Μεταβατικές Διατάξεις

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπεται να εφαρμοστεί σταδιακά από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, αμέσως μετά την έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ Κρήτης και την ΑΔΙΠ. Συνεπώς, θα υπάρχει σταδιακή αντικατάσταση των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών από αυτά του νέου προγράμματος, με ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά από επτά εξάμηνα από την έναρξη της εφαρμογής του. Μετά την κατάργηση των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος, οι παλιοί φοιτητές οι οποίοι οφείλουν κάποια από αυτά τα μαθήματα, μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης που ακολουθεί.

Πίνακας 1. Αντιστοίχηση μαθημάτων του παλαιού Προγράμματος Σπουδών με μαθήματα του νέου Προγράμματος
 

Νέο πρόγραμμα σπουδών Παλιό πρόγραμμα σπουδών
1ο εξάμηνο  
Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι Μαθηματικά Ι (1ο εξ)
Γενική Χημεία Χημεία Ι (1ο εξ)
Γενική Φυσική Φυσική (1ο εξ)
Πληροφορική Πληροφορική Ι (1ο εξ)
Συστήματα CAD/CAM Σχέδιο - CAD (1ο εξ)
Διαχείριση Οικοσυστημάτων Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον (4ο εξ)
2ο εξάμηνο  
Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ Μαθηματικά ΙΙ (2ο εξ)
Φυσική για Μηχανικούς Περιβάλλοντος Μετρολογία (4ο εξ)
Περιβαλλοντική Γεωλογία Γεωλογία (3ο εξ)
Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία και Βιοχημεία Χημεία ΙΙ εργαστήριο (με το εργ. του νέου μαθ.)
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία  
Σχέδιο για Μηχανικούς Περιβάλλοντος  
3ο εξάμηνο  
Περιβαλλοντική Στατιστική και Αναλυτική Μετρολογία Περιβαλλοντική Στατιστική Ι (2ο εξ)
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Τεχνική Θερμοδυναμική (2ο εξ)
Περιβαλλοντική Ενόργανη Ανάλυση Χημεία ΙΙ Θεωρία (2ο εξ)
Εισαγωγή στη Γεωφυσική  
Έλεγχος Ποιότητας Νερού Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Νερού (7ο εξ)
Τεχνική Μηχανική και Κατασκευές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες (3ο εξ)
Αγγλικά  
4ο εξάμηνο  
Περιβαλλοντική Εδαφολογία Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος (6ο εξ)
Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (5ο εξ)
Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων (5ο εξ)
Οικολογικός Σχεδιασμός  
Μηχανική Ρευστών στο Περιβάλλον Φαινόμενα Μεταφοράς (4ο εξ)
Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωφυσική Γεωφυσική (4ο εξ)
5ο εξάμηνο  
Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων  
Ατμοσφαιρική ρύπανση (Υ) Ατμοσφαιρική Ρύπανση (6ο εξ)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Υ) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS (3ο εξ)
Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία (6ο εξ)
Επεξεργασία Νερού Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού (7ο εξ)
Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι (5ο εξ)
6ο εξάμηνο  
Φυσικοχημικές Διεργασίες (ΕΥ)  
Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υ)  
Τηλεπισκόπιση (Υ) Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας (6ο εξ)
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΥ) Διαχείριση Υδατικών Πόρων (7ο εξ)
Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων ΑΠΕ (ΕΥ) Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων ΑΠΕ (7ο εξ)
Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ (Υ) Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ (6ο εξ)
Οικολογία (ΕΥ) Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία (2ο εξ)
Φυσικές Καταστροφές και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (ΕΥ) Φυσικές Καταστροφές (6ο εξ)
7ο εξάμηνο  
Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας (ΕΥ)  
Ενεργειακή Διαχείριση και Εξοικονόμιση Ενέργειας (ΕΥ) Ενεργειακή Οικονομία (4ο εξ)
Αποκατάσταση Υδατικών και Εδαφικών Πόρων (Υ)  
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ (ΕΥ) Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων (7ο εξ)
Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στις Γεωεπιστήμες (ΕΥ)  
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Υ) Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (7ο εξ)
Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα (ΕΥ) Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα (7ο εξ)
Υδρογεωλογία (Υ) Υδρογεωλογία (5ο εξ)
ΤεχνικήΣεισμολογία (ΕΥ)  

