ΤΑ-1010 Στοιχεία Θεωρίας και Σημειογραφίας της Μουσικής

Εξάμηνο: Α’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Άσκηση: 0 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης γνώσης σε θέματα της θεωρίας και σημειογραφίας της μουσικής ακόμα και από σπουδαστές οι οποίοι δεν έχουν προγενέστερη μουσική παιδεία.

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

  • Μουσικοί φθόγγοι και διαστήματα: αναγνώριση φθόγγων στο πιάνο αλλά και στο πεντάγραμμο, ακουστική αναγνώριση διαστημάτων, γνωριμία με τη μουσική έκταση - έννοια των μουσικών κλειδιών (Σοπράνο- Άλτο- Τενόρος- Μπάσος)

  • Ρυθμολογία: γνωριμία των μουσικών αξιών (ολόκληρο- ήμισυ- τέταρτο – όγδοο - δέκατο έκτο - τριακοστό δεύτερο - εξηκοστό τέταρτο - παρεστιγμένες αξίες), ακουστική αναγνώριση των παραπάνω. Μέτρα- 2/4, ¾, 4/4 (έννοια του μέτρου, καλλιέργεια του μουσικού παλμού, των ισχυρών και ασθενή χρόνων , αναγνώριση των παραπάνω μέτρων), ρυθμική αγωγή (tempo), ρυθμικό dictee για την καλύτερη πρακτική ρυθμική άσκηση των φοιτητών.

  • Δυναμική: μουσική ορολογία των δυναμικών, μουσικά παραδείγματα για την πρακτική κατανόηση των δυναμικών (piano, forte, mezzo forte κ.α.), άρθρωση (staccato- legato κ.α.)

  • Σχηματισμός μείζονας και ελάσσονας κλίμακας και ακουστική αναγνώριση τους (να μην γίνει αναφορά σε όλες τις κλίμακες μείζονες- ελάσσονες)

  • Εισαγωγική αναφορά στις οικογένειες των οργάνων και αναγνώριση τους.

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει ασκήσεις για την καλλιέργεια της ακοής καθώς και εξοικείωση με λογισμικό που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια της ακοής και για την εκμάθηση της μουσικής σημειογραφίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα EarMaster Pro, Finale, Sibelius.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης