Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών

ECTS: 
7.50
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

1. Εισαγωγή στην επιστήμη των υλικών
2. Νανοϋλικά.
3. Λεπτά υμένια
4. Νανοδομημένα σύνθετα
5. Διαδικασίες ανάπτυξης
    (i) Φυσικές τεχνικές
    (ii) Χημικές τεχνικές
6. Διαδικασίες χαρακτηρισμού
    (i) Δομή-σύσταση
    (ii) Μορφολογία επιφάνειας και κάθετης τομής
    (iii) Ηλεκτρική συμπεριφορά
    (iv) Οπτική συμπεριφορά
    (v) Μηχανική συμπεριφορά

7. Εφαρμογές
(i) Βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων (σκλήρυνση, βελτιστοποίηση τριβής, αύξηση αντοχής σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, βελτιστοποίηση πρόσφυσης)
    (ii) Ηλεκτρονικές εφαρμογές (διάφανα ηλεκτρονικά)
    (iii) Ηλεκτρικές εφαρμογές (μονωτήρες, οργανικά φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, κυψελίδες καυσίμου)
    (iv) Οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές (OLED, εκπομπή πεδίου, φωτοαισθητήρες)
    (v) Περιβάλλον (απορρύπανση)

Γ΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα αφενός να κατανοήσει βασικές έννοιες αναφορικά με την νανοτεχνολογία και την τεχνολογία των υλικών, τις ιδιότητες από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργικότητα τους, τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης και χαρακτηρισμού εξειδικευμένων υλικών και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τροποποίηση των ιδιοτήτων των υλικών. Παράλληλα, θα έχει αποκομίσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να αναπτύξει και χαρακτηρίσει λεπτά υμένια και νανοδομές αλλά και να διερευνήσει την χρηστικότητα τους σε διάφορες εφαρμογές.

Γενικές Ικανότητες: 

Η εξέλιξη της τεχνολογία απαιτεί νέα, αυξημένης πολυπλοκότητας υλικά που συνδυάζουν ιδανικά φυσικές/χημικές ιδιότητες με βέλτιστη κατά περίπτωση λειτουργικότητα. Ιδανική λύση προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να αποτελεί η νανοτεχνολογία, η οποία σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εξελίξεις στο τομέα της ανάπτυξη και του χαρακτηρισμού των υλικών μπορεί σήμερα να προσφέρει προηγμένες σύνθετες δομές κατάλληλες για κάθε είδους εφαρμογές. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι μια εισαγωγή σε (α) σύγχρονα υλικά όπως οι λεπτές επιστρώσεις, τα νανοϋλικά και τα νανοδομημένα σύνθετα, (β) τεχνικές ανάπτυξης και χαρακτηρισμού τους καθώς και (γ) εξειδικευμένες εφαρμογές τους στην τεχνολογία.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις, βιβλιογραφική έρευνα, εργαστηριακές ασκήσεις σε μορφή μικρών αυτόνομων εργασιών (mini project) καθώς και επιδεικτικές εφαρμογές.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Η απόδοση των φοιτητών στο θεωρητικό μέρος θα αξιολογείται με συνδυασμό εξετάσεων που θα περιλαμβάνει βιβλιογραφικές εργασίες, ενδιάμεση εξέταση και τελική γραπτή εξέταση. Αντίστοιχα, το εργαστηριακό μέρος θα αξιολογείται μέσω αυτόνομων εργασιών και των σχετικών αναφορών που θα επεξεργάζονται και θα ολοκληρώνουν οι φοιτητές.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

1) Σημειώσεις διδασκόντων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή
2) Συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο (δίδονται από τους καθηγητές ή ανατίθενται ως βιβλιογραφία ασκήσεων)

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00