Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης έχει την παρακάτω δομή:

  • Τα πρώτα πέντε εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν αποκλειστικά υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  • Στο έκτο και στο έβδομο εξάμηνο υπάρχουν από τρία υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει δύο από κάθε εξάμηνο. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του απαραίτητου αριθμού μαθημάτων επιλογής, ο φοιτητής μπορεί επίσης να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία.
  • Στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, σε χώρους εργσίας με δραστηριότητα σχετική με τις κατευθύνσεις και τα αντικείμενα των σπουδών του Τμήματος, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Η κατανομή των μαθημάτων κορμού στα εξάμηνα σπουδών έγινε με βάση την ακαδημαϊκή λογική της «βαθμιδωτής κατανομής της γνώσης» όπου μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων αποτελούν υπόβαθρο για μαθήματα επόμενων εξαμήνων, ώστε να διασφαλιζεται η ομαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης στο Τμήμα. Τα μαθήματα επιλογής («Επιλογής Υποχρεωτικά») επίσης βασίζονται σε υπόβαθρο που σε μεγάλο ποσοστό παρέχεται από μαθήματα διδασκόμενα σε προηγούμενα εξάμηνα.Σε ειδικές περιπτώσεις αδυναμίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων επιλογής, το Τμήμα είναι δυνατό να αναστείλει την πραγματοποίηση μέρους αυτών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.Γενικά, τα μαθήματα, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία μαθήματος διακρίνονται σε:

Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικο (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)

Κατηγορία μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου (ΓΥ), Ειδικού Υποβάθρου (ΕιδΥ)

Σε όλα τα μαθήματα έχουν αποδοθεί πιστωτικές μονάδες και έχει υπολογιστεί ο αντίστοιχος φόρτος εργασίας των φοιτητών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που δηλώνει και παρακολουθεί ο φοιτητής κάθε εξάμηνο είναι τριάντα (30), ενώ για την αποφοίτηση απαιτείται η συλλογή 240 πιστωτικών μονάδων, εκ των οποίων 20 προέρχοναι από την πτυχιακή εργασία και 10 από την πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα είτε είναι αμιγώς θεωρητικά, είτε περιέχουν και εργαστηριακό μέρος, η παρακολούθηση του οποίου είναι υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η συμμετοχή στις εξετάσεις του εργαστηρίου, σύμφωνα με τον κανονσιμό σπουδών του Τμήματος. Σε αρκετά μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών υπάρχουν επίσης διδακτικές ώρες αφιερωμένες σε ασκήσεις πράξεις οι οποίες συνδυάζονται με το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα (χωρίς πιστωτικές μονάδες), από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ή από Προγράμματα Σπουδών άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής του ΤΕΙ Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ. Τα μαθημάτα αυτά, μετά την επιτυχή τους παρακολούθηση όπως αυτή αποτυπώνεται με τη βαθμολογία στις εξετάσεις, αναφέρονται στα πιστοποιητικά σπουδών του απόφοιτου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μαρκουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο:    28210-23.057

markoulaki@hmu.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.