ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φυσικ Κυματικ

Εξμηνο: Α’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 1 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Διανσματα – Κινητικ: διανυσματικ και βαθμωτ μεγθη στη Φυσικ, Κινητικ, νμοι του Νετωνα. - Δυναμικ: δυνμεις τριβς, μη σταθερς δυνμεις, ργο δυνμεων, ισχς. - Ταλαντσεις: εξισσεις ταλαντσεων, ενργεια ταλαντσεων, επαλληλα ταλαντσεων, αποσβνουσες ταλαντσεις, εξαναγκασμνη ταλντωση – συντονισμς. - Εισαγωγ στην Κυματικ: ορισμς και εδη κυμτων, κυματοσυνρτηση, γενικ εξσωση κματος, βαθμο ελευθερας και χαρακτηριστικς συχντητες κανονικν τρπων ταλντωσης, κυματικ ταχτητα, ενργεια και ισχς κματος. - Κυματικ φαινμενα: επαλληλα και συμβολ κυμτων, ανλυση κυμτων κατ Fourier, στσιμα κματα, συντονισμς, μελτη κυμτων χορδς σε συνοριακ επιφνεια, φαινμενο Doppler. - Ηχητικ κματα: ορισμς ηχητικν κυμτων, επαλληλα ηχητικν κυμτων, χοι απ μεμβρνες, νταση ηχητικν κυμτων (εππεδα, κυλινδρικ & σφαιρικ κματα), κυματομτωπα και διδοση ηχητικν κυμτων, εισαγωγ στη φυσιολογα της ακουστικς.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Συστματα & συντομογραφες μονδων μτρησης, διαδικασα μετρσεων και πειραματικ σφλματα, ανλυση πειραματικν μετρσεων. Κνηση και δυνμεις τριβς. Ελατριο Ηοοκε. Απλ εκκρεμς. Επαλληλα αρμονικν κινσεων. Ελεθερη πτση. Στσιμα κματα σε χορδ. Στσιμα κματα σε ελατρια και ελσματα.


Μαθηματικ Ι


Εξμηνο: Α’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 1 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Ρυθμς μεταβολς μιας συνρτησης – Κλση ευθεας – Εξισσεις ευθεας.

Παργωγοι – διαφριση – Πολυωνυμικς και παργωγοι – Καννες παραγγων Παραδεγματα. Παργωγοι – Αλυσιδωτ παραγγιση, Παργωγοι Τριγωνομετρικν – Παραδεγματα. Παργωγοι – Εφαρμογς των παραγγων σε φυσικ προβλματα. Ολοκληρματα – Εισαγωγ – Φυσικ ερμηνεα. Ολοκληρματα – Αριστα ολοκληρματα – Φυσικ ερμηνεα. Ολοκληρματα – Ορισμνα ολοκληρματα – Η επιφνεια κτω απ την καμπλη – Εφαρμογς ολοκληρωμτων. Ολοκληρματα – Μθοδοι και τποι ολοκλρωσης. Εισαγωγ στις γραμμικς διαφορικς εξισσεις. Ομογενες και μη ομογενες γραμμικς διαφορικς εξισσεις, Ασκσεις-Εφαρμογς. Εφαρμογς στις γραμμικς διαφορικς εξισσεις, Ασκσεις.


Εισαγωγ στον Προγραμματισμ

Εξμηνο: A

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

Χαρακτρας: ΥΠεργραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


σκηση (2 ρες)

Η φροντιστηριακ σκηση εναι προαιρετικ. Στχος της εναι η εξοικεωση με τη χρση ΗΥ. Αναλυτικτερα, στην λη της σκησης περιλαμβνονται:Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Παραδεγματα επλυσης συγκεκριμνων προβλημτων/παραδειγμτων των εντολν/αλγορθμων που διδσκονται στο θεωρητικ μρος, με χρση της γλσσας προγραμματισμο BASIC με λογικ διαγρμματα.


Ηχητικ Συστματα Ι

(Προηγομενος ττλος: Σγχρονη Τεχνολογα στη Μουσικ Ι)

Εξμηνο: Α’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0

Χαρακτρας: Υ


Σκοπς του μαθματος εναι η εισαγωγ των φοιτητν στην κατανηση και τη σχεδαση των ηχητικν συστημτων και εγκαταστσεων, με μφαση στις μουσικς εφαρμογς.Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Το μθημα περιλαμβνει τις παρακτω εντητες: Βασικς αρχς παραγωγς και διδοσης του χου, Ηχητικ σματα – Εισαγωγ στη χρση των Decibel (dBv, dBu, dBm κλπ) – Ορισμς ηχητικο συστματος – Απκριση συχντητας συσκευν και διατξεων – Δυναμικ περιοχ συστημτων και διαχεριση σημτων – Ηλεκτρακουστικο μετατροπες (Μικρφωνα, Μεγφωνα) – Εισαγωγ στις αρχς του ψηφιακο χου (δειγματοληψα, κβαντοποιηση, κωδικοποηση.)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες): (Αλλζει σε κποιες ασκσεις)
Ηλεκτρονικ στοιχεα και κυκλματα

Εξμηνο: Α’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 1 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εισαγωγ στην ηλεκτροτεχνα, κυκλματα RC, RL και RLC, θερημα Thevenin-Norton, φυσικ των ημιαγωγν, δοδοι ανρθωσης, φωτοεκπμπουσα δοδος, δοδος Schottky, δοδος μεταβλητς χωρητικτητας, δοδος Zener, μοντλα διδου, κυκλματα ημιανρθωσης, πλρους ανρθωσης και εξομλυνσης, κυκλματα σταθεροποησης τσης με Zener, πολλαπλασιαστς τσης, διπολικ τρανσστορ-δομ, χαρακτηριστικς, κυκλματα πλωσης.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες): (Αλλζει σε κποιες ασκσεις)


ργανα μετρσεων, μελτη κρυσταλλοδιδου, μλετη LED, μελτη ZENER, απλ και διπλ ανρθωση, σταθεροποηση τσης και ρεματος με ZENER και regulator, μελτη τρανζστορ κοινς βσης και κοινο εκπομπο, μελτη ηλεκτρομαγνητικο μετατροπα κιθρας.

Στοιχεα Θεωρας και Σημειογραφας της Μουσικς

Εξμηνο: Α’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Σκοπς του μαθματος εναι η εξασφλιση της απαρατητης γνσης σε θματα της θεωρας και σημειογραφας της μουσικς ακμα και απ σπουδαστς οι οποοι δεν χουν προγενστερη μουσικ παιδεα.


Περγραμμα λης

Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Το εργαστηριακ μρος περιλαμβνει ασκσεις για την καλλιργεια της ακος καθς και εξοικεωση με λογισμικ που χρησιμοποιεται για την καλλιργεια της ακος και για την εκμθηση της μουσικς σημειογραφας. Ενδεικτικ αναφρονται τα προγρμματα EarMaster Pro, Finale, Sibelius.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ


Εισαγωγ στην Ακουστικ

Εξμηνο: B’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 2 ρες

Χαρακτρας: ΥΠεργραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Τι εναι χος - Δονομενα συστματα - Κματα – Συντονισμς - Ανθρπινο σστημα ακος - Ηχητικ πεση - Ισχς και Ακουσττητα - Μτρηση του χου - Ανλυση του χου, τι εναι φσμα, παραδεγματα - Κυματικ φαινμενα, διδοση, ανκλαση, περθλαση - Απορρφηση και διχυση του χου - Ο χος στον αρα, κυματικ εξσωση – εππεδα κματα – ασκσεις - Εππεδα κματα σε δο και τρεις διαστσεις, ενργεια ακουστικν κυμτων - νταση ακουστικν κυμτων, ειδικ ακουστικ σνθετη αντσταση - σφαιρικ και κυλινδρικ κματα.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες):


Μαθηματικ ΙΙ

Εξμηνο: Β’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0

σκηση: 2 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Καρτεσιαν, τριγωνομετρικ μορφ και πολικ μορφ μιγαδικν - Μετατροπς ανμεσα στις διαφορετικς μορφς κφρασης των μιγαδικν - Μτρο, φση, πραγματικ-φανταστικ μρος μιγαδικο. Απλοποηση μιγαδικο. Συζυγς, πρξεις μιγαδικν - Γεωμετρικ ερμηνεα μιγαδικο - Οι τσσερις βασικς πρξεις πνω στους μιγαδικος - Μιγαδικς εξισσεις της μορφς zn=a - Απδειξη ταυτοττων βασιζμενοι στο νμο του DeMoivre - Πρσθεση ημιτονοειδν διας συχντητας -

Αναπαρσταση φσματος αθροσματος ημιτονοειδν - Αναπαρσταση φσματος περιοδικν σημτων (σειρς Fourier) - Θερημα Parseval- Αναπαρσταση φσματος μη-περιοδικν σημτων (μετασχ. Fourier) - Διακριτς μετασχ. Fourier - Φασματογρφημα. Ερμηνεα και εφαρμογς – Μετασχ. Laplace, Εφαρμογς.Προγραμματιστικ Περιβλλοντα χου & Μουσικς

Εξμηνο: Β’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Στχος του μαθματος εναι η γνωριμα των σπουδαστν με περιβλλοντα μουσικο προγραμματισμο υψηλο επιπδου, η εξοικεωση με το χειρισμ του ψηφιακο χου σε εππεδο δεγματος, καθς και η απκτηση στοιχειδους προγραμματιστικς αντληψης.Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

 1. Εισαγωγ στα περιβλλοντα μουσικο προγραμματισμο, γραφικ και μη-γραφικ περιβλλοντα (μειονεκτματα – πλεονεκτματα)

 2. Η φση του ψηφιακο χου: εισαγωγ στην Παλμοκωδικ Διαμρφωση (PCM), παραμορφσεις επικλυψης και κβαντισμο, δυναμικ ερος – ψαλιδισμς

 3. Ταλαντωτς, πνακες λειτουργας και γενντριες παραγωγς χου.

 4. Φαινμενα ελγχου ψηφιακο σματος με point-to-point multiplication, εφαρμογ στις περιβλλουσες πλτους (envelopes)

 5. Συχντητα δειγματοληψας και συχντητα ελγχου κυματομορφς - ελχιστα χρονικ ρια επμβασης σε να ψηφιακ σμα (1/sr, 1/kr)

 6. Διαμρφωση σματος με εκθετικ envelopes. Εκθετικς μεταβολς πλτους και συχντητας στην ψυχοακουστικ

 7. Συναρτσεις μετατροπς τονικν τιμν – ερος επιτρεπτν συχνοτικν τιμν (aliasing)

 8. Φαινμενα Stereo Panning και Crossfade

 9. Ταλαντωτς χαμηλς συχντητας LFOs και η χρση τους σε φαινμενα Tremolo και vibrato.
Εργαστηριακ μρος (2 ρες)


Στο εργαστριο υλοποιονται οι μθοδοι δημιουργας και ελγχου του χου που διδσκονται στη θεωρα με χρση δημοφιλν προγραμμτων μουσικο προγραμματισμο υψηλο επιπδου. Ενδεικτικ αναφρονται ως ττοια τα περιβλλοντα CSound, PD, MAX/MSP, SuperCollider.Αναλογικ Ηλεκτρονικ I

Εξμηνο: Β’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας : ΥΣκοπς του μαθματος εναι να γνωρσει ο φοιτητς διφορα κυκλματα ενισχυτικν διατξεων και λλων εφαρμογν διακριτν ηλεκτρονικν στοιχεων και ολοκληρωμνων κυκλωμτων.

Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Η θεωρα του μαθματος περιλαμβνει: Διπολικ τρανζστορ (ενισχυτικς διατξεις κοινο εκπομπο, κοινο συλλκτη, κοινς βσης, a.c. και d.c. ανλυση, ισοδναμα κυκλματα, τξεις λειτουργας, απκριση συχντητς, λλες εφαρμογς. Τελεστικς Ενισχυτς (παρμετροι τελεστικο ενισχυτ, κυκλματα με τελεστικος ενισχυτς. FET και εφαρμογς.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Το εργαστριο του μαθματος περιλαμβνει: Μελτη ενισχυτ κοινς βσης. Μελτη ενισχυτ κοινο εκπομπο και κοινο συλλκτη. Μελτη Schmitt Trigger. Μελτη ενισχυτ συμπληρωματικς συμμετρας. Μελτη διαφορικο ενισχυτ. Μελτη Τελεστικο ενισχυτ. Αθροιστς, αφαιρτης, ολοκληρωτς, διαφοριστς, φλτρα με Τ.Ε. Μελτη ενισχυτ FET.


Ηχητικ Συστματα ΙΙ

Εξμηνο: Β’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0

Χαρακτρας: ΥΠεργραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Το μθημα περιλαμβνει τις παρακτω εντητες: Χαρακτηριστικ ηχητικν συστημτων και προδιαγραφς (Θρυβος, Αρμονικ παραμρφωση, Παραμρφωση Ενδοδιαμρφωσης, Σνθετη αντσταση εισδου-εξδου, Ευαισθησα εισδου, Crosstalk) – Προενισχυτς και μκτες – Ενισχυτς ισχος – Επεξεργαστς σματος (Equalizers, Επεξεργαστς βθους & Delay, Compressors & Limiters, Noise Gates) – Τεχνικς και διατξεις ελγχου ηχητικν συστημτων – Ανλυση και σχεδαση Μεγαφνων – Ισοσταθμισμνα σματα και απρριψη θορβου – Συστματα καταγραφς - αναπαραγωγς του χου (Δσκος βινηλου, Μαγνητικ καταγραφ, Compact Disk).Εργαστηριακ μρος (2 ρες):


Ιστορικ και Μορφολογικ Στοιχεα της Μουσικς Ι

Εξμηνο: Β’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Βασικς στχος του μαθματος εναι αφενς η εξοικεωση των σπουδαστν με τα ρεματα δυτικοευρωπακς μουσικς, τα προγενστερα του 20ου αινα, και αφετρου η απκτηση επιπρσθετης γνσης σε θματα θεωρας της μουσικς (κλμακες, συγχορδες, μελωδικ μοτβα).


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Αγγλικ Ι


Εξμηνο: Β’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


Μουσικ Ακουστικ - Οργανολογα

Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 2 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (3 ρες)


Εισαγωγ στη Μουσικ Ακουστικ - γχορδα ργανα - Χλκινα πνευστ - Ξλινα πνευστ - Κρουστ ργανα - Πληκτροφρα ργανα - Ανθρπινη φων, παραγωγ φνησης - Ανλυση ομιλας – Τραγοδι. Οι σημεισεις της εντητας αυτς του μαθματος θα βασζεται στην ακλουθη βιβλιογραφα: ‘The science of sound’, T. Rossing, ‘Fundamentals of Musical Acoustics’, A. Benade, ‘The acoustical foundations of music’ J.Backus. Πραν της μθησης της λειτουργας των οργνων απ φυσικς πλευρς, λλος συναφς στχος του μαθματος εναι η γνωριμα των σπουδαστν με τον χο, τα μουσικ χαρακτηριστικ και τη χρση των περισσοτρων ακουστικν οργνων της ευρωπακς μουσικς, των βασικν ελληνικν (παραδοσιακν και λακν οργνων), καθς επσης και ορισμνων οργνων λλων πολιτισμν και ηπερων, επιλεκτικ. Θα γνεται παρουσαση των μουσικν οργνων, σμφωνα με την οικογνεια στην οποα ανκουν και που αυτ εναι δυνατν θα ακογονται παραδεγματα των χων που παργουν.Εργαστηριακ μρος (0 ρες):


Οι ττλοι των εργαστηρων:


1. ΓΝΩΡΙΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ HELMHOLTZ

3. ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ: ΒΙΟΛΙ Ι

 1. ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ: ΒΙΟΛΙ ΙΙ

 2. ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΧΟΡΔΗΣ: Κιθρα

 3. ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ: ΦΛΟΓΕΡΑ-ΚΛΑΡΙΝΟ

 4. ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ: ΤΡΟΜΠΕΤΑ

 5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ

 6. ΚΡΟΥΣΤΑ
Πρωτκολλα Μουσικς Επικοινωνας

Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Στχος του μαθματος εναι η γνωριμα των σπουδαστν με τα πρωτκολλα επικοινωνας MIDI και OpenSound Control, που αποσκοπον στον λεγχο μουσικν συσκευν και συναφν διατξεων.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Στο εργαστριο οι σπουδαστς εξοικεινονται με την επικοινωνα ανμεσα σε συσκευς (hardware) που διατθενται στα εργαστρια (π.χ. συμβατικος-εμπορικος MIDI controllers, αυτοσχδιους MIDI controllers με προσαρμογ αισθητρων σε αντικεμενα, MIDI synthesizers, Analogue to MIDI/OSC converters) μσω των πρωτοκλλων MIDI και OSC και με χρση ειδικο περιβλλοντος μουσικο προγραμματισμο.Ψηφιακ Ηλεκτρονικ

Εξμηνο : Γ’

Θεωρα : 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Στχος του μαθματος εναι η εξοικεωση με τα ψηφιακ ηλεκτρονικ και η εφαρμογ τους σε διφορα κυκλματα.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)


Τα εργαστρια εκτελονται ετε με πινακδες εργαστηρου, ετε με πργραμμα προσομοωσης στην αθουσα των Η/Υ.

Ιστορικ και μορφολογικ στοιχεα της μουσικς ΙΙ

Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 3 ρες

Εργαστριο: 0

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Το μθημα περιλαμβνει μνο θεωρητικ μρος διρκειας 3 ωρν.


Βασικς στχος του μαθματος εναι αφενς η εξοικεωση των σπουδαστν με τα μουσικ ρεματα του 20ου αινα, και αφετρου η γνωριμα με σγχρονες μουσικς κλμακες και ρυθμος.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)Μορφολογα του χου και ηχητικς σχεδιασμς Ι

Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Στχος του μαθματος εναι η εισαγωγ των σπουδαστν στις βασικς ννοιες της μορφολογας των χων του περιβλλοντος, των βασικν τεχνικν επεξεργασας και συνχησης τους και την εφαρμογ αυτν στον ηχητικ σχεδιασμ.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)
Γλσσες Προγραμματισμο

Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 1 ρες

Χαρακτρας: Υ


Στχος του μαθματος εναι η εξοικεωση των σπουδαστν με τη γλσσα προγραμματισμο C, και η δημιουργα μικρν απλν προγραμμτων τα οποα αφορον το χειρισμ ψηφιακο χου.Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Στο εργαστριο οι σπουδαστς υλοποιον προγρμματα στη γλσσα προγραμματισμο C, ξεκινντας απ απλ προγρμματα τπου “hello world”, μχρι προγρμματα αναπαραγωγς ηχητικο δεγματος.Αγγλικ ΙΙ

Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0

σκηση: 0

Χαρακτρας: Υ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εφαρμοσμνη Ακουστικ Ι

Εξμηνο: Δ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 1 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Ηλεκτροακουστικ, ηλεκτρονικ κυκλματα - Μεταλλκτες και Ηχεα - Μικρφωνα, Ενισχυτς και Δκτες - Ακουστικ χρων - Ηλεκτρονικ ενσχυση του χου - Ακουστικ μικρν χρων (Δωματων ελγχου και οικιακν χρων ακρασης) - Θρυβος περιβλλοντος - Η επδραση του θορβου στον νθρωπο - λεγχος θορβου.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Σε γενικς γραμμς παραμνει ως χει αλλ θα προστεθον ασκσεις

Οι ττλοι των εργαστηρων:Ιστορικ και μορφολογικ στοιχεα της μουσικς ΙΙΙ


Εξμηνο: Δ’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 2 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Ανλυση του ρλου του Μουσικο Παραγωγο. Ακραση συγκεκριμνων παραδειγμτων απ το χρο της παγκσμιας δισκογραφας που εστιζουν στις ζητομενες λεπτομρειες παρατρησης και ανλυσης που συνθτουν τις πρακτικς της Μουσικς Παραγωγς. Βασικο ξονες μελτης στο χρο της Popular Μουσικς, ανλυση ιδιαιτεροττων που καθιστον τη χρση μεθδων κλασικς μουσικολογας ανεπαρκ. Ανλυση συγκεκριμνων μουσικν ρευμτων απ το χρο της Δυτικς Δισκογραφικς Μουσικς (Popular Music) σε παραμτρους πως αρμονα, μελωδα, ενορχστρωση, ρυθμς, θεματολογα, με αναφορ σε επιρρος, τεχνικς παραγωγς, και κοινωνικοπολιτικς καταστσεις πως εκφρζονται μσα απ το ηχχρωμα.Blues 1930-1950. Rhythm n’ Blues 1950-1960 Northern Band Rock n’ Roll, New Orleans Dance Style, Memphis Style. Chicago Rn’R, Vocal group. Beat, Βρετανικ Rock, British Invasion. Ψυχεδλια – Progressive Rock 1967- Αρχς 70’s. Ηλεκτρονικ Μουσικ Αρχς 70’s ως σμερα.Σνθεση χου Ι

Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Στχος του μαθματος εναι η γνωριμα των σπουδαστν με τους βασικος αλγριθμους σνθεσης χου, και η υλοποηση των αλγορθμων αυτν για την δημιουργα ηχοχρματος πρωττυπου περιεχομνου.

Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Στο εργαστηριακ μρος οι σπουδαστς υλοποιον τους αλγριθμους που διδσκονται στη θεωρα σε κατλληλα προγραμματικ περιβλλοντα σνθεσης χου.


Ηχοληψα Ι

Εξμηνο: Δ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 2 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης: Θεωρητικ μρος και εργαστηριακ μρος


ΕΙΣΑΓΩΓΗ − Ορισμς της Ηχοληψας, προσδιορισμς του αντικειμνου της, και στη συνχεια εσταση στους βασικος κλδους της, την ηχογρφηση στο Studio (δισκογραφα) αφ’ ενς και την κλυψη συναυλιν αφ’ ετρου – Συγκριτικ παρουσαση των μεθδων ηχογρφησης με στχο την ανδειξη του ερους των απαιτουμνων γνσεων και ικανοττων του ηχολπτη – Αναφορ στην επδραση του ακουστικο σχεδιασμο του studio στο τελικ αποτλεσμα, στη σημασα του monitoring, και σχετικ εκτενς ανλυση της αλληλεπδρασης “τεχνικν “ ηχογρφησης και ακουστικο χαρακτρα του studio - ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ − Ανλυση της αντληψης των βασικν χαρακτηριστικν του χου: Συχντης , νταση, φσμα. Ανλυση του Masking effect. − Αντληψη του χρου: Precedence effect και Binaural αντληψη - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ - Ιστορικ αναδρομ και παρουσαση / θεμελωση του μοντλου της Stereo Αναπαραγωγς πνω στους νμους της Ακουστικς και της Ψυχοακουστικς - RECORDING STUDIO − ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ − Θεωρητικο τπου εισαγωγ στην εργαστηριακ (στο studio) εργασα: Αναλυτικ και σε βθος παρουσαση λων των συνδσεων, με τρπο που να αναδεικνεται η λογικ των και να εμπεδνεται η διαδρομ που ακολουθε το σμα σε κθε περπτωση - ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ - Πολικς εξισσεις και διαγρμματα, συγκριτικς παρμετροι απκρισης αυτν - Τεχνικς ″Close miking″ ηχογρφησης, γενικο βασικο καννες.


Μορφολογα του χου και ηχητικς σχεδιασμς ΙΙ

Εξμηνο: Δ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Y


Στχος του μαθματος εναι η εμπλοκ των φοιτητν στις τεχνικς και τα μσα του ηχητικο σχεδιασμο (sound design) καθς και στην εφαρμογ αυτν διασκευζοντας συγκεκριμνα κομμτια και επενδοντας ηχητικ, κινομενη εικνα.Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εννοιολογικ ζητματα Ηχητικο Σχεδιασμο: Ορισμς, τομες και τρποι εφαρμογς του στα μσα μαζικς ενημρωσης, στον κινηματογρφο, στο θατρο, στα κινομενα σχδια, στα ηλεκτρονικ παιχνδια, στη σγχρονη μουσικ σνθεση, κατηγοριοποησ του ως εδος ανμεσα στα σγχρονα εδη ηχητικς και μουσικς σνθεσης - Διφοροι τρποι δημιουργας χου Χαρακτηριστικ του χου που ελγχονται κατ τον ηχητικ σχεδιασμ (διρκεια, ηχχρωμα, ρυθμς, κνηση στο χρο, δομ) - Ηχητικ επνδυση σε ταινες μικρο μκους, μεγλου μκους, σε κινομενο σχδιο, σε θεατρικ παρσταση, σε ηλεκτρονικ παιχνδι - Ηχητικς σχεδιασμς στα πλασια ηλεκτροακουστικς σνθεσης - Τρποι δημιουργας χαρακτηριστικν μουσικν στοιχεων (π.χ. ρυθμικ στοιχεα, βργχοι επανληψης (loops), μελωδικ και ρυθμικ μοτβα, κ.τ.λ.) - Ελεθερη διασκευ μουσικο κομματιο (προερχμενο απ διφορα μουσικ εδη) με τη χρση λογισμικο επεξεργασας χου.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)


Στο εργαστηριακ μρος του μαθματος δνεται η δυναττητα στους σπουδαστς να εφαρμσουν τι ακριβς διδσκονται στη θεωρα.


Αγγλικ ΙΙΙ


Εξμηνο: Γ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: ΥΕ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εφαρμοσμνη Ακουστικ ΙΙ

Εξμηνο: Ε’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 2 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Η λη θα αποτελεται απ τις ακλουθες εντητες που εναι ενδεικτικς και σγουρα μερικς να απαιτσουν πνω απ να μθημα:

Τονικ ψος και χροι των χων - Συνδυασμνοι τνοι και αρμονα - Μουσικς κλμακες και ο διαχωρισμς της οκτβας - Στοιχεα ψυχοαακουστικς, ακουσττητα, κρσιμες ζνες, ηχητικ σκαση, ελχιστες αντιληπτς διαφορς τονικο ψους, τραχτητα των χων κ.. - Παραγωγ του χου, μοντλα πηγν, μονπολα, δπολα - Ισχς, νταση, dB, πρσθεση σημτων, ασκσεις - Μεωση αερφερτου θορβου, μετδοση θορβου σε κλειστος χρους, δεκτης ηχομεωσης απλν χωρισμτων, υπολογισμς ηχομεωσης αερφερτου θορβου - Νμος της μζας, κθετη πρσπτωση, τυχαα πρσπτωση, το φαινμενο της σμπτωσης - Το φαινμενο του συντονισμο σε απλ χωρσματα, ηχομονωτικ συμπεριφορ απλν επιφανειν, περιοχ σκληρτητας, περιοχ νμου της μζας, περιοχ σμπτωσης - Ηχομονωτικ συμπεριφορ διπλν επιφανειν, Θεωρα διπλν τοιχωμτων, συχντητα συντονισμο του δικενου - Πρακτικς υπολογισμς ηχομεωσης διπλν επιφανειν, ηχομεωση τριπλν τοιχωμτων, επιδρσεις στην ηχομεωση - Ακουστικ χρων και αρχιτεκτονικ ακουστικ, θεωρα, μετρσεις, δεκτες καλς ακουστικς αιθουσν, διαχυτς.

Εργαστηριακ μρος (2 ρες):

Οι ττλοι των εργαστηρων:


Ηχοληψα ΙΙ

Εξμηνο: Ε’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης: Θεωρητικ μρος και εργαστηριακ μρος


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Ι – Equalization - Ορισμο / ονομασες διαφρων ειδν ισοσταθμιστν , φλτρων. Λεπτομερς ανλυση και συμβουλς χρσης - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ IΙ – Dynamics - Compressors, Expanders, Gates: Αναλυτικ παρουσαση και συμβουλς χρσης − Χρση των Side chains, παρουσαση ″κλασσικν″ σχετικν effects: De-essing, Ducking, κλπ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ III – Spatial effects - Υπενθμιση της πολλαπλς λειτουργας του delay ως χωρικο στοιχεου και επκταση στην ακουστικ των χρων. Περιγραφ των χαρακτηριστικν των και ″σνδεση″ με τους αντστοιχους επεξεργαστς προσομοωσης χρων, χωρικν στοιχεων - Το delay υπ διαμρφωση: chorus, flanger, κλπ. - STEREO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - Περιγραφ και θεωρητικ ανλυση των διαφρων μεθδων. Συγκριτικ αξιολγηση - Μικρφωνα ειδικο τπου με υψηλ ενδιαφρον απ ακουστικ ποψη: PZM, Soundfield κ.λ.π.Εφαρμογς Πολυμσων

Εξμηνο: E

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Y


Στχος του μαθματος, εναι να δσει στους σπουδαστς τη βασικ τεχνογνωσα που θα τους επιτρπει να αναπτσσουν εφαρμογς πολυμσων. Στο μθημα περιλαμβνονται στοιχεα της τεχνολογας πολυμσων καθς και βασικς γνσεις για τη χρση εξειδικευμνων πακτων (π.χ. για επεξεργασα εικνας κλπ. ), με σκοπ την ανπτυξη εφαρμογν πολυμσων.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Στο εργαστηριακ μρος οι σπουδαστς εξοικεινονται με λογισμικ επεξεργασας εικνας, video, καθς και ειδικ λογισμικ για multimedia authoring.


Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος

Εξμηνο: Ε’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ Μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Στο εργαστηριακ μρος οι σπουδαστς υλοποιον τους αλγριθμους που διδσκονται στη θεωρα στο προγραμματιστικ περιβλλον MATLAB.


Σνθεση χου ΙI

Εξμηνο: Ε’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Υ


Στχος του μαθματος εναι η εξοικεωση των σπουδαστν με προχωρημνες τεχνικς σνθεσης χου και ηχοχρματος.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Στο εργαστηριακ μρος οι σπουδαστς υλοποιον τους αλγριθμους που διδσκονται στη θεωρα σε κατλληλα προγραμματικ περιβλλοντα σνθεσης χου.Εφαρμοσμνα Μαθηματικ

Εξμηνο: Ε’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Ε


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Το μθημα αυτ θα καλπτει τις ανγκες των φοιτητν οι οποοι α) χρειζεται να αποκτσουν ευρτερες γνσεις σε διφορες περιοχς των μαθηματικν στε να μπορσουν να φρουν εις πρας τις πτυχιακς εργασες τους, οι οποες θα χουν αυτς τις απαιτσεις β) να αποκτσουν τα εφδια για να συμμετσχουν σε ερευνητικ προγρμματα γ) να λβουν τις βσεις για ενδεχμενες μεταπτυχιακς σπουδς. Η λη θα διαμορφνεται σμφωνα με τους γενικτερους στχους και ενδιαφροντα του Τμματος και θα αποτελεται απ αυτοτελες εντητες οι οποες ενδεχομνως να διδσκονται απ διαφορετικ τομα.Ασρματη διδοση μουσικο-ακουστικο σματος

Εξμηνο: Ε’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Ε


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


Ηχοληψα ΙΙΙ

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 5 ρες

Χαρακτρας: ΕΥΠεργραμμα λης: Θεωρητικ μρος και εργαστηριακ μρος


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ SURROUND.


− Θεωρητικ θεμελωση του εν λγω μοντλου και των ομωνμων ηχογραφσεων.

ΜΙΞΗ «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΗΣ» ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.

Ανπτυξη της βαρτητας που χει η αισθητικ, καλλιτεχνικ ″εικνα″ του προντος της μξης. (Μουσικ εδη, ρεματα και τσεις).

Ανπτυξη τρπου / μεθδου εργασας. Αναφορ σε εναλλακτικς μεθδους. μφαση στο τεχνικ μρος της λης διαδικασας.

Περ mastering. Προσδιορισμς των ορων μεταξ μξης και επεξεργασας στο mastering.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ − ΗΧΟΛΗΨΙΑ.

Αναλυτικ περιγραφ της ηχητικς εγκατστασης: Front Of House και Back stage. Απαιτσεις και προδιαγραφς.

Εκτενς ανπτυξη των νων δεδομνων που δεν υπρχουν στο studio. Επισμανση της ανγκης εφαρμογς μιας θεωρας ηχητικν εγκαταστσεων.

ΘΕΩΡΙΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ − ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

- Μελτη χρου σε συνδυασμ με τις ζητομενες προδιαγραφς και δυναττητες της υπ κατασκευν ηχητικς εγκατστασης, στα πλασια του σχετικο budget. Μεθοδολογα.. υπολογισμο EAD, NAG, EPR, κλπ.Ηλεκτρονικ Μουσικ ργανα

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 3 ρες

σκηση: 2 ρες

Χαρακτρας: ΕΥΣτχος του μαθµατος εναι η παρουσαση ιστορικν ηλεκτρονικν μουσικν οργνων καθς και σγχρονων συστηµτων εκτλεσης μουσικς και ειδικτερα η δοµ, οι αρχς λειτουργας τους, η συµπεριφορ σε συνθκες μουσικς παρστασης και οι βασικς αρχς σχεδιασµο και αξιολγησης τους.Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Μουσικ ργανα του 20ου αινα (ηλεκτρονικ) - Ιστορικς Αναφορς και ακροσεις. Νες τεχνικς εκτλεσης των ακουστικν µουσικν οργνων. Επεκτσεις των ακουστικν µουσικν. Ηλεκτρονικ Μουσικ ργανα. Ηλεκτρονικ Μουσικ ργανα. Αρχς λειτουργας. Ιστορικ Στοιχεα, Παραδεγµατα – Ακροσεις. Διαφορς ακουστικν και ηλεκτρονικν µουσικν - Μουσικ ργανα µετ το 1950 - Τεχνικς Συγκεκριµνης Μουσικς στην εκτλεση µουσικς. Live- Electronics. Χρση υπολογιστν στην εκτλεση µουσικς. Συνθετητς - (synthesizers) - Μουσικ πρξη και διδραση - Τα µουσικ ργανα σαν διαδραστικ συστµατα. Συστµατα Μουσικς διδρασης για την εκτλεση µουσικς. (Αρχς Λειτουργας- δοµ- Παραδεγµατα) - Θµατα αντληψης κατ την εκτλεση µουσικς - Το αντιληπτικ σστηµα του ανθρπου. ρια και δυναττητες. Εφαρµογς της γνσης αυτς στο σχεδιασµ µουσικν οργνων. (Haptics- Psychoacoustics- Ergonomics) - Διµεσα ελγχου των συστηµτων εκτλεσης µουσικς -Ιστορικ Στοιχεα. Σγκριση µε τα ακουστικ µουσικ ργανα. Γενικο Τποι Ελεγκτν - Τποι Ελεγκτν - Ειδικτερα διµεσα ελγχου µουσικν συστηµτων -Σχεδιασµς Μουσικν Συστηµτων για την εκτλεση µουσικς - Εισαγωγ. Ιστορικς αναφορς. Θµατα Αξιολγησης - Τεχνικς Αντιστοχησης - (Mapping) - Σχση πρξης ελγχου του χου και παραγµενου χου στα να µουσικ ργανα. Αντιστοχηση παραµτρων των ελεγκτν µε παραµτρους της σε πραγµατικ χρνο σνθεσης του χου στα ψηφιακ µουσικ ργανα - Λογισµικ ελγχου της σνθεσης χου σε πραγµατικ χρνο - Λογισµικ ελγχου της σνθεσης χου σε πραγµατικ χρνο. (Max/Msp, JMax, pd, cps, real-time - Πρωτκολλα επικοινωνας - Πρωτκολλα επικοινωνας µεταξ ηλεκτρονικν µουσικν οργνων και υπολογιστν και µεταξ µερν ενς µουσικο συστµατος εκτλεσης µουσικς. (MIDI- OSC) - ρευνα πνω στα να µουσικ ργανα και συστµατα εκτλεσης µουσικς - Ακαδηµακο φορες και ερευνητικ κντρα. Ετσια Συνδρια. Ορολογα και Βιβλιογραφα. Αναζτηση πηγν και συστματα βιβλιογραφικν αναφορν - Διαδραστικ Μουσικ Συστµατα (Interactive Music Systems) - Εικονικ Μουσικ ργανα (Virtual Musical Instruments). Υβριδικ Συστµατα Εκτλεσης Μουσικς (Hybrid Systems for Music Performance) - ξυπνα Μουσικ ργανα (Intelligent Musical Instruments) - Συνθετικ Μουσικ ργανα (synthetic musical instruments). Χειρονοµιακς λεγχος της µουσικς (Gestural control of music). Hyper-instruments, Meta-instruments, Extended musical instruments.


Εργαστηριακ Μρος (3 ρες)
Εφαρμοσμνη Ακουστικ ΙΙΙ

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 3 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

σκηση: 2 ρες

Χαρακτρας: ΕΥ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Η λη θα αποτελεται απ τις ακλουθες εντητες που εναι ενδεικτικς και σγουρα μερικς να απαιτσουν πνω απ να μθημα:


Εισαγωγ στα δονομενα συστματα, σστημα μζας ελατηρου, η διαφορικ εξσωση της κνησης, λσεις, μιγαδικ πλτη, φσορες - Αποσβνουσες δονσεις. παραδεγματα, σνδεση με το συνηχητ Helmholtz και τα ηλεκτρικ κυκλματα, σνθετα συστματα, συνδυασμο απ πολλς μζες ελατρια συνδεδεμνα εν σειρ παρλληλα - Οδηγομενα συστματα, εξσωση της κνησης, η ννοια της μηχανικς αντστασης και η παροδικ απκριση ενς οδηγομενου συστματος - Σστημα δο βαθμν ελευθερας, ιδιοσυχντητες και κανονικς ιδιομορφς, μηχανικς, ακουστικς και ηλεκτρικς αναλογες, ισοδναμα κυκλματα - Συνεχ συστματα, εξαγωγ της διαφ. εξσωσης της χορδς και οι λσεις της, αρμονικ κματα - Ανακλσεις κυμτων απ σταθερ και ελεθερα κρα. στσιμα κματα - Νξη και κροση της χορδς, αναπαρσταση της λσης, οδηγομενη χορδ, σνθετη μηχανικ αντσταση - Διαμκη κματα σε ρβδους, συνοριακς συνθκες, σνδεση των ιδιομορφν σε χορδς και ρβδους με τις ιδιομορφς της ακουστικς πεσης σε κλειστος ανοικτος σωλνες - Εγκρσια κματα σε λεπτς ρβδους. γενικ λση, συνοριακς συνθκες, λσεις για συγκεκριμνες περιπτσεις, ερεση ιδιοσυχνοττων, παραδεγματα.


Εργαστηριακ μρος (0 ρες):

Το μθημα θα μετατραπε σε μθημα θεωρας και δεν θα περιλαμβνει εργαστριο. Τα περισστερα εργαστρια του μαθματος πως γνεται τρα, θα συμπεριληφθον στο εργαστριο του μαθματος της Ακουστικς ΙΙ, (βλπε αντστοιχη παργραφο).Ειδικ Θματα Μουσικο Προγραμματισμο

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 3 ρες

Χαρακτρας: ΕY


Πρκειται για να μθημα επιλογς, που αποσκοπε στη δημιουργα κιντρων σε σπουδαστς που ενδιαφρονται για τη σνθεση και την επεξεργασα του χου με καθαρ προγραμματιστικς μεθδους. Η διδασκμενη γλσσα προγραμματισμο εναι η Java, εν η μφαση δνεται στις εφαρμογς τις στην αναπαραγωγ και επεξεργασα δεδομνων χου (audio streams).


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Στο εργαστριο οι σπουδαστς αρχικ εξοικεινονται με τη χρση ενς συγκεκριμνου περιβλλοντος ανπτυξης (IDE). Στη συνχεια συγγρφουν απλ προγρμματα, εν απ τα μσα του εξαμνου και μετ ξεκινον να δουλεουν πνω στην τελικ τους εργασα, η οποα θα εναι ατομικ και χει τη μορφ ενς mini project. Καθς το μθημα εναι επιλογς, και ρα ο αριθμς των σπουδαστν περιορισμνος, θα υπρχει η δυναττητα καθοδγησης των φοιτητν για το κθε project ξεχωριστ.


Συστματα Μικροεπεξεργαστν (Microprocessor Systems)

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Y


Στχος του μαθματος εναι η επκταση των γνσεων ψηφιακς σχεδασης σε πιο πολπλοκα ψηφιακ συστματα. Οι φοιτητς θα αναπτξουν δεξιτητες υπολογιστικν συστημτων με εφαρμογς στη σγχρονη τεχνολογα .


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Hardware:

Λειτουργικ στοιχεα συστημτων επεξεργαστν - Εσωτερικ λειτουργα επεξεργαστν με χρση απλν μοντλων, πως Registers, ALU, Control Unit - Βασικ συστματα Bus - Τποι μνημν και οργνωση μνμης - Διευθυνσιοδτηση (Address Coding – Decoding) - Σειριακς και παρλληλες μονδες Ι/Ο - Περιφερειακς μονδες επεξεργαστν.

Software:

Προγραμματισμς σε Γλσσα Μηχανς -Machine Level Programming - Σετ εντολν μικροεπεξεργαστ.

Βασικς κορμς προγρμματος (main program), υπο-ρουτνες , ρουτνες αιτσεως διακοπν (interrupt requests) - Κατανομ υπολογιστικς ισχος στις διφορες διεργασες, ατρμονοι βργχοι, δικλεδες ασφλισης (Watchdog timers).


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)


- Λειτουργα συμβολομεταφραστν (assemblers) γλσσας μηχανς.

- Εξοικεωση με λογισμικ –εργαλεα του κατασκευαστ (Development tools).

- Εφαρμογ υλικο-λογισμικο (firmware) σε αναπτυξιακ συστματα του

κατασκευαστ (Development Systems).

