοσία

Juro: Ορκίζομαι

Jus: Δίκαιο, δικαίωμα

Jus antiquum: Δίκαιο αρχαίο

Jus civile: Αστικό Δίκαιο

Jus domicilii: Δίκαιο κατοικίας

Jus donationis: Δίκαιο δωρεάς

Jus gentium: Διεθνές δίκαιο ή δίκαιο των Εθνών

Jus matrimonii: Δίκαιο του γάμου

Jus mercatorum: Δίκαιο εμπορικό

Jus non scriptum: Δίκαιο, άγραφο, εθιμικό

Jus quaesitum: Κεκτημένο δικαίωμα

Jus privatum: Ιδιωτικό δίκαιο

Jus publicum: Δημόσιο δίκαιο

Jus Romanum: Δίκαιο Ρωμαϊκό

Jus strictum: Δίκαιο αυστηρό

Jus scriptum: Δίκαιο γραπτό

Jussus: Διαταγή, εντολή

Justa: Νόμιμα, υποχρεώσεις

Justa causa: Νόμιμη αιτία

Juste: Δικαίως, νομίμως

Justitia: Δικαιοσύνη

Justus: Δίκαιος, νόμιμοςL

Labor: Έργο, εργασία

Laesio: Βλάβη, ζημιά

Lapsus: Σφάλμα

Largitio: Απονομή, χορηγία, δωροδοκία

Largitor: Ο δωροδοκών, χορηγός

Laudator: Μάρτυρας υπερασπίσεως

Legataria: Κληροδόχος

Legatio: Πρεσβεία, επαρχία

Legator: Κληροδότης

Legatum: Κληροδοσία

Legatus: Πρεσβευτής, έπαρχος

Leges perfectae: Τέλειοι κανόνες

Leges plus quam perfectae: Πλήρως τέλειοι κανόνες

Leges minus quam perfectae: Μερικώς τέλειοι κανόνες

Leges imperfectae: Ατελείς κανόνες

Legislatio: Νομοθεσία

Legitimatio: Νομιμοποίηση

Legitimatio ad causam: Νομιμοποίηση

Legitimus: Νόμιμος, έννομος

Lex: Νόμος, συνθήκη

Lex contractus: Δίκαιο της συμβάσεως

Lex hereditatis: Δίκαιο της κληρονομίας

Lex lata: Το ισχύον δίκαιο

Lex scripta: Νόμος γραπτός

Lex tribuniciae: Νόμοι δημοτικοί

Lex talionis: Νόμος αντεκδικήσεως

Lex causae: Το ουσιαστικό δίκαιο που διέπει μια σχέση

Lex cogens: Αναγκαστικός κανόνας δικαίου

Lex domicilii: Το δίκαιο της κατοικίας

Lex dispositiva: Ενδοτικός κανόνας δικαίου

Lex fori: Το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή

Lex loci actus: Το δίκαιο του τόπου καταρτίσεως της δικαιοπραξίας

Lex loci celebrationis: Το δίκαιο του τόπου τελέσεως( πανηγυρικής) δικαιοπραξίας

Lex loci delicti: Το δίκαιο του τόπου τελέσεως του αδικήματος

Lex mercatoria: Το δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών

Lex patriae: Το δίκαιο της ιθαγένειας

Lex rei sitae: Το δίκαιο της τοποθεσίας του πράγματος

Lex sedis: Το δίκαιο της έδρας

Libellus: Αναφορά, έγκληση δίκης, λίβελλος

Liber: Ελεύθερος

Liberatio: Απελευθέρωση, αθώωση

Libertas: Ελευθερία, αυτονομία

Licitum:Θεμιτός, νόμιμος

Limes: Όριο, σύνορο

Lingua: Γλώσσα

Littera: Επιστολή

Litigo: Αμφισβητώ

Locatio: Μίσθωση

Locator: Εκμισθωτής

Locito: Εκμισθώνω

Locus: Τόπος, χώρα

Longa usus: Μακρά, ομοιόμορφη και αδιάκοπη τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς

Lucrum: Κέρδος

Lucrum cessans: Διαφυγόν κέρδοςM

Magister: Άρχοντας, διοικητής

Magisterium: Αρχή, επιστασία

Magistratus: Αρχές

Majores: Πρόγονοι

Mala fide: Κακή τη πίστει

Mala fides superveniens: Επιγενόμενος δόλος

Male: Κακώς

Malefactum: Κακούργημα

Maleficium: Αδίκημα

Malum: Κακό, ποινή

Malus: Κακός

Mancipatio: Απαλλοτρίωση

Mandatarius: Εντολοδόχος

Mandator: Εντολέας

Mandatum: Εντολή, παραγγελία

Mandatus: Εντολή

Manupretium: Μισθός, τιμή

Manus: Εξουσία, χέρι, χειρόγραφο

Mare liberum: Ανοιχτή θάλασσα

Maritus: Γαμήλιος

Maritalis: Γαμήλιος

Maritus: Σύζυγος

Materia: Ύλη, θέμα

Matrimonium: Γάμος

Medius: Μέσος, μέσον

Memoria: Μνήμη, ανάμνηση

Mercator: Έμπορος

Mercatura: Εμπόριο

Mercennarius: Μισθωτός

Merces: Μισθός, κέρδος

Meritum: Μισθός, αμοιβή

Metus: Φόβος, απειλή

Minister: Υπηρέτης, υπουργός

Ministerium: Υπουργία, υπηρεσία

Ministratio:Υπηρεσία

Missio: Αποστολή

Mobilis: Κινητός

Modus: Μέτρο, τρόπος

Mora: Υπερημερία, αναβολή

Moralis: Ηθικός

Moratorium: Αναστολή

Mortuus: Νεκρός

Mutatis mutandis: Κατά το μάλλον και ήττον, έχοντας γίνει αναγκαίες αλλαγές

Mutatio: Μεταβολή, αλλοίωση

Mutuum: Δάνειο, αμοιβήN

Naturalis mors: Φυσικός θάνατος

Ne bis in idem: Ο δικαστικός κολασμός μιας αξιόποινης πράξεως επιτρέπεται μόνον μία φορά

Necessarius: Απαραίτητος

Necessitas: Ανάγκη

Negatio: Άρνηση

Negativus: Αρνητικός

Negligentia: Αμέλεια, από αμέλεια

Nex: Φόνος

Nexus: Νομικός δεσμός, ενοχή

Nobilis: Ευγενής

Nobile officium: Χωρίς να είναι υποχρεωμένος

Noceo: Βλάπτω

Nomen: Όνομα

Nominatio: Ονομασία

Nomino: Ονομάζω, καλώ

Notarius: Γραμματέας

Novatio: Ανανέωση

Noxa: Βλάβη, αποζημίωση

Nullus: Ουδείς

Numerus: Αριθμός

Nunc: Τώρα, ήδηO

Obiter dictum: Τυχαία παρατήρηση

Obligatio: Ενοχή, υποχρέωση

Obligatio ex contractu: Συμβατική ενοχή

Obligatio ex lege: Ενοχή εκ του νόμου

Obligatio in solidum: Ενοχή εις ολόκληρον

Obligatio propter ή ob rem: Πραγματοπαγής ενοχή

Obligo: Δεσμεύω

Obsequium:Υπακοή, υποταγή

Obsignatio: Σφράγιση, κατάθεση (διαθήκης)

Obsignator: Μάρτυρας

Occupatio: Κατάληψη, κατοχή

Occupo: Καταλαμβάνω, κατέχω

Officium: Αρχή, υπηρεσία

Onerosus: Επαχθής

Onus: Βάρος

Opera: Έργο, υπηρεσία

Opinio necessitatis ή opinio iuris: Πεποίθηση δικαίου

Opportunus: Κατάλληλος

Opus: Έργο, κόπος

Oratio: Λόγος

Ordinarius: Τακτικός

Ordino: Τακτοποιώ, κυβερνώP

Pactio: Συμφωνία, σύμβαση

Pactum: Σύμφωνο, συνθήκη

Pacta sunt servanta: Οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται

Par:Ίσος, ζεύγος

Parens: Γονέας

Pareo: Υπηρετώ

Paro: Ετοιμάζω

Pars: Μέρος, μερίδα

Particeps: Μέτοχος

Participo: Καθιστώ κάποιον μέτοχο

Partitio: Διαίρεση, διανομή

Patrator: Εκτελεστής

Patria: Πατρίδα, ιθαγένεια

Patrimonium: Πατρική περιουσία

Patrocinium: Συνηγορία, υπεράσπιση

Patronus: Προστάτης, συνήγορος

Pecunia: Χρήματα, περιουσία

Pensio: Πληρωμή

Per: Δια, περί

Per annum: Κατ’ έτος

Per aversionem: Κατ’ αποκοπή

Per diem: Καθημερινώς

Perceptio:Συλλογή

Pereguinus: Αλλοδαπός

Perfectus: Τέλειος

Periculum: Κίνδυνος

Permissio: Παραχώρηση, άδεια

Permutatio:Ανταλλαγή

Perpetuatio fori: Διαιώνιση της δωσιδικίας

Perpetuatio causae: Διαιώνιση της αιτίας

Perplexus: Ασαφής

Perscriptio: Καταγραφή, μεταγραφή

Per se: Από μόνο του, ουσιωδώς, ουσιαστικώς

Per semper: Για πάντα

Persecutio: Δικαστική δίωξη

Persecutor: Διώκτης

Persona: Πρόσωπο, άνθρωπος

Personalis: Προσωπικός

Pertimentia: Παραρτήματα

Perturbo: Παραβαίνω, διαταράσσω

Petitio: Αίτηση, αγωγή

Petitio principii: το λογικό σφάλμα της λήψεως του ζητουμένου

Petitor: Ενάγων

Pigneratio: Ενεχυρίαση, υποθήκη

Pignus: Ενέχυρο, εγγύηση, ασφάλεια

Plenus: Πλήρης

Poena: Ποινή, τιμωρία

Poenalis: Ένοχος

Poenarius: Ποινικός

Poenitentia: Μεταμέλεια

Popularis: Δημοτικός, λαϊκός

Populus: Λαός,

Portio: Μερίδα, μοίρα

Possessio: Νομή, κτήση, κατοχή

Possessio juris: Νομή δικαιώματος

Possessio justa: Νομή δίκαιη

Possessio rei: Νομή πράγματος

Possessor: Νομέας, κάτοχος

Possideo: Κατέχω, νέμομαι

Post: Μετά

Post mortem: Μεταθανάτιος

Posterus: Επόμενος

Postulatio: Αίτηση, κλήση

Postulatum: Αίτηση, αξίωση

Potentia: Ικανότητα

Potenter: Κύρος, ισχύς

Praeco: Κλητήρας

Praejudicio: Προδικάζω

Praelegatum: Κληροδότημα εξαίρετο

Praes: Εγγυητής

Praescriptio: Παραγραφή, ένσταση

Praescriptum: Κανόνας, νόμος

Praesideo: Προϊσταμαι

Praestatio: εγγύηση

Praestator: Εγγυητής

Praesumptio: Τεκμήριο

Praesumptio juris: Μαχητό τεκμήριο

Praesumptio juris et de jure: Αμάχητο τεκμήριο

Prehendo: Συλλαμβάνω

Pretium: Αξία, μισθός

Principa: Αρχές

Principium: Αρχή

