Κατηγορίες Υποψηφίων

Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές:

  • πτυχιούχοι οι οποίοι πέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  • ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους,
  • καθώς και δύο (2) υπότροφοι βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ελένη Αλίμπαλη
Τηλέφωνα: +30 2810 379391
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ebp@staff.teicrete.gr

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Δρ Ευριδίκη Πατελάρου
Τηλ:
+30 2810 379532
E-mal: epatelarou@staff.teicrete.gr