Αρχική
Προσωπικά
Βιογραφικό
Άρθρα-Δημοσιεύσεις
Λάκκοι-Ιστορία
Ενδιαφέροντα
Βιβλιοστάσιο
Επικίνδυνα υλικά
Εργονομία
Εργαλεία
Πολυτεκνικό Βήμα
Δημόσια έργα
Μέτρα και σταθμά
Ημερολόγια
Alfavito
Φωνητικό αλφάβητο
Κώδικας Morse
Οικισμοί Κρήτης
Χρήσιμα
Μικρό λεξικό
Ορθογραφία
Στίξη
Αρχαίες μετοχές
Δοτικές
Λατινικές φράσεις
Βιβλιογραφίες
Παραπομπές
Διορθωτικά
Επικοινωνία

 

Βιβλιογραφικές αναφορές – Παρουσίαση βιβλιογραφίας

βιβλία | περιοδικά | συλλογικά έργα | εφημερίδες | ιστοσελίδες
Οι υποδείξεις και επισημάνσεις που ακολουθούν, δεν φιλοδοξούν να αποτελέσουν τον απόλυτο κανόνα. Είναι λογικό (ίσως και επιθυμητό) κάθε συγγραφέας να προτιμά το δικό του τρόπο παράθεσης των πηγών που χρησιμοποιεί, στα κείμενα του. Επομένως, ο τρόπος παρουσίασης των βιβλιογραφικών αναφορών που αναπτύσσεται στη συνέχεια, αφορά, κυρίως το γράφοντα, καθώς και όσους κατορθώσει να προσηλυτίσει...
Αναφορά σε βιβλίο
[1|Επώνυμο1, Όνομα1 Πατρώνυμο1 – Επώνυμο2, Όνομα2 Πατρώνυμο2 κ.α.], [2|Τίτλος τίτλος ...] – [3|Υπότιτλος υπότιτλος ...], [4|μτφρ. ή επιμ. ή φωτ. Ονοματεπώνυμο], [5|Εκδότης], [6|Τόπος έκδοσης]  [7|έκδοση][8|χρόνος έκδοσης].

