Αξιολόγηση Δ.Π.Μ.Σ

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές», αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται  από την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 3374/2005).

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Φαξ: +30 2810-379844
Email: mscorea@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr