Διοικητικά Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.

1. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Ανώτατο όργανο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), όπως ορίζει το άρθρο 2, παρ. β του Νόμου 3685/08, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται από τον ίδιο Νόμο καθώς και από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Ε.Δ.Ε. συγκροτείται από επτά (7) μέλη Ε.Π./ΔΕΠ των Γ.Σ. των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Χανιά του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Χημείας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών με έδρα το Ηράκλειο του Πανεπιστημίου Κρήτης και από δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Η Ε.Δ.Ε. έχει θητεία δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης – εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Με βάση το ίδιο πρωτόκολλο συνεργασίας, τρία (3) εκ των μελών Ε.Π./Δ.Ε.Π. της Ε.Δ.Ε. προέρχονται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ένα (1) από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., δύο (2) από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και ένα (1) από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Στις συνελεύσεις της Ε.Δ.Ε. μπορούν να καλούνται και να έχουν δικαίωμα λόγου όλα τα μέλη Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
 

2.  Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η Ε.Δ.Ε. εκλέγει εκ των μελών της την προβλεπόμενη από το νόμο Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.. Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Διευθυντή και από τέσσερα (4) άλλα μέλη, έχει διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και τα καθήκοντα της ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 3685/08) καθώς και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα Τμήματα, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων για θέματα του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον και οποτεδήποτε κάτι τέτοιο της ζητηθεί.
 

3.  Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Στην Ε.Δ.Ε. και στη Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι μέλος της Σ.Ε., ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και έχει θητεία δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
 

4.  Γραμματειακή υποστήριξη

Τα γραμματειακά καθήκοντα και τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει πλήρως, προσωπικό υψηλού επιπέδου κατάρτισης (άριστη γνώση αγγλικής, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, επιθυμητά μεταπτυχιακός τίτλος, γνώσεις βάσεων δεδομένων, δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδων). Η γραμματεία επιλαμβάνεται των διαφόρων διοικητικών θεμάτων λειτουργίας του προγράμματος (προκηρύξεις, αιτήσεις, εγγραφές φοιτητών, ωρολόγιο πρόγραμμα, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, χορήγηση τίτλων κ.τ.λ.) όπως αυτά προσδιορίζονται και καθορίζονται από τη Σ.Ε. και εγκρίνονται από τη Ε.Δ.Ε.. Η σύνταξη όλων των εγγράφων μπορεί να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα.

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Φαξ: +30 2810-379844
Email: mscorea@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr