ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - 1

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Γενικών Γνώσεων
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
4
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο Προγραμματισμό Υπολογιστών. Περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό μέρος. Η ύλη στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού υπολογιστών, στη κατανόηση του τρόπου εκτέλεσης ενός προγράμματος και στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • γράφει προγράμματα στη γλώσσα προγραμματισμού C,
 • γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και υλοποίησης προγραμμάτων με εφαρμογή του δομημένου προγραμματισμού.

επιλύει προβλήματα με την βοήθεια υπολογιστών.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 • Λειτουργία του υπολογιστή. Ροή των δεδομένων μέσα στο υπολογιστικό σύστημα. Οργάνωση της κύριας μνήμης. Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Πηγαίο-εκτελέσιμο πρόγραμμα. Το προγραμματιστικό περιβάλλον του εργαστηρίου. Διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγράμματος.
 • Ανάπτυξη λογισμικού. Τεχνολογία  λογισμικού. Κύκλος ζωής έργου λογισμικού. Οι φάσεις ανάλυσης, σχεδίασης ελέγχου και συντήρησης. Δομημένος προγραμματισμός.
 • Η γλώσσα C, χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Η δομή προγραμμάτων της C.
 • Αναπαράσταση δεδομένων:  χαρακτήρες, ακέραιοι, πραγματικοί. Βασικοί τύποι δεδομένων, σταθερές, μεταβλητές, ο τελεστής εκχώρησης, η συνάρτηση printf().
 • Τελεστές: αριθμητικοί, σχεσιακοί, επιπέδου bit. Σύνθετοι τελεστές. Διευθύνσεις. Ο τελεστής &. Δείκτες. Αλήθεια – ψεύδος, εκφράσεις συσχετισμού, λογικές παραστάσεις, προτεραιότητα τελεστών.
 • Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου. Οι συναρτήσεις scanf( ), getchar( ), getch( ), getche( ), putchar().
 • Εντολές  ελέγχου ροής προγράμματος. Απλές και σύνθετες εντολές: if, if-else, πολλαπλές if, πολλαπλές if-else. H εντολή switch.
 • Εντολές επανάληψης: for, while, do-while. Εμφωλευμένες επαναλήψεις. Εντολές ελέγχου ειδικής χρήσης: break, continue.
 • Μονοδιάστατοι πίνακες. Δήλωση, αρχικοποίηση, διάβασμα και εκτύπωση πινάκων. Μαζική επεξεργασία στοιχείων πινάκων. Συμβολοσειρές γενικά (είσοδος-έξοδος).
 • Οι συναρτήσεις στη C. Απλές συναρτήσεις. Ορισμός, δήλωση, κλήση συνάρτησης. Μαθηματικές συναρτήσεις της C.

Δισδιάστατοι πίνακες. Δήλωση, αρχικοποίηση, διάβασμα και εκτύπωση δισδιάστατων πινάκων. Μαζική επεξεργασία στοιχείων δισδιάστατων πινάκων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκας, Εκδόσεις Ν. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, 2012 Η γλώσσα C σε βάθος, Ν. Χατζηγιαννάκης, Εκδόσεις     ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ             2012 Η Γλώσσα Προγραμματισμού C, Kernighan B., Ritchie D., 2η έκδοση, Εκδ. Κλειδάριθμος, 1988. C για Αρχάριους, Σεφερίδης Β., Eκδ. Κλειδάριθμος, 1998, ISBN 960-209-268-8.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00