Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

01 Λυράκης Εμμανουήλ Γρ. ΕΤEΠ, 2ος ορ. Εργαστ., ΣΔΟ 2810-379667 mlyrakis@staff.teicrete.gr
02 Αρακαδάκης Γιώργος Γρ. ΕΤEΠ, 2ος ορ. Εργαστ., ΣΔΟ 2810-379672 gear@staff.teicrete.gr
03 Καροφυλλάκης Κανάκης Γρ. ΕΤEΠ, 2ος ορ. Εργαστ., ΣΔΟ 2810-379653 kanakis@staff.teicrete.gr