Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Παραρτήματος Χανίων, του ΤΕΙ Κρήτης προτείνονται στην απόφαση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από 19 Δεκεμβρίου 2008.
 
« [1] Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύνανται να απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων,

στον ιδιωτικό και  Δημόσιο τομέα:

• Με μετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερμικού και υδατικού δυναμικού περιοχών, καθώς και περιβαλλοντικών παραμέτρων, μεμονωμένα, ή συμμετέχοντας σε ερευνητικές ομάδες, συντάσσοντας σχετικές μελέτες κατά περίπτωση.
• Με τη διερεύνηση, εντοπισμό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών πόρων, εκπονώντας σχετικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες.
• Με την ανάπτυξη και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
• Με το σχεδιασμό και την υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Με την κατασκευή και την υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων.
• Με τον σχεδιασμό, κατασκευή και την υποστήριξη μονάδων επεξεργασίας και εμφιάλωσης πόσιμου νερού.
• Με τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων.
• Με τη μελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές.
• Με τη σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). θεματικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS κλπ.

[2] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα και με την προηγούμενη παράγραφο, αυτόνομα και χωρίς περιορισμούς, στα ακόλουθα ενδεικτικά αντικείμενα και δραστηριότητες:

• Καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων του ηλιακού, αιολικού, γεωθερμικού και υδατικού δυναμικού περιοχών.
• Λειτουργία εργαστηρίων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών παρακολούθησης, πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
• Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εντοπισμού με σύγχρονες γεωφυσικές και υδρογεωλογικές μεθόδους,
αξιολόγηση υδατικών πόρων, καθώς και μελέτες σχετικές με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, της επιφάνειας του εδάφους και του υπεδάφους.
• Σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) και την εφαρμογή γεωπληροφοριακών τεχνικών παρακολούθησης του δυναμικού των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, της ποιότητας του περιβάλλοντος, του δυναμικού των υδατικών πόρων και των φυσικών καταστροφών.
• Μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).
• Σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη μελέτης, κατασκευή και υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
• Σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη μελέτης, κατασκευή και υποστήριξη μονάδων επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού και εργαστηριακών μονάδων ποιοτικού ελέγχου υδατικών πόρων.
Σχεδιασμό, εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων που αφορούν τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
• Εκπόνηση και επίβλεψη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών.
• Σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) όπως θεματικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS κλπ.

[3] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα που απορρέει από το γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι.

[4] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] δραστηριοποιούνται:

• Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.
• Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 3, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.
• Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου με βάση τις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί μελετών Δημοσίων Έργων, με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:

– Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.
– Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία.
– Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία
• Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών, στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης, είτε συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα, με δυναμικό μονάδων αντίστοιχο με την εμπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.
Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.

[5] Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου [1]:

• Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
• Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς ποιοτικού ελέγχου σχετικών με την ειδικότητά τους.
• Δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
• Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
• Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να δραστηριοποιούνται και να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε επιχειρήσεις και φορείς με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την ειδικότητά τους, όπου και όπως ορίζεται από τις ισχύουσες σε κάθε περίπτωση σχετικές διατάξεις.
• Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά ανφερόμενα παραπάνω, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας και καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.»
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μαρκουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο:    28210-23.057

markoulaki@hmu.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.