ΑΒΓ
ΔΕΖ
ΗΘΙ
ΚΛΜ
ΝΞΟ
ΠΡΣ
ΤΥΦ
ΧΨ
Ω
         
       
       
                             
                           

 

Αρχική
Προσωπικά
Βιογραφικό
Άρθρα-Δημοσιεύσεις
Λάκκοι-Ιστορία
Ενδιαφέροντα
Βιβλιοστάσιο
Επικίνδυνα υλικά
Εργονομία
Εργαλεία
Πολυτεκνικό Βήμα
Δημόσια έργα
Μέτρα και σταθμά
Ημερολόγια
Alfavito
Φωνητικό αλφάβητο
Κώδικας Morse
Χρήσιμα
Μικρό λεξικό
Ορθογραφία
Στίξη
Αρχαίες μετοχές
Δοτικές
Λατινικές φράσεις
Βιβλιογραφίες
Παραπομπές
Διορθωτικά
Επικοινωνία

 

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

 

Νέος νόμος για τα Δημόσια Έργα (Ν. 3263/2004)

 
Λήμμα Σχετική Νομοθεσία
Α  
Άδεια οικοδομικών έργων Δημοσίου Εγκ. 329/1997
Αίτηση θεραπείας #12 Ν. 1418, #57 ΠΔ. 609
Αιτιολόγηση προσφοράς #2 Ν. 2576, #30 ΠΔ. 334
Ακαταλληλότητα υλικών #21 Ν. 1418, #46 ΠΔ. 609
Ακύρωση δημοπρασίας #24 ΠΔ. 609
Αλλοδαπές επιχειρήσεις §2 #15 Ν. 1418/1984, §2 #4 Ν. 2229/1994
Αλλοδαπός τεχνικός σύμβουλος #6 Ν. 1418
Αμοιβές μελετών #6 Ν. 1418, #30 ΠΔ. 609
Αμοιβή προσωπικού αναδόχου #34 ΠΔ. 609
Αναβάθμιση Κοινοπραξιών §42 #16 Ν. 1418/1984, §7 Ε.60/1985
Αναθεώρηση τιμών #10 Ν. 1418, #41 ΠΔ. 609
Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων 1. Απ. Δ17α/01/93/ΦΝ 437 – ΦΕΚ Β 1556/16-10-2004: Εγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου.

2. Απ. Δ17α/09/136/ΦΝ 437 – ΦΕΚ Β 1939/29-12-2004: Τιμολόγιο εργασιών Οικοδομικων έργων & βελτίωση τιμολογίων εργασιών στα Υδραυλικά & Λιμενικά έργα.
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας #8 Ν.1418, #43 ΠΔ. 609
Ανασταλτικό αποτέλεσμα ένστασης σε ακαταλληλότητα υλικών, κακοτεχνίες §3 #46 ΠΔ. 609
Ανασταλτικό αποτέλεσμα ένστασης σε έκπτωση §5 #47 ΠΔ. 609
Ανατρεπτική προθεσμία
Ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών #16 Ν. 1418
Ανοικτή δημοπρασία #4 Ν. 1418
Αντίκλητος #26+29 ΠΔ. 609
Αντιπρόσωπος αναδόχου #29+34+35 ΠΔ. 609
Αντιρρήσεις (ενστάσεις) #5 Ν. 1418, #10+18+20 ΠΔ. 609
Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς #10 ΠΔ. 609
Απευθείας ανάθεση #4 Ν. 1418, #3 ΠΔ. 609
Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης #9 Ν. 1418, #50 ΠΔ. 609
Αποζημίωση για θετικές ζημιές (υπερημερία) #7 Ν. 1418
Αποκλεισμός συμμετοχής #24 ΠΔ. 334
Απολογιστικές εργασίες #4 Ν. 1418, #11+43 ΠΔ. 609
Αποπεράτωση έργου #52 ΠΔ. 609
Αποφαινόμενα Όργανα
Αργίες §11 #1 Ν. 1157/1981, ΑΠ. 682/2000
Αρμόδιο δικαστήριο #13 Ν. 1418
Απρόβλεπτες δαπάνες (απρόβλεπτα) #8 Ν. 1418, #43 ΠΔ. 609
Ασυμβίβαστο Δημοσίων Συμβάσεων #1,2,3,4 Ν. 3021/2002
Αυξομειώσεις εργασιών #8 Ν. 1418, #43 ΠΔ. 609
Αυτοδίκαια διάλυση σύμβασης #9 Ν. 1418, #48+49+50 ΠΔ. 609
Αυτοδίκαια παραλαβή #11 Ν. 1418, #53 ΠΔ. 609
Αυτοψία στα Δημόσια Έργα
Αφανείς εργασίες #38+40 ΠΔ. 609
Β  
Βεβαίωση Περαίωσης #52 ΠΔ. 609
Βλάβες στα έργα #7 Ν. 1418/84, #45 ΠΔ. 609/85
Βλάβες στα έργα από ανωτέρα βία #7 Ν. 1418/84, #45 ΠΔ. 609/85
Βραβείο αξιολογότερων μελετών #47 Ν. 1418, #16 ΠΔ. 609
Γ  
Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου #34 ΠΔ. 609
Δ  
Δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών #16 Ν. 1418
Δήλωση διακοπής εργασιών #9 Ν. 1418, #48 ΠΔ. 609
Δημοπρασία (τακτικός διαγωνισμός) #4 Ν. 1418
Δημοπρασία (πρόχειρος διαγωνισμός) #25 ΠΔ. 609
Δημοπρασία (προφορική) #25 ΠΔ. 609
Δημοπρασία με προεπιλογή #4 Ν. 1418, #17+19+20 ΠΔ. 609
Δημόσια Έργα Ε.Ε. #2 Ν. 1418, ΠΔ. 334/00
Δημόσιο (ορισμός) #2 Ν. 1418
Δημόσιο έργο (ορισμός) #2 Ν. 1418
Δημοσίευση διακηρύξεων # 4 ΠΔ. 609, #3 Ν.3548/2007
Δημοσίευσης προκηρύξεων έξοδα #4 ΠΔ. 609
Διαιτησία #14 Ν. 1418
Διαιτητική επίλυση διαφορών #14 Ν. 1418
Διακήρυξη δημοπρασίας #4 ΠΔ. 609
Διακήρυξη δημοπρασία (τι περιλαμβάνει) Ν. 1418, ΠΔ. 609
Διαδικασία εξέτασης προσφορών #18 ΠΔ. 609
Διευθύνουσα Υπηρεσία
Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών
Δικαιολογητικά διαγωνισμών
Διακοπή εργασιών #9 Ν. 1418, #48 ΠΔ. 609
Διάλυση εργολαβίας #9 Ν. 1418, #48+49+50 ΠΔ. 609
Διάλυση σύμβασης #9 Ν. 1418, #48+49+50 ΠΔ. 609
Δικαστική επίλυση διαφορών #13 Ν. 1418
Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο #6 Ν. 1418, #28+34 ΠΔ. 609
Διοίκηση έργου #6 Ν. 1418, #28 ΠΔ. 609
Διοικητική παραλαβή για χρήση #56 ΠΔ. 609
Ε  
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης #5 Ν. 1418, #23+27 ΠΔ. 609
