Αίτηση Υποψηφιότητας

ΔΠΜΣ: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές »
Δεύτερος Κύκλος: Φεβρουάριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Ελληνικά
Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο του πτυχίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο των πιστοποιητικών γλωσσομάθιας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
Παρακαλώ εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ, τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας, τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος, καθώς και τις επιδιώξεις σας. (2000 λέξεις το πολύ)
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία των προσώπων που θα δώσουν συστατική επιστολή για εσάς.
Ονοματεπώνυμο προσώπου που θα παρέχει την 1η Συστατική Επιστολή
Ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παρέχει την 2η συστατική επιστολή

Δρ. Μαρία Μπιδικούδη
Τηλ: +30 2810-379719
Email: mscnano@staff.hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr