Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Πληροφορική & Πολυμέσα»

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε είναι τουλάχιστον τρία εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 στην Γραμματεία του Μ.Π.Σ πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές, όπου αυτό χρειάζεται) εκτός από εκείνα που σημειώνονται «ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ»:

1.Αίτηση. Συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ_ΜΠΣ_2014-2015.doc» και εσωκλείεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά
2.Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων στο αρχείο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ_ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ_ΥΠΨΗΦΙΩΝ.xls» το οποίο κατατίθεται και ηλεκτρονικά στη Γραμματεία
3.Σύντομο Βιογραφικό υπόμνημα (έως 2 σελίδες), το οποίο θα περιλαμβάνει: περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος να εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα».
4.Επικυρωμένο αντίγραφο συναφούς πτυχίου ή διπλώματος καθώς και τη σχετική βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας. Ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου θα προσμετρηθεί με συντελεστή βαρύτητας 30%. Η βαθμολογία της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται, σε προπτυχιακό επίπεδο θα προσμετρηθεί με συντελεστή βαρύτητας 20%. Aν για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου δεν απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού του βασικού πτυχίου μπορεί να ανέρχεται έως και 50%
5.Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν πρόσθετων συναφών πτυχίων ή αναγνωρισμένων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συνοδεία των σχετικών βεβαιώσεων αναλυτικής βαθμολογίας (συντελεστής βαρύτητας 5%.)
6.(ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA)Επιστημονικό Έργο (συντελεστή βαρύτητας 10%). Το επιστημονικό έργο τεκμηριώνεται από εργασίες που βρίσκονται πέραν του σημείου αποδοχής, δηλαδή είτε είναι ήδη δημοσιευμένες είτε έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά ή συνέδρια που άπτονται θεματικά του αντικειμένου του ΠΜΣ. Για δημοσιευμένες εργασίες υποβάλλεται η 1η σελίδα της εργασίας όπου φαίνονται οι συγγραφείς καθώς και τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα Περιοδικού, Έτος, Τόμος, Τεύχος, σελίδες. Για εργασίες υπό δημοσίευση, υποχρεωτικά υποβάλλεται επιπλέον και το "letter of acceptance"
7.(ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Συναφής διδακτική ή επαγγελματική δραστηριότητα (συντελεστής βαρύτητας 10%) με άνω όριο το αντίστοιχο των 60 μηνών πλήρους απασχόλησης. Θα κατατεθούν οι σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας, το χρονολογικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης (εάν πρόκειται για ωρομίσθια απασχόληση) σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ώρες πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει η βεβαίωση του εργοδότη να συνοδεύεται είτε από κατάσταση ενσήμων, είτε από σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ όπου θα αναφέρεται πέραν των ημερομισθίων και το αντικείμενο της απασχόλησης και ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται ο υποψήφιος
Πιστοποιητικά «ΚΑΛΗΣ» γνώσης της Αγγλικής. Η πιστοποιημένη «καλή γνώση» της Αγγλικής αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν, και κανείς δεν μπορεί να γίνει δεκτός στο ΜΠΣ χωρίς αυτό το προσόν. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος με την αίτησή του να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση προς το Τμήμα ότι γνωρίζει την Αγγλική επαρκώς ώστε να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΠΜΣ τα οποία δύνανται να διδάσκονται και να εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και κάποιο από τα παρακάτω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την «καλή γνώση». Η «καλή γνώση» της Αγγλικής αποδεικνύεται με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) με βαθμολογία από 505 και άνω ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Ι του Ν.2740/1999. Επίσης, η καλή γνώση της Αγγλικής μπορεί να πιστοποιηθεί από σχετικά μαθήματα ορολογίας και γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
(ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚA) Πιστοποιητικά «ΑΡΙΣΤΗΣ» γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 15%, που εξειδικεύεται ως εξής:
Η «άριστη γνώση» της Αγγλικής με συντελεστή βαρύτητας 5% αποδεικνύεται με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ του Ν.2740/1999. Επιπλέον η «άριστη γνώση» της Αγγλικής πιστοποιείται και με τίτλο σπουδών σε αγγλόφωνο τριτοβάθμιο ίδρυμα της αλλοδαπής
Μία επιστημονική μονογραφία στην ξένη γλώσσα με 10%
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προς το Τμήμα ότι γνωρίζει την Αγγλική επαρκώς ώστε να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΠΜΣ τα οποία δύνανται να διδάσκονται και να εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα.
Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη άφιξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ δύο (2) συστατικών επιστολών από άτομα που μπορούν να εκτιμήσουν τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ «Πληροφορική και Πολυμέσα».
Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
Συμπληρωμένο πίνακα δικαιολογητικών σε φόρμα (excel) που θα διατίθεται από τον ιστοχώρο του Μ.Π.Σ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ο σχετικός συντελεστής βαρύτητας στην αξιολόγηση του υποψηφίου είναι 10%.

Σημειώνεται ότι τα παρακάτω θα κατατεθούν μόνον από τους επιτυχόντες κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Δύο (2) φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες τύπου Ταυτότητας)

Αιτήσεις τελειοφοίτων θα γίνονται δεκτές αρκεί, έως και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, η μοναδική εκκρεμότητα να είναι η υποστήριξη της πτυχιακής τους εργασίας.

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο αρχείο το οποίο θα συνοδεύει ηλεκτρονικά το σύνολο των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους στη Γραμματεία. Εναλλακτικά, οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, με τίτλο «Αίτηση Υποβολής στο Μ.Π.Σ» με οποιαδήποτε εταιρία ταχυμεταφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.epp.teicrete.gr/msc ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού, Φανουράκη Αφροδίτη, τηλ.: 2810 379795, Fax: 2810 279717, email: afan@staff.teicrete.gr

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, June 3, 2014 - 11:15

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-399795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Administrators

  • Τηλ: 2810-379776
  • Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ. Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές.

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών Πληροφορική & Πολυμέσα "Informatics & Multimedia " θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (Πρώτος όροφος ΣΤΕΦ)