Μεταπτυχιακός τίτλος

Το από κοινού Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνουν και λειτουργούν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Χανιά του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με έδρα το Ηράκλειο του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» (Μ.Sc – Master of Science in Organic Electronics and Applications), το οποίο συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τον Πρύτανη του Παν/μίου Κρήτης και το διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ..

 

Στον απόφοιτο του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί, πριν από την τελετή απονομής του τίτλου βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς τις σπουδές. Το πρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται σε ένα (1) μόνο αντίγραφο και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία. Η απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνεται με καθομολόγηση σε δημόσια τελετή. Το τελετουργικό της απονομής ρυθμίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το Παράρτημα Διπλώματος θα περιέχει όλες τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, όπως Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας, αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων, ανταπόκριση στην εκμάθηση προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και ερευνητική εργαστηριακή εργασία, βαθμολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης (καλώς, λίαν καλώς, άριστα) και επικουρικό εκπαιδευτικό έργο (αν έχει πραγματοποιηθεί).

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Φαξ: +30 2810-379844
Email: mscorea@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr