Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και κίνδυνοι -
Master in Geoenviromential Resources and Risks.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την 8η Οκτωβρίου 2018, στη Γραμματεία του Προγράμματος, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωμανού 3 Χαλέπα, Χανιά 73133 με την ένδειξη «ΠΜΣ Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι»  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού 18/19

   

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος αφορά στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων & την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν:

 
 • Τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,
 • Tις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • Την προστασία του περιβάλλοντος, τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης,
 • Τη γεωφυσική και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη γεωπληροφορική, την αειφόρο ανάπτυξη και
 • Τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές τεχνολογίες
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες της ίδιας ή άλλων ειδικοτήτων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα σε:
 
 • Μετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερμικού και υδάτινου δυναμικού περιοχών, καθώς και περιβαλλοντικών παραμέτρων, μεμονωμένα, ή συμμετέχοντας σε ερευνητικές ομάδες, συντάσσοντας σχετικές μελέτες κατά περίπτωση.
 • Διερεύνηση, εντοπισμό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών πόρων, εκπονώντας σχετικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
 • Σχεδιασμό και υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων
 • Έλεγχο ποιότητας αερίων, υγρών και εδαφικών περιβαλλοντικών δειγμάτων
 • Σχεδιασμό, κατασκευή και υποστήριξη μονάδων επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού.
 • Εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων.
 • Μελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές.
 • Σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), θεματικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS.
Τόσο η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, όσο και το περιεχόμενο των παρεχόμενων μαθημάτων και εργαστηρίων πρέπει αφενός να διασφαλίζουν την απόκτηση του απαραίτητου γνωσιακού υποβάθρου στους αποφοίτους, ώστε αυτοί να δίνουν τη μάχη του ανταγωνισμού με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές στην ολοένα και απαιτητικότερη αγορά εργασίας, και αφετέρου να ακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις σε διεθνές πεδίο. Το τελευταίο καθιστά απαραίτητη την επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα. Η εφαρμογή σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών, συνδεδεμένου τόσο με τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και τα ερευνητικά επιτεύγματα όσο και με τις απαιτήσεις της αγοράς όπως αυτές διαμορφώνονται, αποτελεί ανελαστική ανάγκη για τη σωστή λειτουργία ενός ακαδημαϊκού Τμήματος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει εκπονήσει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών μέσα στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και τις κατευθύνσεις του, όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω.Ταυτόχρονα, εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων καθώς και τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, στο νέο προτεινόμενο ΠΣ έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές υποδείξεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησηςτου Τμήματος που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012.
Σχολή: 
Εφαρμοσμένων Επιστημών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μαρκουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο:    28210-23.057

markoulaki@hmu.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.