Συστήματα Λέιζερ για Μετρήσεις και Κατεργασίες

ECTS: 
7.50
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Χωρικά, χρονικά και φασματικά χαρακτηριστικά οπτικής ακτινοβολίας. Αλληλεπίδραση και διάδοση οπτικής ακτινοβολίας στην ύλη. Απορρόφηση, αυθόρμητη εκπομπή και εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Ανάκλαση, διάχυση, διάθλαση, περίθλαση ακτινοβολίας
   
 2. Εισαγωγή στην έννοια, την δομή και την λειτουργία του λέιζερ. Συνεχής και παλμική λειτουργία λέιζερ.
   
 3. Ιδιότητες, διάδοση και χειρισμός ακτινοβολίας λέιζερ. Θέματα ασφάλειας.
   
 4. Κατηγορίες λέιζερ.
   
 5. Συστήματα βιομ. χρήσης σε κατεργασίες και μετρήσεις. Βασικές αρχές κατεργασίας υλικών με λέιζερ.
   
 6. Βασικές αρχές μετρήσεων με χρήση λέιζερ.
   
 7. Εφαρμογές μετρήσεων με λέιζερ
   
 8. Οπτικές ίνες για μεταφορά δέσμης λέιζερ ή ως αισθητήρες μέτρησης.
   
 9. Κατεργασίες υλικών με λέιζερ
   
 10. Ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής κατεργασίας. Μη καταστρεπτικές τεχνικές ελέγχου.
Β' εξάμηνο
Β΄ Εξάμηνο (παλαιό πρόγραμμα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα αφενός να κατανοήσει τις βασικές αρχές αλληλεπίδρασης της οπτικής ακτινοβολίας με τα υλικά, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι εφαρμογές μέτρησης και κατεργασίας με λέιζερ και αφετέρου να χειριστεί και να συντηρήσει επιτυχώς τα σχετικά συστήματα. Παράλληλα, θα έχει αποκομίσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να αξιολογήσει και να σχεδιάσει συστήματα μετρήσεων ή κατεργασιών με λέιζερ σε μονάδες παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.

Γενικές Ικανότητες: 

Τα λέιζερ διαδραματίζουν σήμερα βασικό ρόλο σε συστήματα παραγωγής καθώς μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων, την ανάπτυξη νέων κατασκευαστικών διαδικασιών, στη βελτίωση προϊόντων και άλλα. Η χρήση τους επεκτείνεται από την συγκόλληση με λέιζερ στην αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την κατασκευή και τον έλεγχο μικροτσίπ. Παράλληλα χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται εξίσου επιτυχώς και σε άλλους εφαρμοσμένους τομείς όπως οι μετρήσεις. Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες εφαρμογές των λέιζερ σε συστήματα μετρήσεων και κατεργασίας υλικών.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις, βιβλιογραφική έρευνα, εργαστηριακές ασκήσεις σε μορφή μικρών αυτόνομων εργασιών (mini project) καθώς και επιδεικτικές εφαρμογές.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Η απόδοση των φοιτητών στο θεωρητικό μέρος θα αξιολογείται με συνδυασμό εξετάσεων που θα περιλαμβάνει βιβλιογραφικές εργασίες, ενδιάμεση εξέταση και τελική γραπτή εξέταση. Αντίστοιχα, το εργαστηριακό μέρος θα αξιολογείται μέσω αυτόνομων εργασιών και των σχετικών αναφορών που θα επεξεργάζονται και θα ολοκληρώνουν οι φοιτητές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 1. W.M. Steen and K.Watkins, Laser Material Processing, Springer London Ltd, 2003
   
 2. O.Svelto, Αρχές των lasers, 2η έκδοση, Εκδόσεις Συμμετρία, 1986.
   
 3. Σημειώσεις διδασκόντων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή
   
 4. Συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο (δίδονται από τους καθηγητές ή ανατίθενται ως βιβλιογραφία ασκήσεων)

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00