Για τη διεξαγωγή του Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές των συμμετεχόντων ιδρυμάτων/οργανισμών, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

• Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητές όλων των βαθμίδων του ΙΗΔΛ, του ΙΤΕ, Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του οικείου Τ.Ε.Ι., Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή Συμβασιούχοι Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

• Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή Αλλοδαπών Πανεπιστημίων ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α’ 112), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

• Ερευνητές ή ΕΛΕ αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική δραστηριότητα.

• Στελέχη διοίκησης/παραγωγής με πολύ υψηλή επαγγελματική εμπειρία σε ειδικευμένα θέματα σε γνωστικά πεδία σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ορίζονται τα μέλη του προσωπικού που μπορούν να είναι επιβλέποντες και συνεπιβλέποντες των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις μεταπτυχιακές εργασίες 

Δρ. Μαρία Μπιδικούδη
Τηλ: +30 2810-379719
Email: mscnano@staff.hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr