ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι - CAD

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – CAD διδάσκεται ως βασικό εισαγωγικό μάθημα υποδομής στο τμήμα στο πρώτο (Α) εξάμηνο και έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών /τριών στους βασικούς κανονισμούς του τεχνικού και ειδικότερα του μηχανολογικού σχεδίου, καθώς και στα ψηφιακά μέσα παραγωγής του. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί:
Αφενός να εισαγάγει το φοιτητή /τρια στο γνωστικό πεδίο της Μηχανολογίας προσφέροντας του βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να αναπαριστά, με ακρίβεια, οποιοδήποτε μηχανολογικό τεμάχιο ή σύστημα, ως σκέψη ή ως ιδέα σε τυποποιημένη μορφή, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα της αλάθητης επικοινωνίας με άλλους μηχανικούς ανά τον κόσμο και
Αφετέρου να εφοδιάσει το φοιτητή /τρια με τα απαραίτητα τεχνολογικά και υπολογιστικά εργαλεία που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα του και θα ενεργοποιήσουν γόνιμα τη φαντασία του κατά τρόπο συμβατό με τις ανάγκες και απαιτήσεις της παραγωγής. 
Στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – CAD ακολουθείται η διδασκαλία με δύο μεθόδους και συμβατικά (με μολύβι σε χαρτί ως σκαρίφημα προμελέτης) και στη συνέχεια η σχεδίαση με ηλεκτρονικά μέσα. Με τον τρόπο αυτό, ο φοιτητής /τρια εξοικειώνεται με τη συμβατική και σύμφωνα με τον κανονισμό απεικόνιση / αποτύπωση γεωμετρικών, τεχνολογικών και παραγωγικών πληροφοριών αρχικά απλών τεμαχίων και μετέπειτα σύνθετων μηχανολογικών διατάξεων και συστημάτων.
 
Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το εργαστήριο του Μηχανολογικού Σχεδίου Ι – CAD θα έχει τη δυνατότητα:
να διαβάζει απλά μηχανολογικά σχέδια και να αντιλαμβάνεται το πραγματικό αντικείμενο μέσα από τη σύνθεση των δυσδιάστατων απεικονίσεων του,
να απεικονίζει σε τυποποιημένη μορφή και με ακρίβεια μηχανολογικά εξαρτήματα ή στοιχεία μηχανών μετά των απαιτούμενων τεχνολογικών πληροφοριών, και
να εκπονεί ολοκληρωμένα μηχανολογικά σχέδια σε κατάλληλο λογισμικό υπολογιστικής σχεδίασης.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Εισαγωγή στη Μηχανολογική σχεδίαση. Τρισδιάστατη αντίληψη και δισδιάστατη απεικόνιση
 2. Εισαγωγικοί και γενικοί κανονισμοί. Τυποποίηση στο Μηχανολογικό σχέδιο, Μέγεθος χαρτιών σχεδίασης, Κλίμακες σχεδίασης, Γραφή, Γραμμογραφία
 3. Όψεις στο μηχανολογικό σχέδιο. Προβολικά επίπεδα - Έξι όψεις, Τοποθέτηση όψεων
 4. Υπόμνημα, Κατάλογος τεμαχίων
 5. Διαστασιολόγηση, Ανάκτηση διαστάσεων από διαφορετικές όψεις
 6. Τομές στο Μηχανολογικό Σχέδιο, Εξειδικευμένα είδη τομών, Τομή σε πολλά επίπεδα
 7. Εισαγωγή στο CAD – πρόγραμμα AutoCAD, Menu File, Menu Format, Menu Draw, Menu Modify, Menu Dimension
 8. Εργαλεία, Osnap, Ortho, Ολοκλήρωση υπομνημάτων για Α3 και Α4, Layout, Page setup
 9. Ανοχές διαστάσεων στο Μηχανολογικό σχέδιο, συναρμογές
 10. Κατεργασίες επιφανειών, Ποιότητα επιφάνειας, Τραχύτητα
 11. Τυποποιημένα Στοιχεία μηχανών, Σπειρώματα & Κοχλιοσυνδέσεις, Έδρανα κύλισης
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Παρουσιάσεις μαθήματος από το E-class Σταμάτης Μαυρομάτης, Μηχανολογικό Σχέδιο, ISBN 960-91640-0-5. Αριστομένης Αντωνιάδης, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-418-114-9. Technical drawings Vol.1 & 2, ISO Standards Handbook, International Organization for Standardization 4th edition 2002. Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00