Privatus: Ιδιωτικός

Privilegium: Νόμος υπέρ κάποιου, προνόμιο

Probabilis: Πιθανός

Probatio: Απόδειξη

Probo: Αποδεικνύω

Procuratio: Επιμέλεια, πληρεξουσιότητα

Procurator: Επιμελητής, πληρεξούσιος

Procuro: Επιμελούμαι κάποιον

Producta vel instrumenta sceleris: προϊόντα ή εργαλεία του εγκλήματος

Profero: Προτείνω, αναβάλλω

Professio: Ομολογία, δήλωση

Profiteor: Δηλώνω δημόσια, μηνύω

Profligo: Καταλύω, ανατρέπω

Prohibeo: Απαγορεύω

Promissio: Υπόσχεση

Pronuntiutio: Δήλωση

Pronuntio: Κηρύττω, αναγορεύω

Propior: Πλησιέστερος

Proportio: Αναλογία

Propositio: Πρόταση

Proprietas: Ιδιοκτησία, κυριότητα

Proprio motu: από μόνος του, με την δική του θέληση

Prorogatio: Παράταση

Proscriptio: Δημοσίευση

Protestatio: Διαμαρτυρία

Provocatio: Έφεση

Provocator: Ο προκαλών

Provoco: Εκκαλώ, εγείρω έφεση

Proximus: Πλησιέστερος συγγενής

Prudentia: Επιστήμη, εμπειρία

Publicum: Δημόσιο

Publicus: Δημόσιος

Punitio: ΤιμωρίαQ

Quaesitio: Ανάκριση

Quaestio: Ανάκριση, έρευνα

Quaestor: Ανακριτής

Qualitas: Ποιότητα

Quantitas: Ποσότητα

Quantum: Έκταση

Quasi: Οιονεί

Querela: Έγκληση, μομφή

Quid pro quo: Έναντι ανταλλάγματος

Quoad usum: Χρήση μέχρις ότου

Quorum: ΑπαρτίαR

Ratihabitio Έγκριση

Ratio: Αιτία, λόγος

Receptum: Σύμφωνο

Recipio: Αναλαμβάνω

Rectio: Διοίκηση

Rector: Διοικητής

Reddo: Αποδίδω

Reduco: Επαναφέρω

Reductio: Αποκατάσταση

Referendum: Δημοψήφισμα

Reformatio: Αναμόρφωση, μεταρρύθμιση

Refugium: Καταφύγιο

Regressus: Προσφυγή

Regula: Κανόνας

Relegatio: Απέλαση, κληροδοσία

Remedium: Βοήθημα

Remissio: Συγχώρηση, μείωση

Remuneratio: Ανταμοιβή

Renovatio: Ανανέωση

Renuntiatio: Παραίτηση

Repeto: Ενάγω πάλι κπ

Replicatio: Αντένσταση

Reprobatio: Ανταπόδειξη

Repromissio: Εγγύηση

Repudiatio: Αποδοκιμασία

Res: Πράγμα, χρήμα

Res incorporales: Πράγμα άυλο

Res in commercio: Πράγμα συναλλαγής

Res in transitu: Πράγματα υπό διαμετακόμιση

Res prinicipalis: Πράγμα κύριο

Rescribo: Αντιγράφω

Reservatio: Επιφύλαξη

Responsio: Απόκριση, απάντηση

Res-publica: Διοίκηση, δημοκρατία, πολιτεία

Restituo: Αποκαθιστώ

Revisio: Επανεξέταση

Revocation: Ανάκληση

Revocator: Ο ανακαλών

Rogatio: Εισήγηση, νομοσχέδιοS

Sacramentum: Παρακαταθήκη

Satisfactio: Ικανοποίηση, επανόρθωση, παραίτηση

Scelus: Κακούργημα

Scisco: Κυρώνω, ψηφίζω

Scrinium ad libelis: Γραφείο αναφορών

Scrinium epistolarum: Γραφείο των επιστολών

Scriptor legum: Νομοθέτης

Securitas: Ασφάλεια

Sedes: Έδρα

Sedes materiae: Βάση υλικού

Sensus: Γνώμη

Sententia: Γνώμη, ψήφος, κρίση, απόφαση

