Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης - απόφοιτους επαγγελμάτων υγείας - με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Στους επιμέρους στόχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών:

  • στις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στις τεχνικές αναζήτησης, αποτίμησης και υιοθέτησης της γνώσης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης και βέλτιστης φροντίδας υγείας.
  • στις τεχνικές και στις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή - υιοθέτηση της αποκτηθείσας, εξειδικευμένης, έγκυρης και επικαιροποιημένης γνώσης, αλλά και την αξιολόγηση του αποτελέσματος που προκύπτει για το σύστημα υγείας, τον ασθενή και την οικογένεια του (κόστος - αποτελεσματικότητα).
  • στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με στόχο οι απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν την ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr