Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τρεις Υοτροφίες

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει δύο υποτροφίες για τους φοιτητές/φοιτήτριες πλήρους φοίτησης του 4ου κύκλου σπουδών καθώς και μια υποτροφία για φοιτητές/φοιτήτριες μερικής φοίτησης του 3ου κύκλου σπουδών. Οι υποτροφίες αυτές θα αφορούν την απαλλαγή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο χειμερινό εξάμηνο 2019, η απονομή τους θα γίνει με βάση την απόδοση των υποψηφίων στα μαθήματα που παρακολούθησαν (μέσος όρος βαθμολογίας), ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής αίτησης αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση και των πέντε μαθημάτων του 1ου εξαμήνου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η υποτροφίες θα κατανεμηθούν μεταξύ των ισοψηφούντων φοιτητών/φοιτητριών.
Στο παραπάνω πλαίσιο, καλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά από 1/9/2019 έως τις 30/9/2019 σχετική αίτηση, στην γραμματεία του προγράμματος καθώς και στον Διευθυντή. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή που ορίστηκε με βάση την σχετική Πράξη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.
Ηράκλειο, 26-7-2019
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
Κουδουμάς Εμμανουήλ
Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Sunday, July 28, 2019 - 08:45

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr
Social Media: Facebook | Twitter 
Τηλέφωνο: 2810 379874