- Ανπτυξη εφαρμογν με χρση της UART περιφερειακς μονδος

- Ανπτυξη εφαρμογν με χρση του Αναλογο-ψηφιακο μετατροπα (A/D

converter)


Μουσικς επιχειρσεις (Νομοθεσα & Μρκετινγκ)

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 4 ρες

Εργαστριο: 0

Χαρακτρας: ΥΕισαγωγ – Γνωριμα με θεμελιδεις νομικς ννοιες πως ενδεικτικ νομοθεσα, νομολογα κ.α. - Δκαιο Πνευματικς Ιδιοκτησας – Θεμελιδη Θματα- Σχετικο νμοι και επιμρους διατξεις - Μελτη πρσφατων δικαστικν αποφσεων και σχετικ πρακτικ εφαρμογ (θσπιση-εφαρμογ ενς νομοθετικο κειμνου) - Πνευματικ και Συγγενικ Δικαιματα - Η εκμετλλευση του ργου σμφωνα με τη σχετικ νομοθεσα - Η διρκεια της προστασας - Μελτη πρσφατων δικαστικν αποφσεων και σχετικ πρακτικ εφαρμογ (προστασα δικαιωμτων) - Οι Διεθνες Συμβσεις - Μελτη Δικαστικν Αποφσεων αλλοδαπν δικαστηρων και σγκριση με την ελληνικ νομολογα - Η Κοινωνα των Πληροφοριν (Γενικ) - Ειδικς κατηγορες ργων (προγρμματα ηλεκτρονικν υπολογιστν, βσεις δεδομνων) - Συνθκες Internet - Κοινοτικ Δκαιο και Νες Τεχνολογες - Πρακτικ εφαρμογ (δεια εκμετλλευσης με μεταββαση δικαιματος) - Μουσικς επιχειρσεις / συμβσεις - Σσταση και εδη επιχερησης / σχετικ νομοθεσα - Συναλλαγς επιχερησης / σχετικ νομοθεσα - Ενδοκοινοτικς και διεθνες συναλλαγς – εφαρμοστο δκαιο - Πρακτικ εφαρμογ (σσταση και λειτουργα μιας επιχερησης. Οι σπουδαστς πρκειται να δημιουργσουν εικονικς επιχειρσεις διαφρων μορφν (προσωπικς, μετοχικς, μονοπρσωπες, πολυπρσωπες κ.α.) και στο πλασιο της λειτουργας τους θα ενημερνουν τον καθηγητ για τις συναλλαγς τους και τις σχετικς ενργειες των εταιριν. τσι χρησιμοποιον λη τη θεωρητικ γνση που απκτησαν απ τη διδασκαλα σε σχετικς πρακτικς εφαρμογς).

Βασικς Αρχς του Μρκετινγκ.

Δεδομνου τι τα πργματα αλλζουν ραγδαα στο χρο των επιχειρσεων, και ο απφοιτος Μουσικς Τεχνολογας χρειζεται να γνωρζει τις Αρχς του Μρκετινγκ αλλ και την επιχειρηματικ νοοτροπα του σμερα γενικτερα. Με τη συγκεκριμνη εντητα του μαθματος οι σπουδαστς διδσκονται τη θεωρα του Μρκετινγκ (θεωρητικ πλασιο) αλλ εξασκονται και στη λψη επιχειρηματικν αποφσεων (μσω εργασιν) που περιλαμβνουν συλλογ και αξιολγηση σχετικν στοιχεων (πρακτικ πλασιο).

Η οργνωση της εντητας του Μρκετινγκ χει ως εξς:

Εισαγωγ στο Μρκετινγκ. Η ννοια, η φιλοσοφα και το περιβλλον του Μρκετινγκ - Το Σστημα Πληροφοριν Μρκετινγκ και η ρευνα Μρκετινγκ - Η Αγοραστικ Συμπεριφορ του Καταναλωτ - Τμηματοποηση και Επιλογ της Αγορς-Στχου - Στρατηγικ του Προντος - Στρατηγικ της Τιμολγησης - Στρατηγικ του Συστματος Διανομς - Στρατηγικ της Επικοινωνας και Προβολς. Κατ τη διρκεια της διδαχς του μαθματος, κθε αρχ και στρατηγικ Μρκετινγκ συνοδεεται απ παραδεγματα γρω απ το αντικεμενο της μουσικς. τσι οι σπουδαστς και με τη διεξαγωγ των σχετικν εργασιν βλπουν στην πρξη κποια εφαρμογ αυτν που θεωρητικ διδσκονται.


Αναλογικ Ηλεκτρονικ ΙΙ

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Ε


Στχος του μαθματος εναι να δσει στο φοιτητ εμβθυνση στη γνση των μοντρνων ηλεκτρονικν συστημτων, στε να μπορε να σχεδισει και να κατασκευσει προχωρημνα ηλεκτρονικ κυκλματα.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Σταθεροποιημνα τροφοδοτικ: Βασικ κυκλματα σταθεροποιητν, χαρακτηριστικ τροφοδοτικν, Ολοκληρωμνα κυκλματα σταθεροποιητν και τυπικς εφαρμογς αυτν.

Μπαταρες και φορτιστς. κκλοι φρτισης – εκφρτισης.

Συστματα αδιλειπτης παροχς τσης (UPS)

Γραμμικ κυκλματα τελεστικν ενισχυτν - εφαρμογς.

Ενεργ φλτρα με χρση τελεστικν ενισχυτν. χαμηλοπερατ , υψηπερατ, και ζωνοπερατ φιλτρα με χρση Sallen-Key, Butterworth και Chebycheff τοπολογιν.

Μη γραμμικ κυκλματα τελεστικν ενισχυτν: ενεργ κυκλματα διδων, συγκριτς, ολοκληρωτς, μετατροπ κυματομορφν, παραγωγ κυματομορφν, Α/D μετατροπας, γενντρια τριγωνικο σματος, ενισχυτικς διατξεις ακουστικν συχνοττων.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες)

Οι Ασκσεις θα περιλαμβνουν:

Κυκλματα Τροφοδοτικν - UPS

Κυκλματα τελεστικν ενισχυτν

Κυκλματα ενεργν φλτρων

Κυκλματα ενισχυτν ακουστικν συχνοττων.

Οι εργαστηριακς ασκσεις θα γνονται σε δο φσεις:

Α) Σχεδαση κυκλματος στον υπολογιστ με χρση λογισμικο προσομοωσης.

Β) Κατασκευ των κυκλωμτων σε bread-board με διακριτ και ολοκληρωμνα στοιχεα και αξιολγηση αυτν.

Πρωτκολλα Mastering

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Ε
Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)Εργαστηριακ μρος (2 ρες)
Ειδικ Τεχνολογικ Θματα

Εξμηνο: ΣΤ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: ΕΠεργραμμα ληςΘεωρητικ μρος (2 ρες)

Η λη θα διαμορφνεται ανλογα με τα τρχοντα ερευνητικ ενδιαφροντα του Τμματος και τις τεχνολογικς εξελξεις. Θα αποτελεται απ αυτοτελες εντητες πνω σε διφορα τεχνολογικ θματα θεωρητικ θματα, οι οποες ενδεχομνως να διδσκονται απ διαφορετικ τομα και τα θματα μπορε να αλλζουν αν εξμηνο. Με το μθημα αυτ παρχεται η ευελιξα στε να μπορον να διδαχθον αντικεμενα απ πολ διαφορετικς περιοχς, τα οποα θα καλπτουν τις τρχουσες εκπαιδευτικς ανγκες αλλ και τις απαιτσεις των διαφρων ερευνητικν προγραμμτων.


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ


Εισαγωγ στην Τεχνολογα της Εικνας

Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 4 ρες

Χαρακτρας: ΕΥ


Το μθημα χει σαν στχο την εισαγωγ των φοιτητν στην τεχνολογα της εικνας (Τηλεραση Κινηματογρφος), με μφαση στο ηχητικ κομμτι των παραπνω τεχνολογιν.

Η λη θα βασιστε στα βιβλα: Τεχνολογα Της Τηλεοπτικς Παραγωγς (Χ. Κ. Κρλος), Σγχρονη Τηλεραση (Π. Βαφειδης), Παραγωγ Video (Herbert Zettl)Περγραμμα ληςΘεωρητικ μρος (2 ρες):


Το μθημα περιλαμβνει τις παρακτω εντητες: Βασικς αρχς Τηλεοπτικο σματος – Εισαγωγ στη Χρωματμετρα & αρχς του γχρωμου σματος – Ευρωπακ και Αμερικνικο σστημα γχρωμου τηλεοπτικο σματος – Εικονολπτες (camera) και συστματα λψης και αναπαραγωγς κινομενης εικνας (CCD, Λυχνες εικνας, Καθοδικς λυχνες εικνας, Οθνες Plasma, TFT, κλπ), Λψη και Επεξεργασα του χου για την Τηλεραση και τον Κινηματογρφο – Τεχνικς και διατξεις φωτισμο – Πρωτκολλα συμπεση του βντεο σματοςΕργαστηριακ μρος (2 ρες):
Σεμινριο

Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 0

σκηση: 4 ρες

Εργαστριο: 0

Χαρακτρας: ΕΥ


Περγραμμα λης

Τα σεμινρια αφορον συγκεκριμνες εργασες που θα τεθον σε ομδες σπουδαστν (ως 4 σπουδαστς σε κθε ομδα). Θα υπρχει τετρωρη εβδομαδιαα παρακολοθηση και επβλεψη, ως και την ολοκλρωση των εργασιν στο τλος του εξαμνου, η οποα θα περιλαμβνει την παρουσασ της σε κποια εκδλωση.


Τεχνικς Μουσικς Παραγωγς


Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 0 ρες

σκηση: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

Χαρακτρας: ΕΥ


Περγραμμα λης


Εργαστηριακ μρος (2 ρες):


Οι εργαστηριακς ασκσεις καταπινονται με την εκμθηση τεχνικν μουσικς παραγωγς που βασζονται στην δημιουργικ χρση συσκευν επεξεργασας audio σματος. Με χρση του συστματος των ProTools γνεται η επδειξη των συγκεκριμνων τεχνικν εν καλπτεται σε θεωρητικ εππεδο και η διαφοροποηση της εκστοτε τεχνικς σε αναλογικς συσκευς. Τεχνικ Reversed Reverb. Επεξεργασα προηχογραφημνου ηχητικο υλικο, και παρουσαση των συνηθστερων εφαρμογν με παραδεγματα. Τεχνικ Rhythmic Delay. Υπολογισμς tempo μουσικο υλικο και αναγωγ παραμτρων μτρου, tempo, και ρυθμικν αξιν σε μονδες ms. Αναφορ σε θματα φους ρυθμο (feel) σε σχση με διαφορετικ μουσικ ρεματα. Τεχνικ Ducking. Διαχεριση ντασης ηχητικο υλικο με τη χρση του Key Input στον Compressor. Τεχνικ Chopping. Επεξεργασα ηχητικο υλικο με τη χρση του Key Input στο Noise Gate με σκοπ την δημιουργα ρυθμικν φρσεων. Αντικατσταση προηχογραφημνου υλικο απ ηχητικ δεγματα (samples) με χρση διαφορετικν αλγορθμων. (ProTools Sound Replacer, αλγριθμοι μετατροπς audio σε midi). Τεχνικ double tracking. Τρποι κατασκευς πολλαπλν εγγραφν ηχητικο υλικο και χρση αυτν. Τεχνικ Time Stretch/Compress. Επεξγηση λειτουργας αλγορθμων ψηφιακς επεξεργασας, τρποι εφαρμογς. Τεχνικ επεξεργασας προηχογραφημνου υλικο και πρακτικς αντικατστασης-διρθωσης φρσεων, λειτουργες audio quantizing. Ακραση παραδειγμτων απ το χρο της παγκσμιας δισκογραφας που να επιδεικνουν την χρση των παραπνω τεχνικν και επεξγηση – σχλια επ των παραδειγμτων. Η λη του εργαστηρου εξετζεται με την παρδοση ατομικν ασκσεων που επιδεικνουν την κατανηση και πρακτικ σκηση στα τεχνικς που κλυψε η λη του εργαστηρου εν λειτουργον και ελεθερα εργαστρια κθε εβδομδα για την τριβ (πρακτικ σκηση) στα θματα που καλπτει το κθε εργαστριο.Συστματα Πολυκναλης Ψηφιακς Επεξεργασας χου


Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 4 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

Χαρακτρας: ΕΥ


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


Επεξγηση βασικν διαφορν λειτουργας αναλογικν – ψηφιακν συστημτων διαχερισης audio πληροφορας. Βασικς μθοδοι ψηφιακς κωδικοποησης του χου. Φαινμενο alias. Επεξγηση, ανλυση προβλημτων που προκπτουν απ αυτ και τρποι αντιμετπισης του. Κβαντοποηση ντασης ηχητικο σματος κατ την ψηφιοποηση. Επεξγηση διαδικασας και ανλυση προβλημτων πως quantizing distortion. Ανλυση παραμτρων πως, bitrate, dither, dynamic range, dBFS. Λσεις προβλημτων που προκπτουν κατ την ψηφιοποηση. Επεξγηση ρων πως Oversampling, Δ/Σ Modulation, noise-shaping κ.λ.π. Μσα εγγραφς-αναπαραγωγς ψηφιακο audio σματος, Stationary Head Tape Recorders, Rotary Head Cassette Recorders, Scsi/Firewire H/D, προτερματα, μειονεκτματα, κατασκευαστς. Ψηφιακ interfaces μετδοσης audio πληροφορας, SPDIF, TDIF, AES/EBU, ADAT Optical, χαρακτηριστικ. WORD CLOCK χρονισμς. Επεξγηση, ανλυση προβλημτων που προκπτουν απ λλειψη αυτο και μθοδοι συνδεσμολογας. Control Rooms, αναφορ σε βασικος τπους κατασκευς αυτν, επεξγηση διαφορν, πλεονεκτματα – μειονεκτματα.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες):


Οι εργαστηριακς ασκσεις καταπινονται με την εκμθηση συστημτων πολυκναλης ψηφιακς επεξεργασας χου (DAW) που με χρση του συστματος των ProTools καλπτονται οι βασικς παρμετροι εγκατστασης και λειτουργας ττοιων συστημτων. Περιγραφ DAW συστματος, λογισμικ, περιφερειακ Hardware, διασνδεση. Ψηφιακ Interface, εσοδοι ξοδοι, αναλογικ-ψηφιακ εσοδος-ξοδος σματος. Επιφνεια MIX. Δημιουργα Project, τποι καναλιν (tracks). Επιφνεια EDIT. Εργαλεα διαχερισης ηχητικς πληροφορας, menu edit. Επιφνεια Insert, Επιφνεια Send, τποι Plugins, βασικς παρμετροι λειτουργας. Διασνδεση περιφερειακν ψηφιακν συσκευν επεξεργασας χου, word clock χρονισμς, Συγχρονισμς με χρση SMPTE, MTC. Λειτουργες non-destructive record, διαχεριση audio πληροφορας και αποθηκευτικο χρου συστματος. Automation. Remote controllers, πρωτκολλα διασνδεσης, βασικς λειτουργες. Διευθτηση audio data, δημιουργα backup, μεταφορ δεδομνων σε διαφορετικς πλατφρμες, θματα συμβαττητας. Η λη του εργαστηρου εξετζεται με την παρδοση ατομικς εργασας που περιλαμβνει την κατανηση και πρακτικ σκηση στα τεχνικ θματα που κλυψε η λη του εργαστηρου εν λειτουργον και ελεθερα εργαστρια κθε εβδομδα για την τριβ (πρακτικ σκηση) στα θματα που καλπτει το κθε εργαστριο.


Εισαγωγ στην Παιδαγωγικ

Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 0

Εργαστριο: 0

Χαρακτρας: Υ


Περγραμμα λης

Το μθημα επιχειρε μια εισαγωγ στην επιστμη της Παιδαγωγικς μσα απ την μελτη γενικν ζητημτων που αφορον στην εκπαιδευτικ διαδικασα, αλλ και ειδικτερα θα καλυφθον και θματα που αφορον στην μουσικ εκπαιδευτικ διαδικασα.Αισθητικ των τεχνν

Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 0

Εργαστριο: 0

Χαρακτρας: Υ


Σκοπς του μαθματος εναι η διαμρφωση μιας αντικειμενικς μουσικς αισθητικς στους σπουδαστς μσω της εκμθησης των βασικν αισθητικν θεωριν και κοινωνικοπολιτισμικν εξελξεων απ την Αρχαα Ελλδα ως τη σγχρονη εποχ οι οποες οδγησαν στη διαμρφωση της Μουσικς Τχνης πως την ξρουμε σμερα.


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)


- Ιστορα των αισθητικν θεωριν: Φιλοσοφικς προσεγγσεις σον αφορ τις Τχνες καλπτοντας λες τις ιστορικς περιδους (απ τον Πλτωνα και τον Αριστοτλη, τους μεταγενστερους κλασσικος φιλοσφους, το μεσαωνα, την αναγννηση και το Διαφωτισμ, τον Γερμανικ ιδεαλισμ και τον ρομαντισμ, ως και τις σγχρονες τσεις του 20ου αινα).

