Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου

ECTS: 
7.50
Διδάσκοντες: 
Σφακιωτάκης Μιχάλης
Sfakiotakis Michalis
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ψηφιακά συστήματα ελέγχου:
Διακριτά σήματα, δειγματοληψία αναλογικών σημάτων, μετασχηματισμός Ζ και εξισώσεις διαφοράς, συναρτήσεις μεταφοράς διακριτού χρόνου, εξισώσεις κατάστασης διακριτού χρόνου, διακριτοποίηση αναλογικών συστημάτων και ελεγκτών, σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών, παρατηρητές κατάστασης, φίλτρα Kalman.

Μικροϋπολογιστικά συστήματα ελέγχου:
Αρχιτεκτονική, μονάδες εισόδου/εξόδου, μονάδες χρονιστών, διασύνδεση και έλεγχος εξωτερικών συσκευών, χαρακτηριστικά και διαχείριση interrupts, συστήματα και πρωτόκολλα διεπικοινωνίας, προγραμματισμός σε γλώσσα C, συστήματα και πρωτόκολλα διεπικοινωνίας.

Πρακτική ολοκλήρωση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου
Επιλογή τεχνολογιών και παραμέτρων υλοποίησης ψηφιακών ελεγκτών, Προγραμματισμός συστημάτων πραγματικού χρόνου.

Β' εξάμηνο
Β΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 1. Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν μεθοδολογίες για την ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων αυτόματου ελέγχου.
   
 2. Να είναι καταρτισμένοι στα χαρακτηριστικά των μικροελεγκτών και των επεξεργαστών ψηφιακού σήματος (DSP).
   
 3. Να μπορούν να συνθέσουν τις παραπάνω γνώσεις για την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων ψηφιακού ελέγχου.
   
 4. Να διαθέτουν πρακτική εμπειρία στα παραπάνω, μέσω του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες: 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση της σχεδίασης και πρακτικής υλοποίησης ψηφιακών συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται σε σειρά θεωρητικών διαλέξεων, σε εργαστηριακές ασκήσεις και στην εκπόνηση project υλοποίησης ενός συστήματος ψηφιακού ελέγχου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

 

 1. Κ. Ogata, Discrete Time Control Systems, Prentice Hall.
   
 2. B.C. Kuo, Digital Control Systems, Oxford University Press.
   
 3. J.B. Bridgett, Digital Control Engineering with Micro-controllers, Springer, 1998.
   
 4. R. Barnett & S. Cox, Embedded C Programming and the Atmel AVR, Cengage Learning, 2006.
   
 5. T. Wescott, Applied Control Theory for Embedded Systems, Newnes, 2006.
 6. Σημειώσεις διδάσκοντα.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
Σφακιωτάκης Μιχάλης
Sfakiotakis Michalis

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00