Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία

#3 Ν. 1418/1984
Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζεται πληρέστερα από τις διατάξεις περί Αποφαινομένων Οργάνων του αντίστοιχου φορέα
Επεξήγηση βραχυγραφιών


© 2003 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»