Προσωπικό

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων καθώς και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναλαμβάνουν:

  • Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων ΤμημάτωνΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. Τμημάτων άλλου Α.Ε.Ι., ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές καθώς και ειδικοί επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη.
  • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική δραστηριότητα.
  • Στελέχη παραγωγής με πολύ υψηλή επαγγελματική εμπειρία ή εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr