Μαθηματικά με την βοήθεια Η/Υ – Ειδικά Θέματα

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Επίλυση διαφορικών εξισωσεων (Μέθοδος Laplace, Αριθμητικές μέθοδοι, Συμβολικές μέθοδοι με υπολογιστικά εργαλεία).
 2. Επίλυση γραμμικών συστημάτων
 3. Ιδιοτιμές και Μέθοδος SVD (Singular Value Decomposition)
 4. Μητρώα περιστροφής, και ομογενής μετασχηματισμός
 5. Υπολογισμός του αντίστροφου κινηματικού προβλήματος.
 6. Ολοκλήρωση (αριθμητική, και συμβολική)
Α΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Να δώσει του φοιτητές να λύνουν με εύκολο, και γρήγορο τρόπο κοινά μαθηματικά προβλήματα Ρομποτικής και Αυτοματισμών.

Γενικές Ικανότητες: 

Ανασκόπηση βασικών μαθηματικών εννοιών για τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού. Εκμάθηση ενός μαθηματικού πακέτου για την κάλυψη των αναγκών του μεταπτυχιακού.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 
 • Διαλέξεις
 • Ασκήσεις πράξης σε υπολογιστή
 • Παρουσιάσεις θεμάτων από σπουδαστές
 • ανάπτυξη λογισμικού.
Αξιολόγηση Φοιτητών: 

20%-Εργασίες .
80%-Τελικη εξέταση σε υπολογιστή

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 1. Λογισμός Ι και γραμμική άλγεβρα με Matlab, Σαραγιώτης Χ, και Αρβανιτίδης Α.
 2. Εισαγωγή στο Matlab, Γεωργίου Γ. Ξενοφόντως Χ. Λευκωσία 2007
 3. Μatlab 7 για μηχανικούς, Χατζίκος Ευάγγελος, Εκδ. Τζιόλα, 2007

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00