Σπουδαστική Μέριμνα

Σίτιση: Δυνατότητα έκδοσης κάρτας σίτισης 15 ή 30 ημερών για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με 2,20€ ανά ημέρα ή δυνατότητα μειωμένης τιμή μεμονωμένου γεύματος (2,20€) ως μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ.

Στέγαση: Υπάρχει εγκεκριμένη από το συμβούλιο του ΤΕΙ μία (1) θέση στέγασης στις εστίες για το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ. Η διεύθυνση στο διαδίκτυο για τα δικαιολογητικά για στέγαση είναι:

Σύμφωνα και με την ιστοσελίδα, τα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση που συμπληρώνεται από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες (έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και δίνεται από το τμήμα).

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2012 (σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού 2011, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να επιδεικνύονται και τα πρωτότυπα.)

4. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.

5. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

6. Βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του(αναπηρία άνω 67%).

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος.

8. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.

9. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός

10. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι Βάσει Οικογενειακού εισοδήματος, οικογενειακής κατάστασης και τόπου μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τους πίνακες στην ιστοσελίδα.

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-14:00