Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία

#3 Ν. 1418/1984
Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Αρχή ή Υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται από τις Διατάξεις περί Δημοσίων Έργων. Η Προϊσταμένη Αρχή σε κάθε φορέα κατασκευής έργου προσδιορίζεται λεπτομερώς από τις ισχύουσες διατάξεις περί Αποφαινομένων Οργάνων του φορέα.
Επεξήγηση βραχυγραφιών


© 2003 Μπάμπης Κουτρούλης. Η επίσκεψη στις σελίδες αυτές προϋποθέτει την αποδοχή των «Όρων Χρήσης»