- Ιστορα των Μουσικν Αισθητικν θεωριν: Φιλοσοφικς προσεγγσεις που αφορον θματα αρμονας, κφρασης, μμησης, ρομαντισμο, ρεαλισμο, φορμαλισμο, αυτονομας, σημειολογας και φαινομενολογας στη Μουσικ λων των ιστορικν περιδων (απ Αρχαα Ελλδα ως και σμερα) σε μια κριτικ σγκριση με τις υπλοιπες Τχνες (π.χ. ζωγραφικ, θατρο, ποηση).

- Κοινωνιολογα της Μουσικς: Ζητματα που αφορον την εξλιξη της Μουσικς Τχνης σε σχση με την κοινωνικ εξλιξη και την ανπτυξη λλων Τεχνν και Επιστημν (π.χ. εφαρμογ Πυθαγρειων μαθηματικν στη Μουσικ, επδραση Τεχνολογας στα χαρακτηριστικ της Μουσικς, δημοφιλς-pop-μουσικ, διαμρφωση νων σγχρονων ειδν μουσικς, διαπολιτισμικς συγχωνεσεις και δημιουργα μουσικν ειδν). Προτεινμενα βιβλα:

Monroe C. Beardsley (1989). Η Ιστορα των Αισθητικν Θεωριν.

Εκδσεις Νεφλη.

Eduard Lippman (1992). History of Western Musical Aesthetics. U of

Nebraska Press.

Theodor W. Adorno (1997). Η Κοινωνιολογα της Μουσικς. Εκδσεις

Νεφλη.


Συστματα Φωτισμο

Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: ΕΠεργραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Το μθημα αυτ χει σαν σκοπ να εισαγγει τους φοιτητς στην εξειδικευμνη τεχνολογα και στις εφαρμογς των φωτιστικν συστημτων που χρησιμοποιονται στις μουσικς εγκαταστσεις, την τηλεραση, το θατρο και τον κινηματογρφο και εναι σε μεση σχση με τις ηχητικς εγκαταστσεις. Το μθημα θα περιλαμβνει τις παρακτω εντητες:

Διατξεις λεγχου ηλεκτρικς ισχος (dimmers) – Αναλογικ πρωτκολλα ελγχου – Ψηφιακ πρωτκολλο ελγχου (DMX512) – Τεχνολογα και χρση των σγχρονων διατξεων φωτισμο (Κονσλες φωτισμο, Color changers, Moving Heads, Scanners, Lasers κλπ) – Βασικς αρχς εγκατστασης και διευθυνσιοδτησης.


Εργαστηριακ μρος (2 ρες):
Στοιχεα Ψυχοακουστικς

Εξμηνο: Ζ

Θεωρα: 2 ρες

Εργαστριο: 0 ρες

σκηση: 0 ρες

Χαρακτρας: Ε


Σκψη για νεοεισαγμενο μθημα επιλογς. Θα κριθε στο τλος αν υπρχει ανγκη για ολκληρο μθημα με αυτ το αντικεμενο, αφο αρκετ στοιχεα ψυχοακουστικς θα διδσκονται στην Ακουστικ ΙΙΙ (η λη που αφορ την Ψυχοακουστικ και προτενεται εκε μπορε να αυξηθε).


Περγραμμα λης


Θεωρητικ μρος (2 ρες)

Η λη θα καλπτεται απ σημεισεις, απ φωτοτυπες στην Αγγλικ γλσσα και αποσπασματικ απ το βιβλο του Δ. Σκαρλτου. Θα περιλαμβνει τις εξς εντητες:

1) Επεξεργασα της πληροφορας στο ανθρπινο σστημα ακος, 2) Ηχητικ επικλυψη: Επικλυψη καθαρν τνων απ θρυβο (ευρεας και στενς ζνης), επικλυψη καθαρν τνων απ καθαρος τνους, χρονικ φαινμενα και επικλυψη 3) Τονικ ψος: Το τονικ ψος καθαρν τνων, μοντλα φασματικο τονικο ψους, μοντλα εικονικο τονικο ψους, χρονικ φαινμενα και τονικο ψος, τονικ ψος του θορβου, η νταση του τονικο ψους, 4) Κρσιμες ζνες: Μθοδοι προσδιορισμο της κρσιμης ζνης, η στθμη της κρσιμης ζνης και η στθμη διγερσης της. 5) Ελχιστες αντιληπτς διαφορς (ΕΑΔ): Οι ΕΑΔ των αλλαγν του πλτους και των διαφορν στθμης, οι ΕΑΔ σε σχση με τη συχντητα και τη φση, επδραση της μερικς ηχητικς επικλυψης στις ΕΑΔ. 6) Ακουσττητα: Στθμη ακουσττητας, η φασματικ επδραση, χρονικ φαινμενα και ακουσττητα, ειδικ ακουσττητα, θροιση ακουστοττων (φασματικς και χρονικς), μτρηση της ακουσττητας. 7) Οξτητα και τραχτητα των χων: Μοντλα οξτητας και τραχτητας των χων, η ασθηση του ευχριστου χου, 8) Υποκειμενικς διρκειες και ρυθμς 9) Διχωτικ ακο: Ελχιστη αντιληπτ διαφορ διακουστικς χρονικς καθυστρησης, στθμες διαφορν στη διχωτικ ηχητικ επικλυψη, ασθηση των παρπλευρων χων, ηχητικς εντοπισμς. 10) Περιοχς εφαρμογν λων των ανωτρω.
Εργαστηριακ μρος:

Το μθημα δεν εναι απαρατητο να περιλαμβνει εργαστριο. Αν αποφασιστε να περιλαμβνει, μπορον να γνουν 4-5 εργαστρια και μα εργασα (project) απ κθε φοιτητ. Τα εργαστρια υπρχουν δη και εναι τα εξς: Η ακουσττητα και η μτρηση της και λλα 3-4 εργαστρια κθε να εκ των οποων περιλαμβνει ειδικς πειραματικς ακροσεις για την παρατρηση και ανλυση αρκετν ψυχοακουστικν φαινομνων.


Ηχητικ κλυψη συναυλιν

Εξμηνο: Ζ

Θεωρα: 0

σκηση: 0 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

Χαρακτρας: ΕΠεργραμμα λης


Εκτεταμνη πρακτικ εξσκηση των φοιτητν πνω στην ηχητικ κλυψη συναυλιν υπ πραγματικς συνθκες. Οι φοιτητς θα αντιμετωπζουν και θα εξασκονται σε διαφορετικς περιπτσεις μουσικν σχημτων και συνθηκν.Αναλογικ Ηλεκτρονικ ΙΙ

Εξμηνο: Ζ’

Θεωρα: 2 ρες

σκηση: 0 ρες

Εργαστριο: 2 ρες

Χαρακτρας: ΕΠεργραμμα λης


Σταθεροποιημνα τροφοδοτικ: Βασικ κυκλματα σταθεροποιητν, χαρακτηριστικ τροφοδοτικν, Ολοκληρωμνα κυκλματα σταθεροποιητν και τυπικς εφαρμογς αυτν.

Μπαταρες και φορτιστς. Κκλοι φρτισης – εκφρτισης.

Συστματα αδιλειπτης παροχς τσης (UPS)

Γραμμικ κυκλματα τελεστικν ενισχυτν - εφαρμογς.

Ενεργ φλτρα με χρση Τελεστικν ενισχυτν. Χαμηλοπερατ , υψηπερατ, και ζωνοπερατ φιλτρα με χρση Sallen-Key, Butterworth και Chebycheff τοπολογιν.

Μη γραμμικ κυκλματα τελεστικν ενισχυτν: ενεργ κυκλματα διδων, συγκριτς, ολοκληρωτς, μετατροπ κυματομορφν, παραγωγ κυματομορφν, Α/D μετατροπας,

Γενντρια τριγωνικο σματος.


Εργαστηριακ μρος


Ασκσεις που περιλαμβνουν:

Κυκλματα Τροφοδοτικν - UPS

Κυκλματα τελεστικν ενισχυτν

Κυκλματα ενεργν φλτρων


Οι εργαστηριακς ασκσεις θα γνονται σε δο φσεις:


Α) Σχεδαση κυκλματος στον υπολογιστ με χρση λογισμικο προσομοωσης.


Β) Κατασκευ των κυκλωμτων σε bread-board με διακριτ και ολοκληρωμνα στοιχεα και αξιολγηση αυτν.