Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Τo Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ) οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) χωρίς τέλη φοίτησης με τίτλο: 

"Χρηματοοικονομική Διοίκηση"
 
Το Πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018 Η λειτουργία του ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και τα μαθήματα ξεκινούν 1 Οκτωβρίου 2018. Το αντικείμενο του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικά αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.
 
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους. Επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος είναι, επίσης: α) Κοινωνικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. β) Ερευνητικό Έργο, σε όλες τις δυνατές μορφές του. γ) Απαλλαγή των φοιτητών και αποφοίτων του Προγράμματος, όπου αυτό είναι δυνατό, από μαθήματα σε επαγγελματικές εξετάσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
 
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο.
 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατίθενται ηλεκτρονικά, στην γραμματεία του Προγράμματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά, ευκρινείς και ευανάγνωστες φωτοτυπίες, που υποβάλλονται είναι: α) έντυπη αίτηση, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, γ) αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, δ) αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, ε) δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ, στ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις (εάν υπάρχουν), ζ) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η) επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της Ελληνικής και θ) επιπρόσθετα προσόντα όπως: πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία (εάν υπάρχουν).
 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο (2) για την παρακολούθηση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο και το τρίτο για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ανέρχονται σε 90 (ECTS). Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα από την εγγραφή των φοιτητών στο Πρόγραμμα (τρία εξάμηνα σπουδών + δύο εξάμηνα).
 
Θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος

 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

  • Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
 
Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος από 1η  Αυγούστου 2018 έως και 28η Σεπτεμβρίου 2018.
Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα ή στο email.
 

Επικοινωνία:
Email: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://www.teicrete.gr/mscfinman/
 

Email: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.