ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί μία ολοκληρωμένη μελέτη των βασικών εννοιών της Ρευστομηχανικής. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • είναι σε θέση να αναπαράγουν τη σχέση μεταξύ πίεσης και ανύψωσης σε στατικά προβλήματα και να υπολογίζουν την πίεση με χρήση μανομέτρων και άλλων οργάνων μέτρησης πίεσης
 • υπολογίζουν τις υδροστατικές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε βυθισμένες επιφάνειες
 • είναι σε θέση να εφαρμόσουν την εξίσωση ενέργειας και συνέχειας για ασυμπίεστη, στρωτή και μόνιμη ροή
 • υπολογίζουν απώλειες (τοπικές και ολικές) σωληνογραμμμών
 • υπολογίζουν παροχή, πτώση πίεσης και αριθμό Reynolds για ασυμπίεστη, στρωτή και μόνιμη ροή
 • έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση διαφόρων οργάνων μέτρησης όπως σωλήνες Pitot, μετρητές Ventouri, διαφορικά μανόμετρα κ.ά.
 • έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της δυναμικής των ρευστών και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη ροή τους
 • εφαρμόζουν τις εξισώσεις ορμής σε απλές γεωμετρίες (σωλήνες, παράλληλες πλάκες) για τον υπολογισμό της κατανομής ταχύτητας και του πεδίου πίεσης

έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ευστάθειας και τη μετάβαση σε τυρβώδη ροή 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα διαιρείται σε δύο ενότητες: την στατική των ρευστών και τη δυναμική των ρευστών. Η πρώτη διδακτική ενότητα αποτελείται από τις κάτωθι βασικές έννοιες:

 • Μετρήσεις, όργανα
 • υδροστατική πίεση
 • επιφανειακή τάση / ιξώδες
 • εξίσωση ενέργειας
 • δυνάμεις σε βυθισμένη επιφάνεια
 • διαφορικά μανόμετρα

Η δεύτερη διδακτική ενότητα αποτελείται από τις εξής έννοιες:

 • εξίσωση ορμής
 • δυνάμεις αδράνειας
 • πεδία ορθών και διατμητικών τάσεων
 • απώλειες ενέργειας και πίεσης
 • εξίσωση ορμής
 • τυρβώδη ροή

Ασκήσεις πράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης. Επιπλέον, το μάθημα συνοδεύεται από τουλάχιστον 10 εργαστηριακές ασκήσεις και παραδοτέες εργασίες.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Δημήτρης Γ. Παπανίκας, Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική, Εκδόσεις Φ. Παπανίκα & ΣΙΑ Ο.Ε., Αθήνα 2010, ISBN 978-960-88598-5-2   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Fluid Mechanics (Cambridge University Press), European Journal of Mechanics – B/Fluids (Elsevier), Computers & Fluids (elsevier)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00