Επεξήγηση πεδίων

1. Συγγραφέας: Είναι το σημαντικότερο βιβλιογραφικό στοιχείο. Γράφεται με όρθια πεζοκεφαλαία στοιχεία. Πρώτα γράφεται το επώνυμο, στην ονομαστική, και ακολουθεί το μικρό όνομα και το πατρώνυμο, επίσης στην ονομαστική. Μεταξύ επωνύμου και ονόματος παρεμβάλλεται κόμμα. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σημείο στίξης μεταξύ μικρού ονόματος και πατρώνυμου. Τα επώνυμα και τα ονόματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες λέξεις, σημειώνονται με την ενδιάμεση παρεμβολή ενωτικού ("-"). Αν οι συγγραφείς είναι δύο ή τρεις, γράφονται τα στοιχεία όλων. Οι συγγραφείς διαχωρίζονται με την παρεμβολή μεγάλης παύλας ("–", Alt+0150). Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από τρεις, γράφεται μόνο ο πρώτος και ακολουθεί η συντομογραφία κ.α. = και άλλοι et al., για ξενόγλωσσες εκδόσεις).
2. Τίτλος: Ο τίτλος, το δεύτερο σημαντικότερο βιβλιογραφικό στοιχείο, γράφεται με πλάγια πεζοκεφαλαία στοιχεία. Διαχωρίζεται από το πεδίο του συγγραφέα με κόμμα.
3. Υπότιτλος: Εφόσον υπάρχει, γράφεται, κι αυτός, με πλάγια πεζοκεφαλαία στοιχεία. Ο υπότιτλος διαχωρίζεται από τον τίτλο με την παρεμβολή μεγάλης παύλας ("–", Alt+0150).
4. Επιμελητής: Στη θέση αυτή αναγράφεται ο επιμελητής ή ο μεταφραστής ή ο εικονογράφος του βιβλίου. Του ονόματος προηγείται η κατάλληλη, προσδιοριστική της ιδιότητάς του, συντομογραφία: μτφρ.= μεταφραστής, επιμ. = επιμελητής, εικ. = εικονογράφος κτλ. Αν η πληροφορία αυτή δεν είναι γνωστή, το πεδίο παραλείπεται.
5. Εκδότης: Στο πεδίο αυτό αναγράφεται ο εκδότης του βιβλίου. Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείται η πλήρης μορφή της επωνυμίας του εκδότη, για αποφυγή παρανοήσεων. Αν ο εκδότης δεν αναφέρεται στο βιβλίο η δεν είναι γνωστός, το πεδίο παραλείπεται.
6. Τόπος έκδοσης: Πολύ σημαντική πληροφορία για την αναζήτηση ενός βιβλίου. Για την αναγραφή του τόπου έκδοσης αντιγράφουμε τη μορφή και τον τύπο του πρωτότυπου. Αν απαιτείται επεξήγηση, την παραθέτουμε μέσα σε παρένθεση, π.χ. Μεδιόλανον (Μιλάνο). Στην περίπτωση που ο τόπος έκδοσης του βιβλίου είναι άγνωστος, σημειώνουμε τη συντομογραφία χ.τ. = χωρίς τόπο (ή s.l. = sine loco, για ξενόγλωσσες εκδόσεις).
7. Έκδοση: Εφόσον ο αριθμός έκδοσης είναι γνωστός, σημειώνεται με τη μορφή εκθέτη εμπρός και πάνω από τη χρονολογία έκδοσης του βιβλίου.
8. Χρόνος έκδοσης; Η τελευταία σημαντική πληροφορία για το βιβλίο. Αν η χρονολογία έκδοσης είναι άγνωστη, το δηλώνουμε με τη συντομογραφία χ.χ. = χωρίς χρόνο (ή s.a. = sine anno, για ξενόγλωσσες εκδόσεις).
Παράδειγμα (κατασκευασμένο) βιβλιογραφικής αναφοράς σε βιβλίο:

Αγνωστίδης, Γεώργιος Μιχαήλ – Ανανιάδης, Εμμανουήλ-Σωτήριος Χαράλαμπος, Η επανάσταση των αληθινών σκιών – Μια πραγματεία για το μη είναι, Εκδόσεις των Φίλων της Πάπιας, Διδυμότειχο  21999.

Αναφορά σε άρθρο περιοδικού
[1|Επώνυμο1, Όνομα1 Πατρώνυμο1 – Επώνυμο2, Όνομα2 Πατρώνυμο2 κ.α.], [2|«Τίτλος άρθρου τίτλος άρθρου τίτλος άρθρου»],  [3|Τίτλος περιοδικού τίτλος περιοδικού], [4|Τόμος και αριθμός τεύχους], [5|Χρονολογία κυκλοφορίας], [6|Έκταση ή θέση του άρθρου].

