Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρώτη πρόσκληση υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τον 1ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος από 1η  Αυγούστου 2018 έως και 28η Σεπτεμβρίου 2018
Πληροφορίες από τις Γραμματείες του Τμήματος δίνονται στα τηλέφωνα:
2810 3796-12 ή 36, 2810 379678 (1ος όροφος κτιρίου ΣΔΟ, Γραφείο 1).
Επίσης, μπορείτε να αποστέλλετε email στη διεύθυνση mscfinman@staff.teicrete.gr.
 
Δικαιολογητικά

  • Ηλεκτρονική Αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  • Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόμο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές (θα κατατεθούν στη Γραμματεία σε κλειστό φάκελο).
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
  • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
  • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. Επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  • Τέσσερις (4) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας (θα ζητηθούν από τη Γραμματεία)

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υποβάλλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Email: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.