Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

01 Δρ. Ταμπουρατζή Ευθαλία  Γρ. ΕΔΙΠ, 2ος ορ. Εργαστ., ΣΔΟ 2810-379657 tamthal@staff.teicrete.gr
02 Χαριτάκη Χαρίκλεια  Γρ. ΕΔΙΠ, 2ος ορ. Εργαστ.,  ΣΔΟ 2810-379648 haritaki@staff.teicrete.gr