Κατηγορίες υποψηφίων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή άλλων ειδικοτήτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου αποφοίτων της αλλοδαπής, ομοταγών ιδρυμάτων, δηλαδή να υπάρχει αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, με τους εισακτέους με συναφή ειδικότητα να περιορίζονται σε ένα μέγιστο 20% επί του συνόλου. Για πιθανές άλλες περιπτώσεις αποφασίζει κατά περίπτωση η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Κατά την συμβατική φάση πραγματοποίησης του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να εγγράφονται μέχρι 25 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο ανά έτος.

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Φαξ: +30 2810-379844
Email: mscorea@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr