Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΚΡΗΤΗΣ
Α. Αποστολή του Τμήματος
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την προαγωγή, την ανάπτυξη και μετάδοση των καταλλήλων γνώσεων, στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας της πιστοποιημένης φυτικής παραγωγής, τόσο με τη διδασκαλία όσο και με την έρευνα, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν πλήρη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Στα πλαίσια αυτής της αποστολής του το Τμήμα :

 • Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τομέα που αναφέρονται στη Γεωπονική Επιστήμη και Τεχνολογία.
 • Δίνει έμφαση στην αειφορική διαχείριση και πιστοποίηση της φυτικής παραγωγή, ώστε να μειωθούν οι εισροές κατά την παραγωγική διαδικασία και να παραχθούν πιστοποιημένα ποιοτικά, ασφαλή για την υγεία και ανταγωνιστικά προϊόντα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συγχρόνων αγορών .
 •  Περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών νέες καλλιέργειες με οικονομικό ενδιαφέρον και νέες μεθόδους παραγωγής.
 • Συνεργάζεται με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Παραγωγικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, που ασχολούνται με το γνωστικό του αντικείμενο.
 •  Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
 • Διαθέτει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ¨Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία¨, http://www.teicrete.gr/MScAgro.
 • Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς αλλά και να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

 
Β. Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τις ανάγκες σε γνώσεις για την ανάπτυξη της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  με έμφαση στην παραγωγή, διαχείριση και πιστοποίηση ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
 
Γ. Γνωστικοί Στόχοι του Τμήματος
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις της Γεωπονικής Επιστήμης, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς του γεωργικού τομέα. Το γνωστικό υπόβαθρο που αποκτούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος, τους παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργούν αυτοδύναμα ή να συμμετέχουν σε ανάλογες ομάδες μελέτης, έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής Τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης παρέχοντας υπηρεσίες τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα.
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων μπορούν να δραστηριοποιούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

 •  Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οικοσυστημάτων για την παραγωγή πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων αειφορικής γεωργίας, όπως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών και η Βιολογική Γεωργία.
 • Μετασυλλεκτική διαχείριση φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση & έλεγχος ποιότητας).
 • Διαχείριση συγκέντρωσης, εμπορίας και διάθεσης φυτικών προϊόντων.
 • Τεχνική Υποστήριξη στην Πρόληψη και στην αντιμετώπιση επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα, βακτήρια, ιοί, ζιζάνια) και αβιοτικούς (ξηρασία, παγετοί, παθογένεια εδαφών) παράγοντες
 • Οργάνωση και διαχείριση φυτωριακών μονάδων για την παραγωγή πιστοποιημένου υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασσικές και σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους.
 • Εμπορία λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων μέσων (εργαλεία - μηχανές) και μορφών γεωργικών εισροών.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος εμπορίας πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών εργαλείων.
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, διαχείριση καλλιεργειών φυτικής παραγωγής, πρασίνου και καλλωπιστικών ειδών.
 • Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής (αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών κλπ.) και συμβουλευτικής φύσης στους αγρότες κατά την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας
 • Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής.
 • Υποστήριξη σύγχρονων καλλιεργητικών συστημάτων, όπως Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών, Βιολογική Γεωργία κ.ά.

 
Δ. Δομή Σπουδών
Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο και στον αγρό, συμμετοχικά σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους άσκησης του επαγγέλματος. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται με βάση το Φόρτο Εργασίας του φοιτητή.

Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το Φόρτο Εργασίας. Διδακτικές Μονάδες κατανέμονται και στο τελευταίο εξάμηνο, στην Πτυχιακή Εργασία και στην Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα.

Ειδική βαρύτητα δίδεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά και Προαιρετικά.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα διαρκεί έξι ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται με Κατευθύνσεις το περιεχόμενο των οποίων  εναρμονίζεται τόσο με το Γνωστικό Αντικείμενο όσο και με την Αποστολή του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις κατευθύνσεις επιλέγοντας τα αντίστοιχα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί ή να αδρανοποιεί τις Κατευθύνσεις αυτές ανάλογα με τις υφιστάμενες Εθνικές και/ ή Διεθνείς ανταγωνιστικές συνθήκες της προσφοράς εργασίας και της εκπαίδευσης.
 
 
 

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email