Επεξήγηση πεδίων

1. Συγγραφέας: Ακολουθούνται οι συμβάσεις που ισχύουν για την αντίστοιχη περίπτωση των βιβλίων.
2. «Τίτλος άρθρου»: Ο τίτλος του άρθρου γράφεται με όρθιους πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και εντός εισαγωγικών.
3. Τίτλος περιοδικού: Ο τίτλος του περιοδικού ή της περιοδικής έκδοσης αναγράφεται με πλάγιου χαρακτήρες.
4. Τόμος και αριθμός τεύχους: Η σημαντική αυτή πληροφορία παρατίθεται με όρθιους χαρακτήρες. Η μορφή της αρίθμησης των τόμων και των τευχών ακολουθεί την αντίστοιχη των βιβλιογραφούμενων πηγών, δηλαδή με αραβικούς χαρακτήρες, ή ελληνικούς ή λατινικούς κτλ. Του αριθμού του τόμου προτάσσεται η συντομογραφία "Τ." (= τόμος) και του τεύχους η "τ." (= τεύχος), π.χ. Τ. 5 τ. 45. Η συντομογραφία "τ." μπορεί να παραλειφθεί αν η εκδοτική πρακτική του περιοδικού δεν περιλαμβάνει την κατά τόμους αρίθμηση. Μετά τον αριθμό του τεύχους και μέσα σε παρένθεση, παρατίθεται η ένδειξη της περιόδου έκδοσης, εφόσον συντρέχει ο σχετικός λόγος. Το τελευταίο είναι αρκετά σημαντικό βιβλιογραφικό στοιχείο, γιατί σε κάθε περίοδο έκδοσης η αρίθμηση συνήθως ξεκινά από την αρχή.
5. Χρονολογία κυκλοφορίας: Η συμπληρωματική αυτή πληροφορία των βιβλιογραφούμενων περιοδικών εκδόσεων μπορεί – και πολλές φορές γίνεται – να παραλειφθεί. Συνιστάται όμως η χρήση της για δύο κυρίως λόγους: είναι απαραίτητη στην περίπτωση που στις παραπομπές χρησιμοποιείται  το σύστημα «συγγραφέας – χρονολογία και, επίσης, επιτρέπει στον αναγνώστη να σχηματίσει εικόνα για το χρονολογικό πλαίσιο των βιβλιογραφούμενων πηγών· η πληροφορία αυτή, πέρα από το αυτόνομο σημασιολογικό περιεχόμενό της, είναι σε θέση να διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτηση της πρωτότυπης πηγής. Η μορφή της χρονολογίας κυκλοφορίας ακολουθεί, συνήθως, τη μορφή «μήνας – χρόνος». Στη θέση του μήνα μπορεί να τεθεί ευρύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. Α΄ τρίμηνο κτλ.
6. Έκταση ή θέση του άρθρου: Στις περιπτώσεις των άρθρων, είναι κοινή πρακτική η αναφορά της έκτασης που καταλαμβάνει το άρθρο ή της σελίδας που εκκινεί. Του αριθμού της σελίδας – ή του εύρους σελίδων – προτάσσεται η συντομογραφία "σ." – ή "σσ." – αντίστοιχα. Στην περίπτωση αγγλόφωνων κειμένων οι αντίστοιχες συντομογραφίες είναι "p." και " pp."
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο περιοδικού:

Κουτρούλης, Χαράλαμπος Γ., «Ασφάλεια και προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η επίδραση του ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα ηλεκτρικά ατυχήματα.», Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, 339, Απρ. 2001, σσ. 52-58.

Αναφορά σε συλλογικό έργο
[1|Επώνυμο1, Όνομα1 Πατρώνυμο1 – Επώνυμο2, Όνομα2 Πατρώνυμο2 κ.α.], [2|«Τίτλος άρθρου ή τίτλος εισήγησης ή τίτλος κεφαλαίου»] στο [3|ΕπώνυμοΑ, ΌνομαΑ ΠατρώνυμοΑ – ΕπώνυμοΒ, ΌνομαΒ ΠατρώνυμοΒ κ.α.],  [4|Τίτλος συλλογικού έργου ] [5|( Συμπληρωματικές πληροφορίες για το συλλογικό έργο)], [6|Τόπος έκδοσης εκδότης χρόνος έκδοσης], [7|Έκταση ή θέση του άρθρου].

Επεξήγηση πεδίων

1. Συγγραφέας: Ακολουθούνται οι συμβάσεις που ισχύουν για την αντίστοιχη περίπτωση των βιβλίων.
2. «Τίτλος»: Ακολουθείται η ίδια σύμβαση με τα περιοδικά. Ο τίτλος του άρθρου ή της εισήγησης γράφεται με όρθιους πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες μέσα σε εισαγωγικά.
3. Επιμελητής: Σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του επιμελητή ή του υπεύθυνου σύνταξης (αν υπάρχει).
4. Τίτλος συλλογικού έργου: Γράφεται ο τίτλος του συλλογικού έργου με πλάγιους χαρακτήρες.
5. Συμπληρωματικές πληροφορίες: Γράφονται οι πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το συλλογικό έργο.
6. Τόπος, εκδότης, χρόνος: Γράφονται οι πληροφορίες που αφορούν τον τόπο και το χρόνο έκδοσης του συλλογικού έργου.
7. Έκταση ή θέση άρθρου: Σημειώνεται η θέση του άρθρου.
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε συλλογικό έργο:

Παλυβού, Κλαίρη, «Αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις υγιεινής της 2ης χιλιετίας π.Χ. στο Αιγαίο» στο Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία (Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1997), Εκδόσεις Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, σ. 381.