Separatio: Διαχωρισμός

Series: Διαδοχή

Servitus: Δουλεία

Sessio: Έδρα, συνεδρία

Sic: Έτσι

Signum: Σημείο

Simulatio: Εικονικότητα

Sine: Άνευ, χωρίς

Sine qua non: Απαραίτητη προϋπόθεση

Singularis: Μόνος, μοναδικός

Situs: Τόπος, θέση

Societas: Εταιρεία, κοινωνία

Solum: Έδαφος, γη

Solus: Μόνος, έρημος

Solus consensu: κοινή συναινέσει

Solutio: Λύση

Solutus: Ελεύθερος, απαλλαγμένος

Solvo: Λύνω, εκπληρώνω

Sons: Αίτιος, υπαίτιος

Spatium: Προθεσμία

Spatium deliberandi: Προθεσμία διασκέψεως

Specialis:Ειδικός, ιδιαίτερος

Specificatio:Ειδοποίηση

Sponsor: Εγγυητής

Sponsum: Εγγύηση

Status: Κατάσταση

Status quo: υφιστάμενη κατάσταση

Status quo ante: Προτέρα κατάσταση

Stipendium: Φόρος, δασμός

Strictus: Αυστηρός

Stricto sensu: εν στενή εννοία

Sub: Υπό, επί

Sub conditione: Υπό αίρεση

Subscriptio: Υπογραφή

Subsignatio: Υπόσχεση

Substituo: Υποκαθιστώ

Successio: Διαδοχή, υποκατάσταση,

Successio in singulas res: Ειδική διαδοχή

Successio in universum: Καθολική διαδοχή

Successor: Διάδοχος, κληρονόμος

Sui generis: ιδιότυπος

Suo iure: Ιδίω δικαίω

Surrogatio: Υποκατάσταση

Surrogatum: ΑντικατάλλαγμαT

Tabella: Πινάκιο, συμβόλαιο

Tabula: Κατάλογος, λογαριασμός, συμβόλαιο

Tabula testata: Διαθήκη

Tabullarium: Αρχείο

Tacitum: Απόρρητο

Tacitus: Σιωπηρός

Tempus: Χρόνος, καιρός

Teneo: Έχω, διατηρώ

Terminus: Όριο

Tertius:Τρίτος, -η, -ο

Tertium non datur: Τρίτη περίπτωση δεν χωρεί

Tertitus oppositio: Τριτανακοπή

Testamentum: Διαθήκη

Testratio: Μαρτυρία

Testimonium: Τεκμήριο, απόδειξη

Testis: Μάρτυρας

Titulus: Τίτλος

Tot iure quot res: τόσα δίκαια όσα και τα πράγματα

Traditio: Παράδοση, μεταβίβαση

Transactio: Συμβιβασμός

Transcuptio: Μεταγραφή

Translatio: Εξαίρεση(δικαστή)

Transmissio: Παραπομπή, μεταβίβαση

Tubutum: Δασμός

Tutela: Επιτροπεία

Tutor: ΕπίτροποςU

Ubi consistam: σταθερό σημείο αναφοράς

Ultra: Πέρα από κάποιον ή κάτι

Ultimus: Τελευταίος

Unilateralia: Μονομερής

Usucapio: Χρησικτησία

Usus: Χρήση, ωφέλεια

Ususfructus: Επικαρπία

Utilis: Χρήσιμος, ωφέλιμος

Utilitas: Ωφέλεια, συμφέρονV

Vacatio: Αργία, διακοπή

Vacatio legis: Ουσιαστική αδράνεια νόμου

Venditio: Πώληση

Venia: Συγνώμη

Verbum: Λόγος, ρήση

Veritas: Αλήθεια

Veto: δικαίωμα αρνησικυρίας

Via: Οδός, δρόμος

Vicinia: Γειτονία

Vinculum iuris: Δεσμός δικαίου

Virtus: Αρετή

Vis: Βία, δύναμη

Visio: Θεωρία, άποψη

Vitiosus: Ελαττωματικός

Vitium: Ελάττωμα

Vocatio: Κλήση

Voluntas: Βούληση

Vulnero: Κατηγορώ


© 2003-2008 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»