Εγγυήσεις γενικά #5 Ν. 1418, #4 Ν. 3263/2004, #23 ΠΔ. 609
Εγγύηση συμμετοχής #4 Ν. 1418, #23 ΠΔ. 609
Εγκεκριμένη υπεργολαβία
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας #24 ΠΔ. 609
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Δημόσια Έργα
Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών
Ειδική διαταγή #46 ΠΔ. 609
Ειδική πρόσκληση αναδόχου #47 ΠΔ. 609
Εικαστικά έργα στα Δημόσια Έργα
Εκπροσώπηση για αφανείς εργασίες #29 ΠΔ. 609
Εκπρόσωπος αναδόχου #29 ΠΔ. 609
Εκπρόσωπος για συμμετοχή σε δημοπρασία #16 Ν. 1418, #17 ΠΔ. 609
Εκπρόσωπος κοινοπραξίας #35 ΠΔ. 609
Έκπτωση αναδόχου #47 ΠΔ. 609
Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία #58 ΠΔ. 609
Ελαττώματα έργου #7 Ν. 1418, #46 ΠΔ. 609
Εναλλακτική προσφορά #14 ΠΔ. 609
Ένσταση (αντιρρήσεις)
Ένσταση αναδόχου για κακοτεχνίες και ελαττώματα του έργου #46 ΠΔ. 609
Έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης
Επανάληψη δημοπρασίας #4 ΠΔ. 609
Επείγουσες εργασίες #23+44 ΠΔ. 609
Επίβλεψη #1 Ν. 1418, #28 ΠΔ. 609
Επιμετρήσεις #38 ΠΔ. 609
Επιμέτρηση τελική #11+12 Ν. 1418,#38 ΠΔ. 609
Επιτροπή διαγωνισμού #21 ΠΔ. 609
Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση #4 Ν. 1418, #18+22 ΠΔ. 609
Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου #6 Ν. 1418, #31 ΠΔ. 609
Έργα Ε.Ε.
Έργα τέχνης στα Δημόσια Έργα
Εργασίες συντήρησης #46+47+54 ΠΔ. 609
Εργάσιμες ημέρες §11 #1 Ν. 1157/1981, ΑΠ. 682/2000
Εργολαβικό αντάλλαγμα #5 Ν. 1418
Εργολαβικό όφελος #6 ΠΔ. 609
Εργοληπτικές επιχειρήσεις #4+15+16 Ν. 1418
Ζ  
Η  
Ημερολόγιο έργου #33 ΠΔ. 609
Θ  
Θετικές ζημίες
Ι  
Ισχύς προσφοράς #23 ΠΔ. 609
Κ  
Καθυστέρηση πληρωμής αποδοχών προσωπικού αναδόχου #34 ΠΔ. 609
Κακοτεχνίες #46 ΠΔ. 609
Κανονισμός Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Νέες Τιμές) #43 ΠΔ. 609
Κατάθεση προσφοράς #4 Ν. 1418, #17+21 ΠΔ. 609
Κατάπτωση εγγυητικής #4 Ν. 1418, #26+47 ΠΔ. 609
Κατάπτωση ποινικών ρητρών #5 Ν. 1418, #36 ΠΔ. 609
Κλήρωση (σε ισότητα προσφορών)
Κλειστή διαδικασία (έργα Ε.Ε.) #15 ΠΔ. 334/00
Κλιμάκιο επίβλεψης
Κοινοποίηση στον ανάδοχο #29 ΠΔ. 609
Κοινοπραξία #2+16+35 ΠΔ. 609
Κύριος του έργου
Λ  
Λογαριασμός #5 Ν. 1418, #40 ΠΔ. 609
Μ  
Μείωση προϋπολογισμού #8 Ν. 1418, #27+34 ΠΔ. 609
Μελέτη - Κατασκευή (σύστημα δημοπρασίας) #10 ΠΔ. 609
Μελετών δημοσίων έργων προδιαγραφές Εγκ. 37/95
Μικρά έργα
Ν  
Νέες εργασίες #8 Ν. 1418, #43+44 ΠΔ. 609
Νέες εργασίες επείγουσες #44 ΠΔ. 609
Νέες τιμές μονάδας εργασιών #43 ΠΔ. 609
Νομαρχιακά Μητρώα
Ξ  
Ο  
Οικοδομική άδεια έργων Δημοσίου Εγκ. 329/1997
Οικονομική προσφορά #4 Ν. 1418, #17 ΠΔ. 609
Ομαλότητα τιμών προσφοράς #4 Ν. 1418, #7 ΠΔ. 609
Οργανόγραμμα εργοταξίου αναδόχου
Όρια προϋπολογισμού έργων #16 Ν. 1418
Οριακή προθεσμία #5 Ν. 1418, #36 ΠΔ. 609
Οριστική παραλαβή
Οφειλόμενες ενέργειες της διευθύνουσας υπηρεσίας
Όφελος εργολάβου #6 ΠΔ. 609
Όχληση #5+7 Ν. 1418, #34+53+55 ΠΔ. 609
