Βιομηχανική Συντήρηση και Διαγνωστική Βλαβών

ECTS: 
7.50
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα "Βιομηχανική Συντήρηση και Διαγνωστική Βλαβών" στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της εφαρμογής, της λειτουργίας και τη συντήρησης των βασικών υποδομών και εγκαταστάσεων στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.

Ο φοιτητής /τρια διδάσκεται ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τις ανάγκες διαθεσιμότητας τους και τη μεθοδολογία προληπτικής, προβλεπτικής και επεμβατικής συντήρησης τους, καθώς και την επέκταση και επίδραση των μεθόδων αυτών στην παραγωγική διαδικασία.
Ο φοιτητής /τρια έχει την δυνατότητα να διδαχθεί και να κατανοήσει τις παραπάνω μαθησιακές έννοιες μέσω του διδακτικού περιεχομένου του μαθήματος, την επίδειξη του αντικειμένου σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον και την αναζήτηση περεταίρω πληροφοριών από εκτενή έρευνα αρχείου.

Αναλυτικό περίγραμμα ύλης
Η ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 • Ανάγκες και αρχές συντήρησης μηχανών και εγκαταστάσεων.
 • Πολιτικές μηχανολογικής συντήρησης, διαχείρισης ανταλλακτικών και τεχνικές αντιμετώπισης βλαβών.
 • Οργάνωση της λειτουργίας της συντήρησης και τμήματος συντήρησης.
 • Εποπτεία και παρακολούθηση λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Διαγνωστική βλαβών
 • Ανάλυση και αξιολόγηση βλαβών και διερεύνηση των αιτίων.
Τρόπος Παράδοσης: 
Εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση
Β' εξάμηνο
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα είναι τα εξής:

 • Να γνωρίζουν της αρχές της προληπτικής, προβλεπτικής και επεμβατικής συντήρησηςδικτύων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και τον τρόπο εφαρμογής τους σε βιομηχανικά περιβάλλοντα,
 • Να έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν πρόταση για την λύση του τεχνικού προβλήματος συντήρησης που παρουσιάστηκε.
Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η ύλη του μαθήματος αποτελείται από μια σειρά από επιλεγμένες θεματικές περιοχές της Βιομηχανικής Συντήρησης. Κάθε εβδομάδα παρουσιάζεται και μια διαφορετική ενότητα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίνονται τα ποιο σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την εκάστοτε θεματική ενότητα και παρουσιάζονται οι σύγχρονες τεχνικές για την επίλυσή τους, όπως αυτές εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία.
Οι φοιτητές καλούνται να διερευνήσουν συγκεκριμένα προβλήματα συντήρησης στη διεθνή βιβλιογραφία και να εκπονήσουν και στη συνέχεια να παρουσιάσουν μια εργασία σε κάποια επιλεγμένη θεματική περιοχή της συντήρησης. Για αυτό το σκοπό χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Έμφαση δίνεται στην κριτική θεώρηση, τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και στην εύρεση/ταξινόμηση εναλλακτικών προσεγγίσεων. 
Η θεωρητική διδασκαλία καθώς οι ασκήσεις πράξεις και οι παρουσιάσεις των εργασιών θα πραγματοποιούνται σε δύο μαθήματα των δύο ωρών εβδομαδιαίως. 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τη αξιολόγηση των εξαμηνιαίων εργασιών και από την τελική εξέταση του μαθήματος σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Τελικός Βαθμός = 0.5 x Βαθμός εργασίας + 0.5 x Βαθμός τελικής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 1. Κωστόπουλος Θ., Διάγνωση βλαβών και συντήρηση περιστρεφόμενων μηχανών, Εκδόσεις Καλαμαρά Ελλη, 2009, ISBN: 978-960-9400-01-5.
 2. Μπακούρος Λ. Ιωάννης, Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων, Εκδόσεις "Σοφία", 2009, ISBN: 978-960-6706-22-6.
 3. Planning and scheduling handbook, Palmer 1999.
 4. Asset Maintenance engineering methodologies, Farinha 2018.
 5. Handbook of maintenance management and engineering, Ait-Kadi et al, 2009.
 6. Handbook of reliability engineering, Pham 2003.
 7. Maintenance engineering handbook, Mobley 2008.
 8. Lindley R. Higginsm: Maintenance engineering handbook, New York: McGrawHill, 1988.

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00