Πτυχιακή Εργασία

Πρότυπη φόρμα περιληπτικού πλάνου υποβολής πτυχιακής εργασίας προς έγκριση από τη γενική συνέλευση ή τον προϊστάμενο του τμήματος. Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το Σχεδιάγραμμα συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

Προτεινόμενοι τύποι αρχείων συνοδευτικού υλικού πτυχιακών εργασιών
Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι τύποι αρχείων, οι οποίοι θα πρέπει να προτιμώνται κατά την κατάθεση συνοδευτικού υλικού πτυχιακών εργασιών των φοιτητών. Επιλέχθησαν οι τύποι αυτοί δεδομένου ότι θεωρούνται τεχνολογικά ώριμοι και καλά τεκμηριωμένοι, διευκολύνοντας έτσι την διατηρησιμότητα των τεκμηρίων ενός αποθετηρίου. Στον ίδιο πίνακα, περιλαμβάνονται και κάποιοι λιγότερο κοινοί τύποι αρχείων, μεταξύ των οποίων μορφότυπα εγγράφων, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, εικόνων και βίντεο.

Τύπος MIME Περιγραφή Καταλήξεις Συνιστάται
application/marc MARC marc, mrc marc, mrc
application/msword Microsoft Word doc pdf
application/pdf Adobe PDF, PDF/A pdf        pdf
application/postscript Postscript ps, ai Pdf
application/postscript Postscript eps  jpg/png
application/vnd.ms-excel Microsoft Excel xls pdf + csv
application/vnd.ms-powerpοint Microsoft Powerpoint ppt ppt
application/vnd.ms-project Microsoft Project mpp, mpx, mpd mpp, mpx, mpd
application/vnd.visio Microsoft Visio vsd vsd
application/x-dvi TeX dvi dvi dvi
application/x-latex LateX latex latex
application/x-photoshop Photoshop psd, pdd psd, pdd
application/x-tex TeX tex tex
audio/x-aiff AIFF aiff, aif, aifc aiff, aif, aifc
audio/x-mpeg MPEG Audio mpa, abs, mpeg mp3
audio/x-wav WAV wav wav
image/gif GIF gif gif
image/jpeg JPEG jpeg, jpg jpeg, jpg
image/png PNG png png
image/tiff TIFF tiff, tif tiff, tif
image/x-ms-bmp BMP bmp jpg
text/html HTML html, htm html, htm
text/plain Text txt txt
text/richtext Rich Text Format rtf pdf
text/xml XML xml xml
video/mpeg MPEG mpeg, mpg, mpe mp4
video/quicktime Video Quicktime mov, qt mov, qt
text/x-fixed-field fixed field text data dat, asc dat, asc
text/csv Comma separated values csv csv
text/tab-separated-values Tab separated values tab tab
application/zip Zip Archive zip zip
application/vnd.oasis.opendocument.text OpenDocument Text Document odt pdf
 

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν γνώση των παραπάνω, ώστε όταν καταθέτουν την πτυχιακή τους, και στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει συνοδευτικό υλικό, το υλικό αυτό να δίδεται με βάση τον παραπάνω πίνακα. Όταν λοιπόν ο φοιτητής καταθέτει την πτυχιακή του, θα πρέπει μαζί να καταθέτει και ένα αρχείο zip στο οποίο θα έχει τυχόν συνοδευτικό υλικό της εργασίας του. Το zip αρχείο θα πρέπει να έχει το όνομα του συγγραφέα της πτυχιακής, δοσμένο με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά ενδιάμεσα, και την χρονιά κατάθεσης της εργασίας. Για παράδειγμα, VarvantakiStavroula2013. Σε περίπτωση 2 συγγραφέων, αυτοί θα χωρίζονται με κάτω παύλα ( _ ).
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των παραπάνω και στην χρήση των συγκεκριμένων τύπων αρχείων, καθώς στο νέο σύστημα δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτοί άλλοι τύποι αρχείων.
Για οποιαδήποτε απορία ή άλλη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην Βαρβαντάκη Σταυρούλα, στο varvadaki@staff.teicrete.gr, και στο τηλέφωνο, 2831021913. 

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email