Σκοποί και στόχοι

Η επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΔΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής Αυτοματισμού και Ρομποτικής» του ΤΕΙ Κρήτης σκοπό έχει την επικαιροποίηση ενός από τα πρώτα αυτοδύναμα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2012 με σημαντική επιτυχία.

Στο διάστημα λειτουργίας του, το ΔΠΜΣ έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των τοπικών παραγωγικών φορέων ως ένα Πρόγραμμα που εφοδιάζει τους αποφοίτους του με υψηλού επιπέδου στοχευμένες γνώσεις σε τομείς τεχνολογιών αιχμής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος για εξειδίκευση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα με την ενεργή στήριξη (οικονομική ή μέσω άλλων διευκολύνσεων) των ιδιωτικών και Δημόσιων φορέων στους οποίους εργάζονται. Το ΔΠΜΣ έχει επίσης πετύχει έναν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, μέσω της ένταξης ενός σημαντικού αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων του σε χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά/ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από το ΤΕΙ Κρήτης αλλά και από άλλα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά Ιδρύματα. 

Συνοπτικά, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ έχουν αξιοποιήσει της γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν από το Πρόγραμμα, συνδυαστικά στους ακόλουθους τομείς:
  • Την ανεύρεση εργασίας σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της καινοτόμου τεχνολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
  • Τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο, τόσο σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. όσο και σε Ιδρύματα του εξωτερικού.
  • Την ενίσχυση του ακαδημαϊκού τους προφίλ μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
  • Την περαιτέρω εργασιακή τους εξέλιξη στο φορέα απασχόλησής τους, στον Ιδιωτικό αλλά και στον Δημόσιο Τομέα.
Oι πρωταρχικοί στόχοι του ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής Αυτοματισμού και Ρομποτικής» είναι:
(α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων πάνω στις σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και την ενέργεια.
(β)  Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της ρομποτικής, των αυτοματισμών και των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.

 
Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΠΜΣ αποβλέπει επίσης:

  1. Στη διάχυση και την κεφαλαιοποίηση της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί από τα συμμετέχοντα μέλη ΔΕΠ. 
  2. Στην ενίσχυση της διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης με παραγωγικούς φορείς.
  3. Στην προώθηση της έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της ρομποτικής, των αυτοματισμών και των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.
  4. Στην ισχυροποίηση των συνεργασιών του ΤΕΙ Κρήτης με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα.
  5. Στην καθιέρωση ενός γόνιμου προθάλαμου για τη διενέργεια σπουδών διδακτορικού επιπέδου.
Εχέγγυα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αλλά και για το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων σπουδών, αποτελούν αφενός οι σύγχρονες εργαστηριακές και ερευνητικές υποδομές, αφετέρου το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό με σημαντική επαγγελματική/ερευνητική εμπειρία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αντίστοιχα σημαντικές είναι και οι ερευνητικές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με φορείς του ευρωπαϊκού και του ελληνικού χώρου. Μέσω της αξιοποίησής τους από το ΔΠΜΣ ενισχύονται η ανανέωση των επιστημονικών προσεγγίσεων στο χώρο της έρευνας, η κινητικότητα των φοιτητών, αλλά και η εν γένει εικόνα του ΤΕΙ Κρήτης στον διεθνή χώρο.
 
Συνοψίζοντας, η επανίδρυση και οργάνωση του ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής Αυτοματισμού και Ρομποτικής» συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη νέων επιστημόνων με θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής, κινούμενο στα πρότυπα ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, και συμβάλλοντας στην ερευνητική, τεχνολογική και οικονομική ανάταση της χώρας.
 

                          

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00