Ανταλλαγές Φοιτητών

Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών σχέσεων για την προβολή του ΤΕΙ στο εξωτερικό και συντονίζει όλες τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, στα πλαίσια Διεθνών και κυρίως Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ειδικότερα το Τμήμα είναι υπεύθυνο για:

  • Τη σύναψη Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας με εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις του εξωτερικού, στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS (LLP/ERASMUS), που αφορά ανταλλαγές φοιτητών, καθώς και μετακινήσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.
  • Τη γραμματειακή υποστήριξη και διαχείριση των οικονομικών του προγράμματος.
  • Τη συνεχή ενημέρωση όλων των μελών του ΤΕΙ για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις δυνατότητες που παρέχουν αυτά στους ενδιαφερόμενους, με την διοργάνωση ημερίδων και την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.
  • Την πληροφόρηση, ενθάρρυνση, καθοδήγηση και οργάνωση της μετακίνησης των εξερχομένων φοιτητών, καθώς και την άμεση παρακολούθηση και φροντίδα κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό.
  • Την οργάνωση της υποδοχής των εισερχομένων φοιτητών και την παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών τους, καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους (θέματα υγειονομικής περίθαλψης, χώρου εργασίας, έκδοσης Βίζας, κ.λ.π.)
  • Την οργάνωση της υποδοχής και διαμονής των προσκεκλημένων καθηγητών που επισκέπτονται το Ίδρυμα για διδασκαλία ή έρευνα.
  • Τη διοργάνωση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα για τους εισερχόμενους φοιτητές και καθηγητές.
  • Την τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας, τη διενέργεια των απαιτούμενων μεταφράσεων που αφορούν τους μετακινούμενους φοιτητές σε συνεργασία με τους συνδέσμους των Τμημάτων.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συνδεθείτε στην νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης:  http://www.teicrete.gr/iro/

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email