Αντίκλητος αναδόχου
Σχετική νομοθεσία Παρατηρήσεις
Αντίκλητος: πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται στον ανάδοχο.

§4 #26 ΠΔ. 609/85

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή διεύθυνσή της. Κάθε μελλοντική μεταβολή μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει έγγραφα στη Διευθύνουσα υπηρεσία αμέσως, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητό1 του, κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας υπηρεσίας και αποδεκτόν από αυτήν. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισμού του. Κάθε κοινοποίηση στον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται στον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου μπορεί να γίνει απ' τον ανάδοχο με ανάλογη εφαρμογή αυτών που αναφέρονται πιο πάνω και ισχύει μόνο από την αποδοχή της από τη Διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να ζητήσει την αντικατάσταση του αντικλήτου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά ή γενικά κρίνεται ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει άλλον αντίκλητο.

§1 #29 ΠΔ. 609/85

Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο του γίνονται με όργανο της υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση
συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

1. Ο αντίκλητος έχει αρμοδιότητα μόνο να παραλαμβάνει τα έγγραφα της Υπηρεσίας.
Επεξήγηση βραχυγραφιών


© 2003 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»