Σύστημα Πτυχιακών Εργασιών

Σύστημα Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών (πρόσβαση για εκπαιδευτικό προσωπικό)

Σύστημα Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών (πρόσβαση για φοιτητές)