ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η διαδικασία αδειοδότησης μίας νέας δραστηριότητας μπορεί να είναι απλή και σύντομη, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και χρονοβόρα. Αυτό πάντα εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης, από το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και από την ακριβή τοποθεσία όπου πρόκειται να εγκατασταθεί. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κόμβο αυτό δεν καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις με π.χ. μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ή μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, όπου ο επενδυτής θα πρέπει να αποτανθεί στην κατά τόπους αρμόδια αρχή για να ενημερωθεί για την ειδική νομοθεσία που διέπει τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, αποτελεί ένα πλήρες και έγκυρο πληροφοριακό εργαλείο για τον επενδυτή των υπόλοιπων 95% των περιπτώσεων όπου διέπονται από τη γενική νομοθεσία.

Η δομή του ενημερωτικού κόμβου ακολουθεί τις επιμέρους διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν στα πλαίσια της γενικής διαδικασίας της αδειοδότησης.

Εκτός όμως από την πληροφορία που εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να μάθουν τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουν, τις απαραίτητες διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να αποχτήσουν τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας της δικής τους επιχείρησης. Αυτό γίνεται μέσω της συμπλήρωσης μίας φόρμας με ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που ο επενδυτής σκοπεύει να ιδρύσει και του επιστρέφεται μία λίστα με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δική του περίπτωση.

  H γενική διαδικασία της αδειοδότησης μίας νέας επιχείρησης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

1. Αρχικά, ο επενδυτής ο οποίος σκοπεύει να ιδρύσει μία νέα επιχείρηση, είτε ατομική ή νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύστασή της. Εφόσον έχει συστήσει την εταιρεία ο επενδυτής θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόχτηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την νόμιμη εγκατάσταση και την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας ή τις κατά τόπους Υπηρεσίες Βιομηχανίας στις Νομαρχίες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών απαιτείται η κατάθεση διαφόρων δικαιολογητικών, εγκρίσεων και μελετών. Το είδος και ο αριθμός αυτών των δικαιολογητικών εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης που πρόκειται να ιδρύσει ο επενδυτής και από την περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η νέα επιχείρηση.

2. Το είδος της επιχείρησης το οποίο πρόκειται να ιδρύσει ο επενδυτής (π.χ. ιχθυοτροφείο, εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων, ζαχαροπλαστείο), αλλά και το μέγεθος αυτής (η δυναμικότητά της καθώς και η εγκατεστημένη ιπποδύναμη) προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της νέας επιχείρησης, όσον αφορά το βαθμό της επικινδυνότητας κατά τη λειτουργία της και της πιθανότητας δημιουργίας ατυχημάτων, τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στο περιβάλλον, το βαθμό στον οποίο απειλεί τη δημόσια υγεία, κ.α. Γι’ αυτό το λόγο, οι διάφορες δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όχλησης (επιβάρυνση στο περιβάλλον), ενώ η κάθε δραστηριότητα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το είδος της δραστηριότητας καθώς και η κατηγορία όχλησης στην οποία ανήκει, καθορίζει την αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών, αλλά και το είδος των δικαιολογητικών που ο επενδυτής καλείται να καταθέσει (για την έναρξη δραστηριοτήτων οι οποίες απειλούν περισσότερο το περιβάλλον, ή φέρουν μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στοιχεία για τα μέτρα που έχει πάρει ή προβλέπεται να πάρει για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών). 

3. Εξίσου σημαντικό στοιχείο για την ίδρυση της νέας επιχείρησης είναι η περιοχή στην οποία πρόκειται αυτή να εγκατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ιδρύσει την επιχείρησή του σε οποιαδήποτε περιοχή θέλει, διότι η εγκατάσταση περιορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, στις οποίες δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, υπάρχουν άλλες ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές οι οποίες διευκολύνουν την εγκατάσταση βιομηχανικών επιχειρήσεων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων γύρω από οικισμούς οι οποίοι επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία, και τέλος υπάρχουν και εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία προσδιορίζουν με ακρίβεια ποιες επιχειρήσεις/δραστηριότητες και πού μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου Δήμου. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη ο επενδυτής πριν αποφασίσει την περιοχή ίδρυσης της επιχείρησής του. 

4. Εφόσον ο επενδυτής έχει βεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση την οποία θέλει να ιδρύσει, επιτρέπεται να εγκατασταθεί στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία της Προέγκρισης Χωροθέτησης.

5. Ο επενδυτής είναι πλέον έτοιμος να προχωρήσει στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. Το πλήθος και το είδος των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Βιομηχανίας εξαρτάται από: το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, τα επιμέρους χαρακτηριστικά της περιοχής που πρόκειται να εγκατασταθεί (π.χ. κοντά σε αρχαιολογικό χώρο, δασική έκταση, κοντά σε αεροδρόμιο), κ.α. 

6. Το τελευταίο στάδιο για την αδειοδότηση της επιχείρησης/ δραστηριότητας είναι η χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής στην αρμόδια Υπηρεσία για να του χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και ότι η λειτουργία της επιχείρησης/ δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και άλλους όρους της άδειας εγκατάστασης.

Οι απαιτήσεις επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας, αν και θα περιορισθούν με την εκ των προτέρων ενημέρωση των επενδυτών, δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν εξ ολοκλήρου. Για να επιταχυνθούν λοιπόν, οι διαδικασίες αδειοδότησης και να διευκολυνθεί το έργο των αρμοδίων Υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να συμπληρώσει ο επενδυτής κατ’ αρχήν το παρόν ερωτηματολόγιο, το οποίο θα δώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας κατά την πρώτη του επαφή. Η επαρκής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού, θα παρέχει στα στελέχη των διευθύνσεων την απαραίτητη πληροφορία για να τον καθοδηγήσουν πλήρως στη διαδικασία της αδειοδότησης.