Δυναμική και Έλεγχος

ECTS: 
7.50
Διδάσκοντες: 
Σφακιωτάκης Μιχάλης
Sfakiotakis Michalis
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ενότητες Θεωρητικών Διαλέξεων

 1. Εισαγωγή στα συστήματα αυτόματου ελέγχου 
 2. Μαθηματική μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων μέσω διαφορικών εξισώσεων – γραμμικοποίηση μη-γραμμικών συστημάτων 
 3. Διαγράμματα βαθμίδων – Συναρτήσεις μεταφοράς 
 4. Δυναμική απόκριση γραμμικών συστημάτων πρώτης και δεύτερης τάξης 
 5. Απόκριση μόνιμης κατάστασης – στατικά σφάλματα συστημάτων ελέγχου
 6. Ιδιότητες συστημάτων κλειστού βρόχου
 7. Ανάλυση και σύνθεση συστημάτων αυτόματου ελέγχου με τη μέθοδο του γεωμετρικού τόπου ριζών
 8. Ανάλυση και σχεδίαση ελεγκτών τριών όρων
 9. Απόκριση συχνότητας συστημάτων αυτόματου ελέγχου – ανάλυση μέσω διαγραμμάτων Bode και Nyquist
 10. Ανάλυση ευστάθειας και σχεδίαση ελεγκτών lead/lag στο πεδίο της συχνότητας

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 1. Μελέτη και ταυτοποίηση σερβομηχανισμού με κινητήρα συνεχούς ρεύματος 
 2. Έλεγχος ταχύτητας σερβομηχανισμού
 3. Έλεγχος θέσης σερβομηχανισμού
 4. Έλεγχος θερμοκρασίας
Α' εξάμηνο
Α΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των συστημάτων από την δυναμική συμπεριφορά τους και σχεδιασμός ελεγκτών για την τροποποίηση της.

Γενικές Ικανότητες: 

Κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς των συστημάτων και των τεχνικών τροποποίησης της δια του έλεγχου ώστε να υπακούει σε προδιαγραφές.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Διαλέξεις - Ασκήσεις πράξης σε υπολογιστή - Εργαστηριακές ασκήσεις - Σύνταξη και υποβολή εργαστηριακών αναφορών

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

45% - Εργαστηριακές αναφορές
55% - Τελικη γραπτή εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 • "Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου", Β. Kuo, F. Golnaraghi, σελ. 764, Εκδόσεις Ίων, 2011. 
 • "Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου", R.C. Dorf, R.H. Bishop, σελ. 1000, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. 
 • "Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου", N.S. Nise, σελ. 992, Εκδόσεις Fountas, 2016. 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
Σφακιωτάκης Μιχάλης
Sfakiotakis Michalis

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00