Π  
Παραλαβή έργου (προσωρινή) #11 Ν. 1418, #53 ΠΔ. 609
Παραλαβή έργου (οριστική) #11 Ν. 1418, #54+55 ΠΔ. 609
Παραλαβή έργου (για χρήση) #56 ΠΔ. 609
Παράταση προθεσμίας #5 Ν. 1418, #56 ΠΔ. 609
Πειθαρχική ποινή
Πειθαρχικό αδίκημα
Πειθαρχικό δίκαιο εργοληπτών
Περαίωση (περάτωση) εργασιών #52 ΠΔ. 609
Πιστοληπτική ικανότητα #17 ΠΔ. 609
Πιστοποιήσεις - Πληρωμές #5 Ν. 1418, #40 ΠΔ. 609
Πληρεξούσιος αναδόχου
Ποινικές ρήτρες #5 Ν. 1418, #36 ΠΔ. 609
Προδιαγραφές μελετών δημοσίων έργων Εγκ. 37/95
Προθεσμίες
Προθεσμία έργου #5 Ν. 1418, #36 ΠΔ. 609
Προθεσμία οριακή #5 Ν. 1418, #36 ΠΔ. 609
Προϊσταμένη Αρχή
Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων Ν. 3060/02
Πρόσθετη εγγύηση για χαμηλές εκπτώσεις #5 Ν. 1418
Πρόσληψη τεχνικού προσωπικού #8 Ν.679/77
Προσυμβατικός έλεγχος Ν. 3060/02
Προσωρινή παραλαβή
Προτελικός λογαριασμός #40 ΠΔ. 609
Προϋπολογισμός έργου #5 Ν. 1418
Προφορική Δημοπρασία #25 ΠΔ. 609
Πρόχειρος Διαγωνισμός #25 ΠΔ. 609
Πρωτόκολλο παραλαβής για χρήση #56 ΠΔ. 609
Πρωτόκολλο ζύγισης #38 ΠΔ. 609
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών #43 ΠΔ. 609
Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) #38 ΠΔ. 609
Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών #38 ΠΔ. 609
Ρ  
Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και Δημόσια Έργα
Σ  
Στελέχωση έργων με τεχνικούς #6 Ν. 1418
Στρογγυλεύσεις έκπτωσης
Σύμβαση #26 ΠΔ. 609
Σύμβαση (τι περιλαμβάνει)
Συμβατικά τεύχη #5 ΠΔ. 609
Συμπληρωματική σύμβαση
Συντελεστές Μαθηματικού τύπου
Συντήρηση έργων #54 ΠΔ. 609
Συστήματα υποβολής προσφορών #4 Ν. 1418/84
Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης #6 ΠΔ. 609
Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης #7 ΠΔ. 609
Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας (#8 ΠΔ. 609/85) Καταργήθηκε με την §1 #2 Ν. 2940/00
Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου
Σύστημα προσφοράς με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών #11 ΠΔ. 609
Σύστημα προσφοράς μελέτη - κατασκευή #10 ΠΔ. 609
Τ  
Τάξεις ΜΕΕΠ #16 Ν. 1418
Τελική επιμέτρηση #38 ΠΔ. 609
Τελικός λογαριασμός #40 ΠΔ. 609
Τεύχη Δημοπράτησής #5 ΠΔ. 609
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικό Συμβούλιο
Τεχνικός Σύμβουλος #6 Ν. 1418
Τιμολόγια Έργων Βλ. Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων
Τμηματική προθεσμία #36 ΠΔ. 609
Τόκος σε καθυστέρηση λογαριασμού #5 Ν. 1418
Τόκος υπερημερίας #5 Ν. 1418, #39 ΠΔ. 609
Τροποποιήσέις μελέτης #4 Ν. 1418, #30 ΠΔ. 609
Τροποποίηση προϋπολογισμού #8 Ν. 1418, #43 ΠΔ. 609
Υ  
Υπερβολικά χαμηλές προσφορές #18 ΠΔ. 609
Υπερσυμβατικές εργασίες #8 Ν. 1418, #43 ΠΔ. 609
Φ  
Φορέας κατασκευής έργου
Χ  
Χρονοδιάγραμμα #5 Ν. 1418, #32 ΠΠ
Χρόνος εγγύησης #54 ΠΠ
Χρόνος ισχύος της προσφοράς #23 ΠΔ. 609
Χρόνος συντήρησης #54 ΠΔ. 609
Ψ  
Ω  


© 2003-2008 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»