Μαθήματα του παλαιού Προγράμματος Σπουδών που δεν είναι δυνατό λόγω διαφορετικότητας στα γνωστικά αντικείμενα να αντιστοιχιθούν με μαθήματα του νέου Προγράμματος (μαθήματα της δεύτερης στήλης του Πίνακα 2) μπορεί μετά την κατάργησή τους να αντικατασταθούν με κάποιο από τα μαθήματα του νέου Προγράμματος που περιέχονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 2, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Μπορούν να επιλεγούν μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών τα οποία δεν έχουν ήδη δηλωθεί προς αντιστοίχηση με άλλα μαθήματα του παλαιού Προγράμματος Σπουδών. Δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχηθεί μάθημα του νέου Προγράμματος Σπουδών σε περισσότερα από ένα μαθήματα του παλαιού.
2. Τα μαθήματα που επιλέγονται στον Πίνακα 2 πρέπει να έχουν τουλάχιστο ίδιο αριθμό διδακτικών μονάδων με τα μαθήματα που αντικαθιστούν.
3. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την αποφοίτηση δεν μπορεί να είναι μικρότερο απο 240, περιλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης.

Πίνακας 2. Μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών (αριστερή στήλη) που διατίθενται για αντιστοίχιση με υπολοιπόμενα μαθήματα του παλαιού Προγράμματος Σπουδών (δεξιά στήλη). (Σημείωση: Τα μαθήματα της δεξιάς στήλης καταργούνται. Δεν αντιστοιχίζονται απόλυτα με τα μαθήματα της αριστερής στήλης).
 

Μαθήματα νέου Προγράμματος Σπουδών Υπολοιπόμενα μαθήματα παλαιού Προγράμματος Σπουδών
Διαχείριση Οικοσυστημάτων (1ο εξ) Ενέργεια Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι (1ο εξ)
Τεχνική Μηχανική και Κατασκευές (3ο εξ) Ηλεκτρικά Κυκλώματα (2ο εξ)
Εισαγωγή στη Γεωφυσική (3ο εξ) Πληροφορική ΙΙ (2ο εξ)
Μηχανική Ρευστών στο περιβάλλον (4ο εξ) Αναλογικά-Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3ο εξ)
Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υ) (6ο εξ) Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των ΦΠ (3ο εξ)
Οικολογία (6ο εξ) Μικροελεγκτές (3ο εξ)
Αποκατάσταση Υδατικών και Εδαφικών Πόρων (Υ) (7ο εξ) Μετεωρολογία - Κλιματολογία (5ο εξ)
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Υ) (7ο εξ) Περιβαλλοντική Νομοθεσία (5ο εξ)
Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στις Γεωεπιστήμες (ΕΥ) (7ο εξ) Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου (5ο εξ)
Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας (7ο εξ) Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Αντλήσεων (5ο εξ)
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ (ΕΥ) (7ο εξ) Περιβαλλοντική Διοίκηση (6ο εξ)

Οι φοιτητές που τελούν υπό αναστολή σπουδών, κατά την επαναδραστηριοποίησή τους εντάσσονται στο νέο ή στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Εάν πήραν αναστολή κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, κατά την επιστροφή τους εντάσσονται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Εάν πήραν αναστολή κατά το τρίτο ή μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους εντάσσονται στο παλαιό Π.Σ.
3. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος: 40/26-4-2017 (Μεταβατικές Διατάξεις).
  Α) Φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ή δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό, σε κανένα μάθημα του παλιού Π.Σ., μπορούν να μεταφερθούν στο νέο Π.Σ.
   Β) Φοιτητές που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με το παλιό Π.Σ., έως το 2020, επειδή το παλιό Π.Σ. επικαλύπτεται από το νέο, μπορούν επίσης να μεταφερθούν στο νέο Π.Σ., με τις εξής προϋποθέσεις:
   - Τα μαθήματα (ή μέρος των μικτών μαθημάτων) του παλιού Π.Σ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και αντιστοιχίζονται με μαθήματα του νέου Π.Σ., να τους αναγνωρίζονται στο νέο Π.Σ.
   - Τα μαθήματα (ή μέρος των μικτών μαθημάτων) του παλιού Π.Σ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και δεν αντιστοιχίζονται με μαθήματα του νέου Π.Σ., να τους καταχωρούνται ως Προαιρετικά.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (κα Γ. Μαρκουλάκη) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ!!!

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μαρκουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο:    28210-23.057

markoulaki@hmu.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.