Μεταπτυχιακή Εργασία

 

  • Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει μόνο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.
  • Ο φοιτητής επιλέγει και δηλώνει το θέμα της στη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του δευτέρου εξαμήνου, καθώς και το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή.
  • Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή.
  • Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που κρίνεται τεκμηριωμένα ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν αντί διπλωματικής εργασίας δυο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι άρθρο σε επιστημονικό ξενόγλωσσο περιοδικό και η άλλη σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών. 
  • Για την παρακολούθηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη (όλοι τους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr