ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
3
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα υποδομής με αναφορά στα γνωστικά, τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία της μηχανολογίας. Το μάθημα επεξηγεί τη συσχέτιση της μηχανολογίας με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και γενικά τις θετικές επιστήμες, καθώς με άλλα τεχνολογικά πεδία όπως και τις λοιπές επιστήμες του μηχανικού, την επιστήμη των υλικών, την πληροφορική, τις επικοινωνίες κ.λπ.   
 
Το μάθημα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες.
 • Στην πρώτη ενότητα ο φοιτητής /τρια μαθαίνει πως ορίζεται η μηχανολογία διεθνώς, ποια είναι τα αντικείμενα του μηχανολόγου, πως εξαρτώνται ή επιδρούν με άλλα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα και ποια είναι τα απαιτούμενα επιστημονικά και τεχνολογικά εφόδια για να τα εξασκήσει.
 • Στη δεύτερη ενότητα ο φοιτητής /τρια ανασκοπεί τις γνώσεις του στις θετικές επιστήμες, κατανοεί τα κυριότερα μηχανολογικά μεγέθη, τη μέτρησή τους, τις μονάδες τους και τις μετατροπές τους, αλλά και κατανοεί τη σημασία του εμπλουτισμού τους μέσω των μαθημάτων κορμού και τις διαθέσιμες υπολογιστικές πλατφόρμες.
 • Στην τρίτη και κυριότερη ενότητα ο φοιτητής /τρια μαθαίνει και κατανοεί τους βασικούς τομείς και αντικείμενα της μηχανολογίας καθώς και τις τάσεις στην εξέλιξή τους. Αναγνωρίζει ταυτόχρονα την διάθρωση του προγράμματος σπουδών του / της και τη οργάνωση των μαθημάτων ανά τομέα και αντικείμενο της μηχανολογίας και προετοιμάζεται για την ευρύτητα, το περιεχόμενο και τους στόχους των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει.
 • Στη τέταρτη ενότητα ο φοιτητής /τρια διδάσκεται για επαγγελματικά θέματα του / της μηχανολόγου, όπως η νομοθεσία, οι κανονισμοί, τα πρότυπα, η πνευματική ιδιοκτησία, η επαγγελματική ηθική, η ευθύνη του /της μηχανικού και η συμβολή του / της στην κοινωνία, στην ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 
Το μάθημα αποτελεί τη βάση για την εξοικείωση των φοιτητών /τριών με το αντικείμενο και τους επιμέρους τομείς των σπουδών τους και την κατανόηση της πραγματικής χρησιμότητας και σημασίας  των μαθημάτων κορμού που προσφέρονται. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται και κατανοεί τις προαπαιτήσεις, τις απαιτήσεις και τους στόχους κάθε προσφερόμενου μαθήματος του προγράμματος σπουδών του / της.   
 
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εμπέδωση του προγράμματος σπουδών, ως μέσο για την ανάπτυξη γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων στο κεντρικό αντικείμενο της μηχανολογίας, δηλαδή την έρευνα, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την παραγωγή και τη χρήση μηχανολογικών προϊόντων, μηχανών ή συστημάτων.  
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ενότητα Α

 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού ιστορική αναδρομή, ορισμοί, αντικείμενα   
 2. Εισαγωγή στη Μηχανολογία, ιστορική αναδρομή, ορισμοί, αντικείμενα
 3. Συσχέτιση και αλληλεπίδραση της Μηχανολογίας με άλλες θετικές και τεχνολογικές επιστήμες

 
Ενότητα Β

 1. Κύρια μεγέθη μηχανολογίας, μέθοδοι μέτρησης και μονάδες
 2. Μετατροπές μεγεθών και μονάδων και παράγωγα μεγέθη
 3. Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανολογία

 
Ενότητα Γ

 1. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την ανάπτυξη ή βελτίωση τεχνολογικών λύσεων για την κάλυψη ανθρώπινων ή παραγωγικών αναγκών
 2. Μελέτη και σχεδιασμός προϊόντων, μηχανών και συστημάτων που κινούνται ή περιέχουν κινούμενα τμήματα
 3. Παραγωγικά συστήματα κατασκευής και συναρμολόγησης και διάθεσης προϊόντων και μηχανών
 4. Διαχείριση μηχανικών και παραγωγικών συστημάτων και έλεγχος τους.
 5. Παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση και μετατροπή Ενέργειας. Κυριότεροι μορφομετατροπείς ενέργειας. 

 
 
Ενότητα Δ

 1. Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία, πρότυπα και κανονισμοί
 2. Πνευματική ιδιοκτησία και επαγγελματική ηθική
 3. Συμβολή του / της μηχανολόγου στην κοινωνία, στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Παρουσιάσεις μαθήματος από το E-class Jonathan Wickert & Kemper Lewis, An Introduction to Mechanical Engineering, ISBN-10: 1111576807, 2012 Michael Clifford, Kathy Simmons & Philip Shipway, An Introduction to Mechanical Engineering: Part 1, CRC Press, 2009 Michael Clifford, An Introduction to Mechanical Engineering: Part 2, CRC Press, 2010 Lionel S. Marks, Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers, McGraw-Hill, 2006   Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00