Αποφαινόμενα Όργανα
Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τα ΠΔ. (όσα μπορέσαμε να εντοπίσουμε) που καθορίζουν τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.
Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ Νομικό Πρόσωπο
89/1987
93/1991
Α49/1987
Α43/18.3.91
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ)
189/2003 Α145/12-6-2003 Ακαδημία Αθηνών
63/1987 Α37/19.3.1987 Αερολιμήν Αθηνών (Α.Α.) Ανώνυμος Εταιρεία
185/1988 Α81/4-5-1988 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια)
452/1987 Α212/30-11-1987 Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ)
186/1988 Α81/4-5-1988 ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)
147/1988   ΒΙΠΕΤΒΑ ΑΕ
38α/1987 Α11/4-2-1987 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενα ΝΠΔΔ
47/1988 Α17/29-1-1988 Γενική Γραμματεία 'Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από αυτή (εκτός του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" )
328/1998 Α222/29-9-1998 Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εποπτευόμενα ΝΠΔΔ)
47/1992 Α19/14-2-1992 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ)
35/1987 Α8/4.2.1987 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
380/1987 Α168/17-9-1987 Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) ΑΕ
221/2003  Α187/18.07.2003 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.).
413/1987 Α184/3-10-1987 Διεύθυνσης Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΔΙΕΦΕΣ), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
111/1988 Α47/15-3-1988 Εθνική Τράπεζα
101/1996 Α79/10-5-1996 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)
238/2002 Α250/17-10-2002 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
377/1987 Α168/17-9-1987 Εθνικός Οργανισμός Καπνού (ΕΟΚ)
187/1988 Α81/4-5-1988 ΕΚΕΦΕ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
379/1987 Α168/17-9-1987 Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) ΑΕ
413/1991 Α151/11-10-1991 Ελληνικές Αλυκές
168/1987 Α83/1987 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ)
88/1996 Α72/25-4-1996 Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ)
214/1987 Α97/1987 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
391/1996 Α264/29-11-1996 Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
342/1995 Α180/30-8-1995 Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ)
167/1987 Α83/1987 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.Α.Π.)
331/1998 Α223/30-9-1998 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑΑ)
170/1987 Α84/1987 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
175/1987 Α85/4-6-1987 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.)
Κ.Υ.Α. 9240/1871/65.002 Β1868/3-9-2009 Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου
427/1987 Α191/2-11-1987 Λιμενικά Ταμεία
186/1996 Α145/4-7-1996 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις Ν.Α.
171/1987 Α84/2-6-1987 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
326/1987 Α151/25.8.87 Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.)
295/1987 Α146/1987 Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
429/1995 Α245/24-11-1995 Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)
295/1987 Α146/1987 Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
295/1987 Α146/1987 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
319/1987 Α150/1987 Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης (ΟΛΘ)
320/1987 Α150/1987 Οργανισμός Λιμένος Πειραιών (ΟΛΠ)
453/1987 Α213/30-11-1987 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)
166/1987 Α83/ 2.6.1987 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) ΑΕ
185/1995 Α96/30-5-1995 Olympic Catering ΑΕ
185/1988 Α81/4-5-1988 Πανεπιστήμια
131/1998 Α105/19-5-1998 Περιφέρειες
186/1988 Α81/4-5-1988 ΣΕΛΕΤΕ (σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ)
146/1996 Α111/10-6-1996 Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)
199/1998 Α152/8-7-1998 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
34/1987 Α8/4.2.1987 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
466/1987 Α216/8-12-1987 ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
438/1989 Α190/9-8-1989 Τράπεζα της Ελλάδος
149/1987 Α80/1987 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
214/1993 Α90/1993
384/1994 Α215/12-12-1994
146/2002 Α119/4-6-2002 Υπουργείο Αιγαίου
146/1988 Α65/6-4-1988 Υπουργείο Γεωργίας
191/1995 Α101/5-6-1995 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
378/1987 Α168/1987 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
165/1987 Α83/2-6-1987 Υπουργείο Εργασίας αρμοδιότητας Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών και Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.)
172/1987 Α85/4-61987 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εκτός Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων
263/1987 Α127/ 9.7.1987 Υπουργείο Πολιτισμού
102/1987 Α60/6-5-1987 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (εποπτευόμενα ΝΠΔΔ)
103/1997 Α97/26-5-1997
     
     
Επεξήγηση βραχυγραφιών


© 2009 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»