Αναφορά σε άρθρο εφημερίδας
[1|Επώνυμο1, Όνομα1 Πατρώνυμο1 – Επώνυμο2, Όνομα2 Πατρώνυμο2 κ.α.], [2|«Τίτλος άρθρου τίτλος άρθρου τίτλος άρθρου»], εφημ. [3|Τίτλος εφημερίδας] [4|(Τόπος έκδοσης)], [5|Ημερομηνία δημοσίευσης], [6|Θέση του άρθρου].

Επεξήγηση πεδίων

1. Συγγραφέας: Ακολουθούνται οι συμβάσεις που ισχύουν για την αντίστοιχη περίπτωση των βιβλίων. Αν το άρθρο είναι ανώνυμο, παραλείπεται η συμπλήρωση αυτού του στοιχείου.
2. «Τίτλος άρθρου»: Σημειώνεται ο τίτλος του άρθρου με όρθια πεζοκεφαλαία στοιχεία μέσα σε εισαγωγικά.
3. Τίτλος εφημερίδας: Γράφεται ο επίσημος (πλήρης) τίτλος της εφημερίδας με πλάγιους πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
4. (Τόπος έκδοσης): Σημειώνεται – μέσα σε παρένθεση – ο τόπος έκδοσης της εφημερίδας. Για ευρέως γνωστές εφημερίδες μπορεί να παραλειφθεί.
5. Ημερομηνία δημοσίευσης: Γράφεται η ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου. Δεν συνηθίζεται να σημειώνεται ο αντίστοιχος αριθμού φύλλου της εφημερίδας.
6. Θέση του άρθρου: Σημειώνεται η σελίδα που βρίσκεται το άρθρο.
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο εφημερίδας:

Μπουκάλας, Παντελής, «Ο Οδυσσέας διαφημιστής», εφημ. Η Καθημερινή (Αθήνα), 12-6-2003, σ. 13.

Αναφορά σε ηλεκτρονικό κείμενο (ιστοσελίδα)
[1|Επώνυμο1, Όνομα1 Πατρώνυμο1 – Επώνυμο2, Όνομα2 Πατρώνυμο2 κ.α.], [2|«Τίτλος άρθρου τίτλος άρθρου τίτλος άρθρου»], [3|Ονομασία ιστοχώρου (αν υπάρχει)],  [4|πλήρης διεύθυνση URL], [προσπ. [5|Ημερομηνία προσπέλασης]].
1. Συγγραφέας: Ακολουθούνται οι συμβάσεις που ισχύουν για την αντίστοιχη περίπτωση των βιβλίων. Αν το άρθρο είναι ανώνυμο, παραλείπεται η συμπλήρωση αυτού του στοιχείου.
2. «Τίτλος άρθρου»: Σημειώνεται ο τίτλος του άρθρου με όρθια πεζοκεφαλαία στοιχεία μέσα σε εισαγωγικά.
3. Ονομασία ιστοχώρου: Γράφεται η ονομασία του ιστοχώρου που φιλοξενεί τη σελίδα (αν υπάρχει) με πλάγιους πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
4. Διεύθυνση URL: γράφεται η πλήρης διεύθυνση της ιστοσελίδας.
5. Ημερομηνία προσπέλασης: Γράφεται η ημερομηνία που προσπελάστηκε η ιστοσελίδα.
Παράδειγμα αναφοράς σε ηλεκτρονικό κείμενο. (Αφορά την παρούσα ιστοσελίδα)

Κουτρούλης, Χαράλαμπος Γ., «Βιβλιογραφικές αναφορές – Παρουσίαση βιβλιογραφίας», http://www.teiher.gr/users/kutrulis/Glosika/Vivliografies.htm [προσπ. 23-11-2003].


© 2003-2008 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»